Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / iunie /

Formarea competentelor manageriale la viitorii specialişti în cadrul cursului „Patrimoniul turistic”


Autor: Eşanu Marcela
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Liliana Budevici-Puiu
doctor, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 iunie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 septembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.17 Mb / în română

Teza

CZU 378.9:338.48 338.48:005

Adobe PDF document 3.51 Mb / în română
0 pagini


Cuvinte Cheie

turism, competenţe manageriale, formare profesională, dezvoltare personală, patrimoniu turistic

Adnotare

Structura tezei: introducere; 3 capitole; concluzii generale și recomandări; 160 surse bibliografice; 123 pagini text de bază; 36 figuri; 16 tabele; 4 anexe. Rezultatele sunt publicate în 9 lucrări științifice.

Scopul cercetării îl constituie eficientizarea pregătirii specialiștilor de educaţie fizică şi sport (specializarea „Turism”), argumentarea formării competenţelor manageriale la aceştia în vederea dezvoltării continue a capacităţilor profesionale necesare personalului din cadrul industriei turistice şi pentru o îmbunătăţire a nivelului calităţii produsului turistic naţional. Obiectivele cercetării: 1. Studierea teoriei şi practicii actuale cu privire la formarea competenţelor manageriale la viitorii specialişti. 2. Determinarea influenţei unui curs teoretic nou și a ghidului metodic asupra nivelului de formare a cunoştinţelor teoretice în concordanţă cu necesitatea dobândirii competenţelor profesionale şi manageriale solicitate de referenţialul specialistului din domeniu. 3. Elaborarea și aplicarea în procesul de învățare a studenților a noului conținut teoretico – practic la disciplina de studiu „Patrimoniul turistic” adaptat specializării Turism și orientat în direcția formării competenţelor manageriale a specialiștilor din domeniu. 4. Argumentarea și verificarea experimentală a competenţelor manageriale dobândite, în cadrul procesului de formare şi dezvoltare personală a viitorilor specialişti din domeniu.

Noutatea și originalitatea cercetării. Cercetarea noastră contribuie la îmbunătățirea calității suportului metodologic de învățare a specialistului din turism. Concret au fost elaborate şi implementate în procesul instructiv – educativ de la facultățile de profil: conţinutul optimizat al programei şi cursului teoretic „Patrimoniul turistic”, precum şi ghidul metodic la disciplina de studiu axat pe modele de bune practici din domeniu.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în fundamentarea teoretică și experimentală a unor metode specifice de formare a competențelor profesionale și manageriale a studenților la disciplina de studiu „Patrimoniul turistic” adaptate particularităților specializării și centrate pe activități practice. Dezvoltarea științei, multitudinea de informații în societatea cunoașterii duce la schimbări rapide în societate care generează probleme privind eficiența metodelor pedagogice și aplicarea la maximum a potenţialelor intelectuale ale studenților. Astfel, complexul de competenţe manageriale, de relaționare și adaptate specialiștilor din domeniu, elaborat în rezultatul cercetării, își va putea dovedi eficienţa şi eficacitatea în contexte combinate (formal, nonformal, informal).

Semnificaţia teoretică constă în analiza, structurarea şi sistematizarea informațiilor de ordin teoretic din literatura de specialitate; stabilirea complexului de competenţe manageriale necesare specialistului din domeniu, al necesității perfecţionării curriculare a cursului „Patrimoniu turistic” în corespundere cu oportunităţile oferite absolvenţilor de către piaţa muncii. Valoarea aplicativă a cercetării o reprezintă posibilităţile de aplicare a competenţelor manageriale dobândite în procesul instructiv-educativ, în special în dirijarea entităţilor al cărui obiect de activitate îl constituie în principal turismul. De asemenea, complexul de competenţe manageriale elaborat va contribui la furnizarea şi promovarea unui management al cunoştinţelor în domeniul de referinţă, la creşterea responsabilităţii, la dezvoltarea turismului naţional centrat pe client şi pe un marketing al produselor/serviciilor de calitate.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării noastre au fost aprobate și prezentate în cadrul sesiunilor de comunicări științifice susținute la Chișinău, Galați şi în reviste de specialitate, şi anume: Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală, Chişinău; Internauka, Polonia; Probleme actuale privind perfecţionarea sistemului de învăţământ în domeniul culturii fizice: Conferinţa ştiinţifică internaţională consacrată Zilei Mondiale a Calităţii, Chişinău, USEFS, 2014; Sports, education, culture – interdisciplinary approaches in scientific research: International scientific conference, Galați, „Dunarea de Jos” University of Galați, 2015.

Cuprins


1. PRINCIPII ŞI REPERE ALE STRUCTURĂRII PATRIMONIULUI TURISTIC (CULTURAL) ÎN CONTEXT LEGISLATIV NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL
 • 1.1. Aspecte organizatorice şi juridice în domeniul turismului naţ ional
 • 1.2. Patrimoniul turist ic naţ ional
 • 1.3. Valorificarea patrimo niului turistic naţ ional prin prisma celui cultur al
 • 1.4. Formarea profesională a specialistului ce act ivează în turism
 • 1.5. Asigurarea calităţ ii pregăt irii resurselor umane din turism
 • 1.6. Particularităţi ale dezvo ltării co mpetenţelor manageriale şi calificările profesio nale la nivel european
 • 1.7. Concluzii la capitolul 1

2. CERCETAREA PREALABILĂ PRIVIND NECESITATEA MODIFICĂRII CONŢINUTULUI CURRICULAR AL CURSULUI „PATRIMONIUL TURISTIC”
 • 2.1. Etapele şi metodele cercetării şt iinţ ifice
 • 2.2. Analiza şi generalizarea opiniilor cu privire la conţinutul curricular al cursului „Patrimoniul turistic”
 • 2.3. Analiza documentelor de organizare şi desfăşurare a procesului instructiv – educativ la disciplina „Patrimoniul turist ic”
 • 2.4. Evaluarea pregătirii studenţilor de la facult ăţile de sport în cadrul cursului „Patrimoniul turistic” la etapa iniţ ială
 • 2.5. Necesitatea dobândirii competenţelor manageriale de către specialistul din turism
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA TEORETICĂ ŞI FUNDAMENTAREA EXPERIMENTALĂ A EFICIENŢEI FORMĂRII COMPETENŢELOR MANAGERIALE LA VIITORII SPECIALIŞTI ÎN CADRUL CURSULUI „PATRIMONIUL TURISTIC”
 • 3.1. Formarea competenţelor manageriale la viitorii specialişt i din tursim
 • 3.2. Argumentarea dezvoltării curriculei universitare la disciplina de studiu “Patrimoniul turistic”
 • 3.3. Evaluarea rezultatelor academice în baza datelor obţ inute prin pilotarea noului curs elaborat
 • 3.4. Profilul managerului eficient din turismul naţ ional și metodologia formării competenţelor manageriale ale acestuia
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICO-METODICE