Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea competenţelor antreprenoriale la studenții instituțiilor de învățământ superior cu profil sportiv


Autor: Popa Ghenadie
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Viorel Dorgan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 decembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 aprilie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.77 Mb / în română
Adobe PDF document1.17 Mb / în engleză

Teza

CZU 334.7:378.1+796(043.3)

Adobe PDF document 3.11 Mb / în română
157 pagini


Cuvinte Cheie

antreprenoriat, competențe, învățământ superior, studenți, organizații sportive, industrie sportivă, legislație, pregătire profesională

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie (187 titluri), 126 pagini text de bază, 3 anexe, 34 figuri, 17 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 9 lucrări științifice.

Scopul lucrării: fundamentarea teoretică și evaluarea experimentală a modelului și a condițiilor pedagogice pentru formarea competenței antreprenoriale la studenții instituțiilor de învățământ superior cu profil sportiv.

Obiectivele cercetării:

Noutatea și originalitatea științifică: au fost determinate și caracterizate condițiile pedagogice pentru formarea competenței antreprenoriale a viitorilor antreprenori sportivi în sistemul de învățământ superior (crearea unui mediu educațional orientat spre practică, actualizarea conținutului educațional, care îndeplinește cerințele moderne ale activității profesionale a unui antrenor sportiv și a conjuncturii pieței forței de muncă; dezvoltarea de niveluri, criterii (indicatori), mijloace de diagnostic și evaluare a formării competenței antreprenoriale a viitorilor antrenori sportivi, o combinație de activități de clasă și extradidactice ale studenților, utilizarea în activitate a diferitor forme și metode de predare). Problema științifică importantă soluționată în cercetare constă în formarea competențelor antreprenoriale la viitorii specialiști în domeniul educației fizice și sportului prin elaborarea și aplicarea modelului antreprenorului, fapt ce va conduce la eficientizarea pregătirii profesionale a acestora.

Semnificația teoretică: au fost formulate prevederi teoretice, care relevă trăsăturile organizării procesului educațional, ce vizează formarea competenței antreprenoriale a viitorilor antrenori sportivi în sistemul de învățământ superior.

Valoarea aplicativă: modelul creat de formare a competențelor antreprenoriale ale viitorilor antrenori sportivi în sistemul de învățământ superior, care descrie scopul, obiectivele, abordările, conținutul, mijloacele și metodele de predare, condițiile pedagogice pentru implementarea acestuia, rezultatele planificate și instrumentele pentru diagnosticarea lor; își pot găsi aplicare în sistemul de formare, recalificare și pregătire avansată a antrenorilor în sport, a profesorilor de educație fizică, a profesorilor de educație sportivă suplimentară, precum și a managerilor sportivi.

Implementarea rezultatelor științifice.Rezultatele cercetării au fost aplicate în cadrul procesului de studiu pentru studenții, masteranzii din USEFS.

Cuprins


1. ASPECTE TEORETICE ŞI CONCEPTUALE PRIVIND ANTREPRENORIATUL ÎN CULTURA FIZICĂ ŞI SPORT ……………………
 • 1.1. Bazele antreprenoriatului .
 • 1.2. Antreprenoriatul în sistemul de cultură fizică şi sport din Republica Moldova
 • 19 1.3. Planul de afaceri în organizațiile sportive
 • 29 1.4. Antreprenorul și activitatea de antreprenoriat
 • 1.5. Noul vector de dezvoltare a industriei sportive
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL METODOLOGIC AL PREGĂTIRII STUDENŢILOR (CICLUL II) LA DISCIPLINA DE STUDIU “ANTREPRENORIAT, ELEMENTE DE DREPT ŞI APLICAREA LEGISLAŢIEI ÎN ACTIVITATEA SPORTIVĂ”
 • 2.1. Etapele şi metodele cercetării ştiinţifice
 • 2.1.1. Metoda studiului bibliografiei de specialitate
 • 2.1.2. Observaţiile pedagogice
 • 2.1.3. Metoda chestionarului sociologic
 • 2.1.4. Experimentul ştiinţific
 • 2.1.5. Prelucrarea matematică a datelor statistice şi prezentarea lor grafică
 • 2.2. Studiu privind motivele ce stau la baza antreprenoriatului inovaţional din domeniul culturii fizice …………………………………………………………...
 • 2.3. Analiza documentelor de organizare şi desfăşurare a procesului instructiv – educativ la disciplina „Antreprenoriat, elemente de drept şi aplicarea legislaţiei sportive în activitatea sportivă”
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A UTILIZĂRII COMPETENȚELOR ANTREPRENORIALE ÎN CADRUL DISCIPLINEI „ANTREPRENORIAT ÎN SPORT”
 • 3.1. Evaluarea pregătirii studenţilor de la facultăţile de Pedagogie în cadrul cursului „Antreprenoriat, elemente de drept şi aplicarea legislaţiei sportive în activitatea sportivă” la etapa iniţială
 • 3.2. Evaluarea modelului pentru formarea competențelor antreprenoriale
 • 3.2.1. Program de dezvoltare „Competențe antreprenoriale”
 • 3.2.2. Dinamica pozitivă a formării competenței antreprenoriale în rândul stdenților
 • 3.3. Formarea și evaluarea competenței antreprenoriale la studenții instituțiilor de învățământ superior cu profil sportiv
 • 3.4. Eficienţa programului de practică managerială în formarea competențelor antreprenoriale ale studențior de la facultăţile cu profil sportiv
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul candidatului