Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / mai /

Formarea continuă a cadrelor didactice în funcţie de nevoile de dezvoltare profesională


Autor: Butnaru Cristina
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Nelu Vicol
doctor, conferenţiar universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 mai 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.66 Mb / în română

Teza

CZU 378.091 (043.2)

Adobe PDF document 3.03 Mb / în română
241 pagini


Cuvinte Cheie

educaţie permanentă, educaţia adulţilor, formarea continuă a cadrelor didactice, nevoi de dezvoltare profesională, program de formare continuă, educaţie la distanţă, formare în sistem mixt (,,blended-learning"), platformă online de învăţare

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 203 titluri, 11 anexe, 145 pagini de bază, 6 figuri, 5 imagini, 10 diagrame, 48 tabele. Rezultatele obţinute au fost publicate în 15 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu se referă la pedagogia generală şi abordează educaţia adulţilor într-o dimensiune particularizată – formarea continuă a cadrelor didactice Scopul cercetării constă în optimizarea profesionalizării cadrelor didactice prin integrarea, în procesul de formare continuă, a unui model psihopedagogic adaptat societăţii bazate pe cunoaştere şi centrat pe nevoile individuale de dezvoltare profesională.

Obiectivele cercetării: Elaborarea unui suport teoretic şi metodologic pentru implementarea programelor de formare în acord cu normele psihopedagogice şi cu tendinţele de evoluţie a societăţii, identificarea condiţiilor generale şi a factorilor individuali care influenţează eficienţa procesului de formare continuă a cadrelor didactice, experimentarea unui model psihopedagogic de formare continuă a cadrelor didactice în sistem mixt (,,blended-learning"), bazat pe valorificarea nevoilor individuale de dezvoltare profesională, proiectarea referenţialului psihopedagogic pentru desfăşurarea formării continue a cadrelor didactice în sistem mixt.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constau în clasificarea nevoilor de dezvoltare profesională pe baza unui determinism ce clarifică legătura dintre factorii social şi individual, precum şi în elaborarea unui model psihopedagogic de formare continuă a cadrelor didactice în sistem mixt. Problema ştiinţifică soluţionată: stabilirea reperelor psihopedagogice şi a etapelor de desfăşurare a programelor de formare continuă în sistem mixt, cu adaptare la particularităţile societăţii bazate pe cunoaştere, prin valorificarea nevoilor sociale şi individuale de dezvoltare profesională ale cadrelor didactice, a tehnologiilor multimedia de învăţare şi a normelor ştiinţifice cu caracter psihopedagogic.

Semnificaţia teoretică a cercetării rezidă în prezentarea şi argumentarea particularităţilor procesului de formare continuă a cadrelor didactice în societatea bazată pe cunoaştere, în analiza și interpretarea factorilor care contribuie la eficientizarea formării continue şi abordarea lor ca fundamente ale sistemului mixt.

Valoarea aplicativă a lucrării se identifică în vehicularea unui model psihopedagogic de implementare a sistemului de formare mixt, care poate fi studiat comparativ cu alte modele, critic şi prospectiv.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Instrumentele de cercetare şi strategia investigativă au fost utilizate în grupe de cadre didactice la nivelul următoarelor instituţii: Liceul Teoretic ,,A. Mateevici” Şoldăneşti şi Liceul Teoretic ,,O. Ghibu” Orhei – Republica Moldova; Casa Corpului Didactic, Colegiul Economic ,,V. Madgearu”, Colegiul Tehnic ,,T. Vuia” şi Colegiul Tehnic ,,Traian” Galați – România

Cuprins


1. FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE ÎN CONTEXTUL EDUCAŢIEI ADULŢILOR. REPERE CONCEPTUALE
 • 1.1. Educația permanentă, imperativ social pentru dezvoltarea personală și profesională
 • 1.2. Conceptualizări istorice şi actuale cu privire la educația adulților. Dificultăţi şi răspunsuri psihopedagogice
 • 1.3. Formarea continuă a cadrelor didactice: concept, necesitate şi direcţii de eficientizare prin valorificarea nevoilor individuale de dezvoltare profesională
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. SISTEMUL MIXT (,,BLENDED-LEARNING") DE FORMARE CONTINUĂ - ALTERNATIVĂ PENTRU VALORIFICAREA NEVOILOR INDIVIDUALE DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ALE CADRELOR DIDACTICE
 • 2.1. Analiza bidimensională - socială şi individuală - a nevoilor de dezvoltare profesională: acțiune strategică şi premisă pentru eficienţa programelor de formare continuă a cadrelor didactice
 • 2.2. Modelul psihopedagogic de formare continuă a cadrelor didactice în sistem mixt
 • 2.3. Formarea formatorilor pentru sistemul mixt
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. DEMERSUL EXPERIMENTAL PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI TRANSFRONTALIER ,,DEZVOLTARE PROFESIONALĂ PRIN BLENDED-LEARNING"
 • 3.1. Experimentul psihopedagogic pentru analiza nevoilor de dezvoltare profesională ale cadrelor didactice
 • 3.2. Experimentul de formare în cadrul Proiectului Transfrontalier ,,Dezvoltare profesională prin blended-learning"
 • 3.3. Validarea, prin studiu de impact, a modelului psihopedagogic de formare continuă a cadrelor didactice în sistem mixt (,,blended-learning")
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI