Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Metodologia binară a educației fizice a studenților facultăților cu profil medical


Autor: Cozmei Geanina
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Valeriu Jurat
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 februarie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 iulie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document1.42 Mb / în română

Teza

CZU 378.037.1:796.071

Adobe PDF document 5.13 Mb / în română
183 pagini


Cuvinte Cheie

metodologie binară, proces de educație fizică, studenți, facultăți cu profil medical, activități curriculare și extracurriculare, dezvoltare fizică, pregătire fizică profesională, indici somatici și funcționali

Adnotare

Structura tezei: adnotare, introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandǎri, bibliografie 199 surse, 13 anexe, 133 pagini text de bază, 41 figuri, 7 tabele. Rezultatele cercetării sunt publicate în 9 lucrări.

Scopul cercetării constă în determinarea bazelor teoretice și metodologice ale educației fizice a studenților facultăților cu profil medical și elaborarea metodologiei binare de realizare a acestui proces, asigurând dezvoltarea fizică și somatofuncțională a studenților-viitori medici.

Obiectivele lucrării: 1. Analiza conceptelor, abordărilor, viziunilor în domeniul educației fizice în cadrul învățământului superior de neprofil. 2. Identificarea particularităților de bază ale educației fizice a studenților facultăților cu profil medical. 3. Conceptualizarea educației fizice a studenților–viitori medici (fundamentarea teoretică și metodologică). 4. Elaborarea metodologiei binare a educației fizice a studenților facultăților cu profil medical. 5. Validarea experimentală a metodologiei binare de organizare a educației fizice cu studenții–viitori medici. Noutatea și originalitatea științifică a cercetării rezidă în: argumentarea științifică a cadrului conceptual al educației fizice a studenților facultăților cu profil medical: prevederi teoretice, principii etc.; stabilirea valențelor și particularităților educației fizice a studenților–viitori medici din perspectiva contribuțiilor la formarea profesională, dezvoltarea fizică și somatofuncțională a studenților facultăților cu profil medical, precum și fundamentarea și elaborarea metodologiei binare: educația fizică în plan formal și nonformal (extracurricular), care presupune implicarea activă a studenților în acest proces în raport cu nevoile lor psihomotrice dar și profesionale.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniu vizează fundamentarea teoretică a procesului de educație fizică a studenților facultăților cu profil medical, prin metodologia binară de realizare a acestui proces din perspectiva sistemică (complexă) și curriculară, ceea ce va conduce la optimizarea nivelului pregătirii fizice și somatofuncționale a studenților, la formarea deprinderilor motrice utilitare și profesional-aplicative necesare angajaților din domeniul medicinei.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în stabilirea și argumentarea bazelor conceptuale ale educației fizice a studenților facultăților cu profil medical, elaborarea și fundamentarea metodologiei binare de interacțiune a educației fizice ca disciplină academică și activitate extracurriculară, având ca finalitate: dezvoltarea fizică, somatofuncțională a studenților și contribuirea la formarea competențelor profesionale ale viitorilor medici, valorificând, în acest sens, valențele și oportunitățile educației fizice.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în posibilitatea de a implementa metodologia binară a educației fizice în cadrul instituțiilor de învățământ superior cu profil medical prin reactualizarea curriculumului la cerințele disciplinelor profesionale din perspectiva valorificării oportunităților educației fizice și în transferul conceptului propus pentru educația fizică a studenților facultăților cu alte profiluri.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele ştiinţifice ale cercetării au fost prezentate în cadrul unor referate susţinute cu ocazia simpozioanelor, conferinţelor şi sesiunilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale, au fost făcute cunoscute în reviste de specialitate din România, Ucraina şi Republica Moldova.

Cuprins


1. CADRUL TEORETIC ȘI METODOLOGIC AL EDUCAȚIEI FIZICE ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR (DEMERS ANALITIC)
 • 1.1. Abordări denerale ale educației fizice a studenților din instituțiile de învățământ superior
 • 1.2. Particularitățile procesului educației fizice a studenților în instituțiile de învățământ superior
 • 1.3. Conceptualizarea educației fizice a studenților facultăților cu profil medical
 • 1.4. Aspecte teoretico-metodice ale educației fizice a studenţilor facultăţilor de medicină.
 • 1.5. Valențele și oportunitățile educației fizice în formarea profesională a studenților facultăților cu profil medical

2. CONCEPTUL ȘI METODOLOGIA EDUCAȚIEI FIZICE A STUDENȚILOR FACULTĂȚILOR CU PROFIL MEDICAL
 • 2.1. Metodologia, organizarea şi desfăşurarea cercetării
 • 2.2. Studiu cu privire la necesitatea elaborării bazelor teoretico -metodologice ale educației fizice pentru studenţii facultăţilor de medicină (sondaj sociologic)
 • 2.3. Evaluarea inițială a nivelului de dezvo ltare fizică și funcțio nală a studenților facultăților cu profil medical
 • 2.4. Fundamentarea metodologiei binare a educației fizice a studenților facultăților cu profil medical: educația formală – educația nonformală/ extracurriculară (repere metodologice)
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

2.VALIDAREA EXPERIMENTALĂ A METODOLOGIEI BINARE A EDUCAȚIEI FIZICE A STUDENȚILOR FACULTĂȚILOR CU PROFIL MEDICAL
 • 3.1. Metodologia, organizarea și desfășurarea experimentului pedagogic/formativ
 • 3.2. Aplicarea experimentală a metodologiei binare a educației fizice a studenților facultăților cu profil medica
 • 3.3. Influiența metodologiei binare a educației fizice asupra indicilor pregătirii fizice a eșantionului de subiecți la etapa finală a cercetării
 • 3.4. Analiza comparativă a rezultatelor experimentale
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

Concluzii generale și recomandări
Bibliografie
Anexe
Declarație privind asumarea răspunderii
CV-ul autorului