Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea competențelor artistice în gimnastica ritmică la etapa incipientă de pregătire sportivă


Autor: Reaboi Natalia
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Teodor Grimalschi
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 februarie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.81 Mb / în română

Teza

CZU 37.036:796.412 (043.2)

Adobe PDF document 5.33 Mb / în română
207 pagini


Cuvinte Cheie

gimnastică ritmică, antrenament sportiv, cunoștințe, competențe artistice, etapa incipientă de pregătire sportivă, aptitudini creativ–artistice, pregătire coregrafică, capacități artistico–motrice și psihomotrice, trăsături afectiv–atitudinale, rezultat sportiv

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie 255 surse, 10 anexe, 147 pagini de text de bază, 31 figuri, 31 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 15 lucrări științifice.

Domeniul de studii: pedagogie

Scopul cercetării constă în valorificarea eficienței structurii și conținutului metodologiei de formare a competențelor artistice în gimnastica ritmică la etapa incipientă de pregătire sportivă a gimnastelor de 5–8 ani.

Obiectivele cercetării: 1. Fundamentarea teoretică de abordare a problemelor de pregătire a sportivelor în gimnastica ritmică. 2. Aprecierea nivelului inițial al cunoștințelor, competențelor artistice și comportamentului afectiv–atitudinal al copiilor de 5–8 ani în gimnastica ritmică la etapa incipientă de pregătire sportivă. 3. Elaborarea structurii și conținutului modelului experimental de formare a competențelor artistice la etapa incipientă de pregătire sportivă. 4. Argumentarea experimentală și valorificarea eficienței structurii și conținutului metodologiei de formare a competențelor artistice în gimnastica ritmică la etapa incipientă de pregătire sportivă.

Noutatea și originalitatea științifică a lucrării constă în faptul că a fost elaborată și argumentată metodologia de formare și aplicare a competențelor artistice ale gimnastelor de 5–8 ani la etapa incipientă de pregătire sportivă în gimnastica ritmică. A fost determinat decalajul dintre posibilitățile de educare a micilor gimnaste la vîrsta de 5–8 ani sub aspect cognitiv, psihomotor și afectiv–atitudinal. S-a stabilit eficiența și ponderea competențelor artistice primare (la vîrsta de 5–6 ani), secundare (la 6–7 ani) și corective (la 7–8 ani) în cadrul antrenamentului de bază al competițiilor naționale și internaționale la gimnastica ritmică.

Problema științifică importantă soluționată în domeniu o constituie formarea și dezvoltarea competențelor artistice la etapa incipientă de pregătire sportivă a micilor gimnaste în cadrul antrenamentului sportiv la gimnastica ritmică, prin fundamentarea metodologiei de aplicare a produsului cunoștințelor, abilităților psihomotrice și atitudinilor formate, ceea ce va conduce la sporirea nivelului de pregătire.

Importanța teoretică a prezentei cercetări rezidă în argumentarea eficienței aplicării structurii și conținutului metodologiei de formare a competențelor artistice în gimnastica ritmică, care presupune valorificarea componentelor cognitive, competențelor artistico–motrice, psihomotrice și aprecierea comportamentului afectiv–atitudinal a gimnastelor de 5–8 ani la etapa incipientă de pregătire sportivă.

Valoarea aplicativă a lucrării este sesizată prin posibilitatea folosirii ample a programei experimentale și a metodologiei elaborate, centrate pe formarea competențelor artistice la etapa incipientă de pregătire sportivă. Rezultatele obținute vin să completeze bazele de date teoretice și practice din domeniul planificării și dirijării antrenamentului sportiv la gimnastica ritmică, în vederea educării unei gimnaste competente.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării sunt implementate în cadrul antrenamentelor sportive organizate la Școala Sportivă a Rezervelor Olimpice, Centrul Sportiv de pregătire a loturilor Naționale și Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport în procesul de pregătire a specialiștilor în domeniu.

Cuprins


1. ORIENTĂRI CONTEMPORANE ÎN SISTEMUL DE PREGĂTIRE A SPORTIVELOR LA GIMNASTICA RITMICĂ
 • 1.1. Delimitări contemporane ale reformei sistemului de pregătire a sportivelor oglindite în Codul de punctaj al FIGR (2013–2016) privind actualizarea cerințelor prezentării artistice în compoziția competițională
 • 1.2. Legitățile de dezvoltare psihomotorie și funcțională a copiilor de vîrstă mică în procesul formării capacităților artistice
 • 1.3. Sistemul educației sportiv–artistice în activitățile de antrenament la etapa incipientă de pregătire sportivă a micilor gimnaste
 • 1.4. Arta educării/formării competențelor artistice în procesul de pregătire a sportivelor la gimnastica ritmică
 • 1.5.Concluzii la capitolul 1

2. CONTRIBUŢIA METODOLOGIEI DE IDENTIFICARE A PROCESULUI DE FORMARE A COMPETENȚELOR ARTISTICE ÎN GIMNASTICA RITMICĂ LA ETAPA INCIPIENTĂ DE PREGĂTIRE SPORTIVĂ
 • 2.1. Metodologia cercetării
 • 2.1.1. Metodele de cercetare
 • 2.2. Organizarea cercetării
 • 2.3. Cercetarea opiniilor despre metodologia formării competențelor artistice la etapa incipientă de pregătire sportivă a gimnastelor
 • 2.4. Interacțiunea caracteristicilor coeficienților de corelație dintre capacitățile pregătirii sportiv–artistice a gimnastelor de 5–8 ani….
 • 2.5. Analiza și elaborarea documentelor de planificare a procesului de antrenament în gimnastica ritmică
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA TEORETICĂ ȘI EXPERIMENTALĂ A EFICIENȚEI METODOLOGIEI DE FORMARE A COMPETENȚELOR ARTISTICE LA ETAPA INCIPIENTĂ DE PREGĂTIRE SPORTIVĂ
 • 3.1. Aprecierea competenței cognitive a gimnastelor de 5–8 ani la etapa incipientă de pregătire sportivă
 • 3.2. Valorificarea eficienței structurii și conținutului metodologiei de formare a competențelor artistico–motrice și psihomotrice la subiecții grupelor martor și experimentale ale gimnastelor de 5–6 ani
 • 3.3. Valoarea și efectele trăsăturilor afectiv–atitudinale în formarea competențelor artistice la etapa incipientă de pregătire sportivă a gimnastelor de 5–6 ani……..
 • 3.4. Valorificarea eficienței structurii și conținutului metodologiei formării competențelor artistico–motrice și psihomotrice la gimnastele de 7–8 ani din grupele martor și experimentale
 • 3.5. Valoarea și efectele trăsăturilor afectiv–atitudinale în formarea competențelor artistice la etapa incipientă de pregătire sportivă a gimnastelor de 7–8 ani……..
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE