Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iunie /

Constituirea paradigmei pedagogiei sociale din perspectiva pedagogiei române interbelice


Autor: Neacşu Mihaela Gabriela
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Sorin Cristea
doctor, profesor universitar
Consultant ştiinţific: Ludmila Papuc
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
CSS: DH 30-13.00.01-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 iunie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Cuvinte Cheie

paradigmă, pedagogie socială, educaţie socială, paradigma pedagogiei sociale, învăţare socială, socializare, valori sociale, pedagog social, educator social

Adnotare

Scopul cercetării constă în identificarea fundamentelor socio-pedagogice care au stat la baza constituirii paradigmei pedagogiei sociale interbelice româneşti.

Obiectivele cercetării: analiza retrospectivă a studiilor privind evoluţia paradigmei pedagogiei sociale universale şi a cercetărilor privind constituirea paradigmei pedagogiei sociale româneşti interbelice; analiza şi sistematizarea teoriilor şi concepţiilor pedagogice ale gânditorilor români din perioada interbelică care au adus contribuţii pedagogice, sociologice şi filosofice însemnate la constituirea paradigmei pedagogiei sociale româneşti interbelice; construirea modelului structural al paradigmei pedagogiei sociale româneşti interbelice; evidenţierea posibilităţilor de valorificare a unor elemente paradigmatice din pedagogia socială românească interbelică în praxisul educaţional actual.

Noutatea ştiinţifică a cercetării rezidă în valorificarea istorică a gândirii pedagogice din perioada interbelică, angajată în elaborarea paradigmei pedagogiei sociale româneşti; în construcţia matricei paradigmei pedagogiei sociale româneşti interbelice pe baza analizelor pedagogice asupra operelor socio-pedagogice studiate: Dimitrie Gusti, Petre Andrei, I.C.Petrescu şi Stanciu Stoian; în valorificarea paradigmei pedagogiei sociale româneşti interbelice în praxisul educaţional actual prin proiectarea curriculară avansată la nivel preuniversitar şi universitar.

Valoarea teoretică a cercetării constă în interpretarea şi actualizarea principalelor teorii, concepţii universale despre pedagogia socială, în valorificarea unor opere reprezentative ale pedagogiei sociale româneşti interbelice; elaborarea modelului pedagogic de analiză a primelor experienţe, orientări şi studii de pedagogie socială lansate şi susţinute în perioada interbelică de importanţi pedagogi şi sociologi români; cercetarea locului pedagogiei sociale în sistemul ştiinţelor educaţiei; proiectarea curriculară care valorifică în praxisul educaţional actual paradigma pedagogiei sociale interbelice.

Valoarea aplicativă a cercetării este determinată de proiectarea curriculară şi experimentarea în vederea implementării ulterioare în praxisul educaţional actual a unor idei valoroase conţinute în paradigma pedagogiei sociale româneşti interbelice (la nivelul procesului de formare continuă a profesorilor diriginiţi şi la nivelul formării specialiştilor în educaţie socială); valorificarea paradigmei pedagogiei sociale româneşti interbelice în predarea cursurilor din domeniul ştiinţelor educaţiei incluse în programul de studii psihopedagogice-formare iniţială şi formare continuă a personalului didactic din România.

Cuprins


1. ANALIZA EVOLUŢIEI PARADIGMEI PEDAGOGIEI SOCIALE ÎN SISTEMUL ŞTIINŢELOR EDUCAŢIEI

 • 1.1. Dimensiunea istorică şi epistemologică a pedagogiei sociale
 • 1.2. Pedagogia socială în sistemul ştiinţelor educaţiei
 • 1.3. Direcţii de cercetare specifice pedagogiei sociale
 • 1.4. Concluzii

2. ANALIZA CONSTITUIRII PARADIGMEI PEDAGOGIEI SOCIALE ROMÂNEŞTI INTERBELICE
 • 2.1. Pedagogia socială între curentele pedagogiei româneşti interbelice
 • 2.2. Analiza socială monografică în opera lui Dimitrie Gusti
 • 2.3. Analiza socială globală în opera lui Petre Andrei
 • 2.4. Analiza socială particulară:
  • 2.4.1. Regionalism pedagogic în opera lui I.C.Petrescu
  • 2.4.2. Localism pedagogic în opera lui Stanciu Stoian
 • 2.5. Concluzii

3. VALORIFICAREA PARADIGMEI PEDAGOGIEI SOCIALE ROMÂNEŞTI INTERBELICE ÎN PRAXISUL EDUCAŢIONAL ACTUAL
 • 3.1. Modele praxiologice actuale de valorificare a paradigmei pedagogiei sociale
 • 3.2. Construcţii curriculare de valorificare a paradigmei pedagogiei sociale româneşti interbelice
 • 3.3. Un posibil model de master în pedagogie socială (proiect curricular)
 • 3.4. Concluzii