Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Fortificarea stării de sănătate a elevilor din ciclul primar prin componentele intelectuale și motrice


Autor: Urichianu Bogdan Andrei
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Valeriu Jurat
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 noiembrie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.54 Mb / în română
Adobe PDF document1.35 Mb / în engleză

Teza

CZU [37.042(043.3):612.76]:796.011.3

Adobe PDF document 3.70 Mb / în română
170 pagini


Cuvinte Cheie

fortificarea stării de sănătate, componente intelectuale și motrice, elevi ai claselor primare, lecție de educație fizică, optimizarea procesului instructiv-educativ,conținuturi didactice, activități sportive, Ghid “Educația fizică, sport și sănătate ”, evaluare

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea este alcătuită din: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie 194 titluri, 7 anexe, 115 pagini text de bază, 53 figuri, 12 tabele, 1 schemă. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării constă în eficientizarea procesului de fortificare a stării de sănătate a elevilor din ciclul primar prin implementarea componentelor pregătirii intelectuale și motrice.

Obiectivele cercetării: 1. Studierea conceptelor metodologice privind optimizarea procesului educațional la educația fizică în vederea fortificării stării de sănătate a elevilor ciclului primar; 2. Stabilirea conținuturilor didactice necesare în procesul de fortificare a sănătății la lecția de educație fizică în clasele primare în baza sondajului sociologic. 3. Analiza nivelului dezvoltării fizice și pregătirii motrice a elevilor din ciclul primar și elaborarea conținutului experimental axat pe componente intelectuale și motrice. 4. Argumentarea experimentală și valorificarea eficienței componentelor intelectuale și motrice în procesul de fortificare a sănătății la elevii ciclului primar.

Noutatea şi originalitatea științifică constă în faptul că cercetarea în cauză își propune să contribuie la fortificarea stării de sănătate a elevilor din ciclul primar prin aplicarea unui ghid în lecția de educație fizică, creat în urma analizei componentelor intelectuale și motrice. Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante în teză constau în fundamentarea din punct de vedere științific și metodologic a procesului de fortificare a stării de sănătate a elevilor din ciclul primar, prin intermediul formării componentelor intelectuale, motrice și de sănătate (IMS), incluse în conținutul Ghidului de educație fizică, sport și sănătate în vederea îmbunătățirii calității vieții. Semnificația teoretică o constituie concepțiile teoretico-metodice privind teoria și metodica educației fizice școlare; rolul educației fizice în păstrarea sănătății populației; optimizarea procesului instructiv-educativ; posibilitățile de adaptare a organismului la efortul fizic și intelectual.

Valoarea aplicativă constă în posibilitatea utilizării rezultatelor cercetării, a ghidului, în scopul fortificării stării generale de sănătate și funcționalității optime a organismului elevilor în cadrul lecțiilor de educație fizică. Ghidul poate fi folosit în procesul de instruire a viitorilor profesori de educaţie fizică şi formarea continuă a cadrelor didactice din domeniul culturii fizice, pentru elevi și părinți.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Conținutul experimental al programului de cercetare, prezentat în Ghidul “Educația fizică, sport și sănătate”, a fost aplicat în scopul fortificării stării de sănătate la copiii din ciclul primar și a fost implementat în procesul de studii în Liceul Teoretic ”Marin Preda”, București, Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia și Școala Gimnazială nr. 163, București, fapt care este confirmat de adeverinţele de implementare

Cuprins


1. FUNDAMENTAREA TEORETICĂ ȘI METODICĂ REFERITOARE LA FORTIFICAREA STĂRII DE SĂNĂTATE ÎN CADRUL LECŢIEI DE EDUCAȚIE FIZICĂ A ELEVILOR DIN CICLUL PRIMAR
 • 1.1. Obiectivele educaţiei fizice și sportului în clasele primare
 • 1.2. Legități de formare a sănătății elevilor în condițiile moderne
 • 1.3. Particularităţi psihomotrice și morfofuncţionale ale elevilor de 7-10 ani
 • 1.4. Formele de practicare a educației fizice de către elevii ciclului primar
 • 1.5. Sinteza problematicii tratate la capitolul 1

2. DETERMINAREA METODOLOGICĂ A FORTIFICĂRII STĂRII DE SĂNĂTATE PRIN COMPONENTELE INTELECTUALE ȘI MOTRICE ALE ELEVILOR DIN CICLUL PRIMAR
 • 2.1. Metodele de cercetare științifică
 • 2.2. Organizarea și desfășurarea cercetării
 • 2.3. Opinii actuale privind formarea componentelor intelectuale și motrice în procesul de fortificare a sănătății pentru elevii claselor primare.
 • 2.4. Analiza particularităților dezvoltării fizice antropometrice
 • 2.5. Analiza nivelului pregătirii motrice a elevilor din ciclul primar
 • 2.6.Elaborarea programei experimentale de fortificare a sănătății la elevii claselor a IV-a axată pe pregătire intelectuală și motrică
 • 2.7. Sinteza problematicii tratate la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ ÎN CADRUL LECŢIEI DE EDUCAŢIE FIZICĂ A FORTIFICĂRII STĂRII DE SĂNĂTATE PRIN COMPONENTELE INTELECTUALE ȘI MOTRICE A ELEVILOR DIN CICLUL PRIMAR
 • 3.1. Analiza nivelului de pregătire teoretică a elevilor claselor a IV -a pe parcursul anului de învățământ
 • 3.2. Dinamica indicatorilor motrici ai elevilor din ciclul primar cuprinşi în cadrul experimentul ui pedagogic.
 • 3.3.Influența componentelor intelectuale și motrice asupra indicatorilor de sănătate a elevilor vârstei școlare mici ectuale asupra indicatorilor de sănătate a elevilor vârstei școlare mic
 • 3.4. Sinteza problematicii tratate la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
Declaraţia privind asumarea răspunderii
CV-ul autorului