Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Fundamente pedagogice ale educaţiei pentru mass-media în cadrul colaborării şcoală-familie (treapta învăţământului primar)


Autor: Şpac Silvia
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Larisa Cuzneţov
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 ianuarie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.44 Mb / în română

Cuvinte Cheie

mass-media, educaţia pentru mass-media, fundamente pedagogice, colabo-rarea şcoală-familie, treapta învăţământului primar, elevi de vârstă şcolară mică, familie, părinţi, deontologie mediatică, cultura de masă

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 180 surse, 16 anexe, 145 de pagini de text de bază, 14 figuri, 19 tabele. Rezultatele obţinute au fost publicate în 11 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu se referă la educaţia pentru mass-media în contextul pedagogiei generale/teoria generală a educaţiei.

Scopul cercetării constă în elaborarea fundamentelor pedagogice ale educaţiei pentru mass-media în cadrul colaborării şcoală-familie (treapta învăţământului primar).

Obiectivele cercetării: examinarea şi interpretarea epistemologică a EMM prin: analiza şi dezvăluirea semnificaţiei conceptelor de bază şi elucidarea dinamicii apariţiei şi evoluţiei surselor mediatice şi a EMM; examinarea şi interpretarea aspectului polifuncţional al posibilităţilor educaţiei pentru mass-media în contextul formării reprezentărilor şi convingerilor morale ale elevilor de vârstă şcolară mică şi a părinţilor acestora; identificarea condiţiilor de realizare a educaţiei pentru mass-media a elevilor de la treapta învăţământului primar în cadrul colaborării şcoală-familie; ela-borarea fundamentelor teoretice şi praxiologice ale educaţiei pentru mass-media destinate elevilor din treapta învăţământului primar şi părinţilor acestora; elaborarea şi experimentarea Modelului pedagogic de EMM a elevilor de vârstă şcolară mică în colaborarea şcoală-familie, care include fundamentele teoretice şi praxiologice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică este obiectivată de: abordarea holistică, istorică şi sociopsihopedagogică a educaţiei pentru mass-media; precizarea şi delimitarea conceptelor de bază în contextul educaţiei permanente şi a formării culturii de valorificare a mass-media la elevi şi părinţi; examinarea şi stabilirea aspectului polifuncţional al posibilităţilor EMM în contextul formării reprezentărilor şi convingerilor morale ale elevilor de vârstă şcolară mică şi a părinţilor; identificarea condiţiilor educaţiei pentru mass-media a elevilor în cadrul colaborării şcoală-familie; elaborarea şi argumentarea ştiinţifică a fundamentelor pedagogice ale educaţiei pentru mass-media a elevilor în cadrul colaborării şcoală-familie la treapta învăţământului primar.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în elaborarea fundamentelor pedagogice la nivel teoretic şi praxiologic ale educaţiei pentru mass-media a elevilor din treapta învăţământului primar în cadrul colaborării şcoală-familie, ceea ce a condus la formarea/schimbarea competenţelor şi atitu-dinilor elevilor şi părinţilor în vederea direcţionării procesului spre un comportament mediatic cult.

Semnificaţia teoretică a cercetării este susţinută de: analiza, precizarea şi delimitarea reperelor teoretice (conceptelor, teoriilor, principiilor etc.) privind EMM, abordate în contextul colaborării şcoală-familie; examinarea şi analiza critică a funcţiilor, posibilităţilor şi a impactului mass-media asupra dezvoltării personalităţii copilului.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea şi validarea ansamblului de instrumente pedagogice, concentrate în Modelul pedagogic de educaţie pentru mass-media a EVSM în colabo-rarea şcoală-familie, care prin esenţa şi importanţa teoretică şi praxiologică reprezintă fundamen-tele ştiinţifice. Acestea, valorificare conform condiţiilor stabilite în cercetare, contribuie la formarea culturii de valorificare a surselor mediatice şi la educaţia morală a elevilor.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat în cadrul experimentului pedagogic la două niveluri: în activităţile nonformale cu elevii şi părinţii, inclusiv cadrele didactice din treapta învăţământului primar, Liceul Teoretic „G. Călinescu”, mun. Chişinău şi seminarul metodologic destinat optimizării parteneriatului educaţional.

Cuprins


1. REPERE EPISTEMOLOGICE ALE EDUCAŢIEI PENTRU MASS-MEDIA ÎN COLABORAREA ŞCOALĂ-FAMILIE
 • 1.1. Delimitarea şi precizarea cadrului conceptual
 • 1.2. Istoricul apariţiei şi evoluţia surselor mediatice
 • 1.3. Contextul socio-cultural şi pedagogic al educaţiei pentru mass-media în colaborarea şcoală-familie
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. VALOAREA METODOLOGICĂ A COLABORĂRII ŞCOALĂ-FAMILIE ÎN EDUCAŢIA PENTRU MASS-MEDIA
 • 2.1. Impactul mass-media asupra formării personalităţii elevului din treapta învăţământului primar
 • 2.2. Esenţa şi criteriile de explorare optimă a mass-media în educaţia şcolarului mic
 • 2.3. Condiţii de valorificare a mass-media prin colaborarea şcoală-familie
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PRAXIOLOGIA EDUCAŢIEI PENTRU MASS-MEDIA A ELEVILOR DIN TREAPTA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ÎN CADRUL COLABORĂRII ŞCOALĂ-FAMILIE
 • 3.1. Coordonata constatativă a valorificării mass-media de către şcoală şi familie în învăţă-mântul primar
 • 3.2. Modelul pedagogic de educaţie pentru mass-media a elevilor din treapta învăţământului primar în cadrul colaborării şcoală-familie
 • 3.3. Demersul formativ-evaluativ al educaţiei pentru mass-media a elevilor din treapta învăţământului primar
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI