Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / mai /

Sistemul de situații didactice ca element de bază al formării competențelor profesorului de informatică


Autor: Bleandură Nicoleta
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Valeriu Cabac
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi
Instituţia: Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 mai 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.93 Mb / în română

Teza

CZU 378.124:004(072.8)(043.2)

Adobe PDF document 2.88 Mb / în română
166 pagini


Cuvinte Cheie

constructivism, abordare prin competențe, abordare prin situații, situație didactică, familie de situații, resursă, metodologia instruirii prin situații

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii, bibliografie din 197 titluri, 28 anexe, 147 pagini text de bază, 32 figuri, 26 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 27 lucrări științifice.

Domeniul de studii: Pedagogie. Didactica școlară (pe trepte și discipline de învățământ) (Informatica).

Scopul cercetării: fundamentarea teoretică, elaborarea și validarea experimentală a modelului și metodologiei de formare și dezvoltare a competențelor la viitorii specialiști în informatică printrun sistem de situații didactice.

Obiectivele de cercetare: (1) Determinarea reperelor psiho-pedagogice ale formării și dezvoltării competențelor studenților prin situații didactice. (2) Precizarea conceptelor fundamentale teoretice referitoare la modul de definire, formare și dezvoltare a competențelor din punct de vedere situațional. (3) Determinarea fundamentelor teoretico-metodologice și elaborarea modelului pedagogic de formare a competențelor studenților prin situații didactice. (4) Stabilirea și fundamentarea didactică a metodologiei de formare și dezvoltare a competențelor prin valorificarea situațiilor didactice. (5) Validarea experimentală a modelului și metodologiei elaborate în cadrul disciplinei universitare „Aplicații generice”.

Problema științifică importantă soluționată în cercetare constă în fundamentarea științifică a rolului situației didactice în formarea competențelor, fapt ce a condus la elaborarea unei metodologii de instruire universitară printr-un sistem de situații didactice, în vederea formării și dezvoltării competențelor studenților de la specialitățile informatice.

Semnificația teoretică a cercetării constă în lărgirea spectrului metodelor universitare de formare a competențelor viitorilor specialiști în informatică (metoda formării situaționale a competențelor).

Valoarea aplicativă a lucrării constă în posibilitatea implementării metodologiei instruirii prin situații la formarea/dezvoltarea competențele studenților în cadrul disciplinelor universitare.

Implementarea rezultatelor științifice: metodologia instruirii prin situații este utilizată pentru formarea competențelor în cadrul cursului „Aplicații generice” la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului, USARB.

Cuprins


1. REPERE TEORETICO – DIDACTICE DE CONCEPERE A PROCESULUI DE FORMARE A COMPETENȚELOR PRIN SITUAȚII
 • 1.1. Originea și bazele teoretice ale abordării situaționale în instruire
 • 1.2. Abordarea prin competențe din perspectiva instruirii prin situații
 • 1.3. Familii de situații
 • 1.4. Evaluarea din perspectiva APS
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1
2. MODELUL ȘI METODOLOGIA FORMĂRII COMPETENȚELOR STUDENȚILOR PRIN SITUAȚII DIDACTICE
 • 2.1. Particularitățile metodologice de formare a competențelor prin situații
 • 2.1.1. Problematica transferului resurselor în IPS
 • 2.1.2. Problematica situațiilor și clasificării acestora în IPS
 • 2.2. Modelul formării competențelor prin situații didactice
 • 2.3. Metodologia formării/dezvoltării competențelor prin situații în baza modelului elaborat
 • 2.3.1. Metodica activității profesorului în IPS
 • 2.3.2. Activitatea studentului în IPS
 • 2.4. Aspecte metodologice ale implementării modelului instruirii prin situații în predarea unui curs universitar
 • 2.4.1. Proiectarea cursului „Aplicații generice” din perspectiva IPS
 • 2.4.2. Proiectarea IPS în medii digitale
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2
3. VALIDAREA EXPERIMENTALĂ A MODELULUI ȘI A METODOLOGIEI ELABORATE
 • 3.1. Proiectarea și organizarea experimentului pedagogic
 • 3.2. Desfășurarea etapelor experimentului pedagogic. Prelucrarea datelor și interpretarea rezultatelor
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE