Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Continuitatea în formarea competenţelor lingvistice la copiii de vîrstă preşcolară mare şi şcolară mică


Autor: Mîsliţchi Valentina
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Valentina Botnari
doctor, conferenţiar universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol
CSS: DH 30-13.00.01-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 decembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.63 Mb / în română

Cuvinte Cheie

continuitate, principii de asigurare a continuităţii, competenţă, cunoştinţe, capacităţi, atitudini, competenţe lingvistice, competenţe comunicative, fazele formării competenţelor, parteneriat educaţional grădiniţă-şcoală

Adnotare

Structura tezei. Teza este structurată în introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie (256 surse) şi 12 anexe. Teza are 160 pagini text de bază, 25 figuri, 8 tabele.

Publicaţii la tema tezei. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 14 lucrări ştiinţifice şi didactico-metodice (6 articole în culegeri şi reviste recenzate, 8 lucrări ce constituie materialele conferinţelor internaţionale).

Domeniul de studiu îl constituie educaţia lingvistică a copiilor de vîrstă preşcolară mare şi şcolară mică. Cercetarea vizează procesul de realizare a continuităţii în formarea competenţelor lingvistice la preşcolarii mari şi şcolarii mici.

Scopul lucrării constă în fundamentarea teoretică şi metodologică a realizării continuităţii în formarea competenţelor lingvistice la copiii de vîrstă preşcolară mare şi şcolară mică.

Obiectivele cercetării: analiza situaţiei privind realizarea continuităţii în formarea competenţelor lingvistice la copiii de vîrstă preşcolară mare şi şcolară mică; fundamentarea epistemologică a conceptului de „continuitate” în formarea competenţelor lingvistice la copii; stabilirea reperelor metodologice, pedagogice, psihologice şi psiholingvistice de formare a competenţelor lingvistice la copiii de vîrstă preşcolară mare şi şcolară mică din perspectiva realizării continuităţii; fundamentarea şi elaborarea Modelului pedagogic de asigurare a continuităţii în formarea competenţelor lingvistice la copiii de vîrstă preşcolară mare şi şcolară mică; validarea experimentală a Modelului pedagogic de asigurare a continuităţii în formarea competenţelor lingvistice la copiii de vîrstă preşcolară mare şi şcolară mică; prelucrarea şi interpretarea datelor experimentale şi deducerea concluziilor.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Prezenta cercetare este originală prin faptul că abordează problema fenomenului continuităţii în formarea competenţelor lingvistice la copiii de vârstă preşcolară mare şi şcolară mică, transpus între-un model inedit validat care incită intervenţiile educaţionale la o juxtapunere flexibilă dintre fazele generale de formare a competenţelor şi etapele speciale de însuşire a competenţelor lingvistice de către subiect, ce conduce la o evoluţie progresivă a competenţei: însuşirea empirică a competenţei lingvistice în preşcolaritate, iar în vîrsta şcolară mică asimilarea conştientă şi automatizarea ei.

Semnificaţia teoretică a lucrării rezidă în fundamentarea conceptului continuitate în formarea competenţelor lingvistice la copiii de vârstă preşcolară mare şi şcolară mică; abordarea filosofică, fiziologică, psihologică, psiholingvistică şi pedagogică a continuităţii în formarea competenţelor lingvistice la copii; fundamentarea Modelului pedagogic de asigurare a continuităţii în formarea competenţelor lingvistice la copiii de vîrstă preşcolară mare şi şcolară mică.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în posibilitatea: optimizării procesului de formare a competenţelor lingvistice ale copiilor de vîrstă preşcolară mare şi şcolară mică; transferului experienţei de realizare a continuităţii în formarea competenţelor lingvistice ale copiilor la alte trepte ale învăţămîntului; aplicării Modelului pedagogic de asigurare a continuităţii în practica de formare profesională iniţială şi continuă a specialiştilor din învăţămîntul preşcolar şi primar.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat în instituţiile de învăţămînt preşcolar şi primar din mun. Chişinău angajate în experimentul pedagogic, precum şu prin intermediul publicaţiilor şi comunicărilor ştiinţifice.

Cuprins


1. CADRUL ANALITIC AL REALIZĂRII CONTINUITĂŢII ÎN FORMAREA COMPETENŢELOR LINGVISTICE LA COPIII DE VÎRSTĂ PREŞCOLARĂ MARE ŞI ŞCOLARĂ MICĂ
 • 1.1. Evoluţia conceptului de „continuitate” în ştiinţele educaţiei
 • 1.2. Practici şi experienţe în realizarea continuităţii formării competenţelor lingvistice la copiii din instituţiile preşcolare şi şcolile primare
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. REPERE TEORETICE ALE FORMĂRII COMPETENŢELOR LINGVISTICE LA COPII DIN PERSPECTIVA REALIZĂRII CONTINUITĂŢII
 • 2.1. Fundamente pedagogice, psihologice şi psiholingvistice în formarea competenţelor lingvistice
 • 2.2. Fundamente lingvistice în formarea competenţei de utilizare a formelor gramaticale ale substantivului
 • 2.3. Formarea competenţelor lingvistice ale preşcolarilor şi elevilor claselor primare prin prisma continuităţii
 • 2.4. Concluzii la Capitolul

3. MODELUL PEDAGOGIC DE ASIGURARE A CONTINUITĂŢII ÎN FORMAREA COMPETENŢELOR LINGVISTICE LA COPIII DE VÎRSTĂ PREŞCOLARĂ MARE ŞI ŞCOLARĂ MICĂ
 • 3.1. Determinarea nivelului iniţial al competenţelor lingvistice la copiii de vîrstă preşcolară mare şi şcolară mică
 • 3.2. Fundamentarea şi implementarea Modelului pedagogic de asigurare a continuităţii în formarea competenţelor lingvistice la copiii de vîrstă preşcolară mare şi şcolară mică
 • 3.3. Validarea experimentală a Modelului pedagogic de asigurare a continuităţii în formarea competenţelor lingvistice la copiii de vîrstă preşcolară mare şi şcolară mică
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3