Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / mai /

Socializarea copiilor din ciclul primar prin activităţi extraşcolare sportive


Autor: Dima Loredana-Eugenia
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Anatolie Budevici
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Consultant ştiinţific: Viorel Dorgan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 mai 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.27 Mb / în română

Teza

CZU 373.3:796.2

Adobe PDF document 8.67 Mb / în română
161 pagini


Cuvinte Cheie

socializare, copii, jocuri de mișcare, tabere la mare, ciclu primar, activități extrașcolare

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie – 162 surse, 161 pagini, 3 anexe, 43 figuri, 13 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrăr i ştiinţifice.

Scopul cercetării constă în studierea fenomenului de socializare al copiilor, în fundamentarea teoretică şi elaborarea unui model de aplicare a jocurilor de mișcare (la copiii din ciclul primar), în cadrul activitățior extrașcolare sportive (organizate în tabere la mare) menite să asigure formarea identității acestora și dezvoltarea lor permanentă prin interacţiunea sa cu planul social al existenţei.

Obiectivele cercetării: 1. Studierea teoriei şi practicii actuale cu privire la socializarea elevilor din ciclul primar şi al activităţilor extraşcolare. 2. Cercetarea socio logicăcu privire la practicarea jo curilor de mișcare la elevii din ciclu l primar în cadrul activităților extracurriculare 3. Elaborarea modelului de activităţi extraşcolare specifice ciclului primar şcolar. 4. Argumentarea eficienţei utilizării activităţilor extraşcolare la copii de vârsta 7-10 ani.

Noutatea şi originalitatea cercetării constă în elaborarea unor modele eficiente de activităţi extraşcolare, a specificului acestora ca proces instructiv — educativ în cadrul şcolii, în special din punct de vedere teoretic, abordat din perspectivă formativ - educativă. Şcoala este instituţia care poate să vizeze atât cunoştinţele şi competenţele de nivel intelectual, dar şi pe cele sociale, de niv el interacţional, a utilizării activităţilor extraşcolare, care în acelaşi timp, reprezintă oportunităţi în formarea şi dezvoltarea personalităţii.

Problema științifică importantă soluționată rezidă în elaborarea ghidului teoreticopractic (jocuri de mișcare la mare), în selectarea, organizarea, fundamentarea teoretică şi experimentală a conţinuturilor generatoare de strategii personalizate la elevii din ciclul primar, cu vârsta cuprinsă între 7-10 ani din perspectiva de socializare și a modelului de activități extrașcolare.

Semnificaţia teoretică constă în elaborarea şi argumentarea utilizării activităţilor extraşcolare destinate ciclului primar în scopul creşterii nivelului de socializare. Copiii, nu se limitează doar la a învăţa, ci înlocuiesc, în multe situaţii, mama sau tatăl în exercitarea unor atribuţii, devenind o sursă de forţă de muncă. În asemenea situaţii, aspectul opţional din partea copilului este diminuat la maximum în anumite perioade, timpul liber al unui copil sau adolescent fiind diminuat considerabil; mai mult, este diminuat şi timpul afectat pregătirii şcolare. De asemenea, copiii trebuie să fie învăţaţi să-şi dezvolte atât capacităţile intelectuale, cât şi puterea fizică, dezvoltarea fiind rezultatul efortului. Aceste calităţi şi capacităţi pot fi obţinute prin utilizarea activităţilor extraşcolare sportive, şi care pot să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să le realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă.

Valoarea aplicativă a cercetării o reprezintă posibilităţile ample de aplicare şi implementare în practica educaţională a ciclului primar a activităţilor extraşcolare ce vor contribui la stimularea personalităţii elevilor, la dezvoltarea lor fizică şi intelectuală, şi nu în ultimul rând la educarea lor civică şi patriotică.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute au fost verificate şi implementate în cadrul procesului instructiv-educativ cu elevii din ciclul primar al Scolii cu clasele I-VIII Pecineaga, judeţul Constanța.

Cuprins


1. ASPECTE TEORETICO-METODICE ALE PSIHOSOCIALIZĂRII COPIILOR DIN CICLUL PRIMAR PRIN ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE
 • 1.1. Psihosocializarea copiilor - aspect conceptual, praxiologic
 • 1.2. Particularităţi fizio logice de vârsta şi reflectarea lor în dezvo ltarea calităţ ilor motrice la copii de vârstă şcolară mică
 • 1.3. Probleme actuale privind importanţa activităților extrașcolare în formarea personalității elevului
 • 1.4. Jocurile ca formă creatoare de gândire a copiilor din ciclul primar
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL METODOLOGIC AL PSIHOSOCIALIZĂRII COPIILOR DIN CICLUL PRIMAR PRIN ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE SPORTIVE
 • 2.1. Metodele și organizarea cercetării
 • 2.2. Necesitatea practicării jocurilor de mișcare la elevii din ciclul primar în cadru l activităților extracurriculare
 • 2.3. Necesitatea elaborării şi aplicării ghidului teoretico -practic „Act ivităţ i extraşcolare prin jocuri de mişcare algoritmizate la mare” în activităţile extraşcolare ale elevilor din ciclul primar
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A PRACTICĂRII JOCURILOR DE MIȘCARE ALGORITMIZATE PRIN ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE LA MARE
 • 3.1. Evoluţ ia indicatorilor somat ici cu privire la utilizarea ghidului de activități
 • extrașcolare
 • 3.2. Aprecierea nivelului performanțelor motrice obţinute prin utilizarea jocurilor la mare din cadrul conținuturile algorit mizate ale ghidului
 • 3.3. Dinamica parametrilor motrici ai elevilor cuprinşi în experimentul pedagogic
 • 3.4. Climatul psihosocial în grupele martor și experiment
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI