Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea culturii economice în cadrul educației familiale


Autor: Oloieru Anastasia
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Larisa Cuzneţov
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 octombrie 2020 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.83 Mb / în română
Adobe PDF document0.70 Mb / în engleză

Teza

CZU 37.018.1:33(043.3)

Adobe PDF document 4.95 Mb / în română
241 pagini


Cuvinte Cheie

familie, educație, educație familială, cultură, economie, educație economică, cultură economică. Domeniul de studiu se referă la teoria generală a educației și abordează problema formării culturii economice în cadrul educației familiale

Adnotare

Volumul și structura tezei: Teza conține: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie (246 surse), 18 anexe. În total conține 136 pagini text de bază, 18 figuri și 11 tabele. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 24 de lucrări științifice.

Domeniul de studiu se referă la teoria generală a educației și abordează problema formării culturii economice în cadrul educației familiale.

Scopul cercetării constă în elaborarea și validarea experimentală a Modelului pedagogic de formare a culturii economice a familiei, care încorporează fundamentele teoretico-aplicative ale acetui proces la vârsta preadolescenței.

Obiectivele cercetării: stabilirea cadrului conceptual al culturii economice prin studiul și dezvăluirea conceptelor de bază; examinarea istoricului evoluției și a specificului formării culturii economice în cadrul educației școlare și familiale; identificarea esenței, conținutului și a componentelor culturii economice în contextul abordării interdisciplinare; determinarea principiilor și condițiilor psihopedagogice de formare a culturii economice la preadolescenți în familie și în școală; elaborarea, experimentarea și validarea Modelului pedagogic de formarea a culturii economice a familiei și a Strategiei de valorificare a educației economice a elevilor și părinților.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării este obiectivată de dezvăluirea esenței și precizarea conceptelor de bază: familie, educație, educație familială, cultură, economie, educație economică, cultură economică; abordarea istorică şi sociopsihopedagogică a formării culturii economice în cadrul educației familiale; fundamentarea, argumentarea și validarea științifică a Modelului pedagogic de formare a culturii economice a familiei și a Strategiei de valorificare a educației economice a elevilor și părinților; identificarea esenței, conținutului și a componentelor culturii economice din perspectiva abordării interdisciplinare; fundamentarea și definirea principiilor și condițiilor psihopedagogice de formare a culturii economice la preadolescenți în contextul educației morale.

Rezultalele științifice obținute în cercetare rezidă în determinarea și validarea fundamentelor teoretico-aplicative, incorporate în Modelul pedagogic de formare a culturii economice a familiei, implimentarea căruia a condus la formarea și consolidarea competențelor parentale privind eficientizarea educației economice în cadrul familiei și a contribuit la formarea comportamentului economic rațional al preadolescenților.

Semnificația teoretică a constă în abordarea holistică a problematicii educației economice și determinarea fundamentelor teoretico-aplicative ale formării culturii economice și valorificarea acestora în cadrul educației familiale; stabilirea reperelor conceptuale ale culturii economice; fundamentarea și argumentarea științifică a Modelului pedagogic de formare a culturii economice a familiei.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea și validarea ansamblului de instrumente pedagogice și fundamente teoretico-aplicative, concentrate în componentele Modelului pedagogic de formare a culturii economice a familiei, care comportă caracter holist, dar rămâne deschis și admite diverse variante de concretizare și dezvoltare în practica educațională. Totodată, Matricea corelării strategiilor educative cu nevoile preadolescentului; principiile și condițiile psihopedagogice de formare a culturii economice la preadolescenți; Manualul de Inițiere în Economie; ziarul Economics al IPLT ”Petru Rareș”; Ghidul pentru părinți și cadre didactice, Curriculumul de Inițiere în Economie pentru elevii claselor a V-a și a VI-a; Curriculumul de Inițiere în Economie pentru părinți și profesori; Strategia de valorificare a educației economice a elevilor și părinților; pagina de Facebook Economia familiei, pot fi eficient aplicate în formarea și promovarea culturii economice atât în cadrul educației familiale, cât și în activitățile de consiliere și inițiere a părinților privind educația economică a copiilor desfășurate în instituțiile de învățămînt.

Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat în cadrul experimentului pedagogic desfășurat în trei etape în cadrul Instituției Publice Liceul Teoretic „Petru Rareș„ pe un lot experimental alcătuit din elevi (preadolescenți) și adulți - cadre didactice și părinți, prin constatarea situației la tema investigată, dar și experimentarea şi validarea Modelului pedagogic de formare a culturii economice a familiei, inclusiv prin intermediul publicațiilor științifice și a comunicărilor la seminarele metodologice, consiliile profesorale, conferințele științifice naționale și internaționale și activităților practice cu elevii și părinții acestora.

Cuprins


1. CADRUL CONCEPTUAL AL FORMĂRII CULTURII ECONOMICE ÎN EDUCAȚIA FAMILIALĂ
 • 1.1. Dezvăluirea esenței și delimitarea conceptelor de bază
 • 1.2. Istoricul evoluției educației economice și a formării culturii economice
 • 1.3. Specificul formării culturii economice a preadolescenților din perspect iva educației familiale
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. FUNDAMENTE METODOLOGICE ALE FORMĂRII CULTURII ECONOMICE A ELEVILOR ȘI PĂRINȚILOR
 • 2.2. Polit ici și pract ici educaționale de formare a culturii economice la elevi
 • 2.1. Nevoile și particularitățile de vârstă ale preadolescentului în contextul educației familiale și a formării culturii economice…
 • 2.3. Configurații metodologice în formarea culturii economice a familiei
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DIMENSIUNEA EXPERIMENTALĂ DE FORMARE A CULTURII ECONOMICE A FAMILIEI
 • 3.1. Cultura economică ca parte componentă a educației familiale
 • 3.2. Modelul pedagogic de formare a culturii economice a familiei
 • 3.3. Coordonata evaluativă a experimentului pedagogic privind formarea culturii economice a părinților și elevilor
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI BIBLIOGRAFIE
ANEXE DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI
CERTIFICAT DE IMPLEMENTARE