Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Valorificarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în formarea competenţelor muzicale la elevii preadolescenţi


Autor: Hîncu Ionela
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Ion Achirii
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 noiembrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document1.44 Mb / în română

Teza

CZU 37.036 (043.3)

Adobe PDF document 12.59 Mb / în română
213 pagini


Cuvinte Cheie

educaţia muzicală, tehnologii informaţionale şi comunicaţionale, competenţă muzicală, portretul preadolescentului-preferinţe muzicale, principiile de valorificare a TIC în educația muzicală, Lecţia

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 198 surse, 9 anexe, 139 pagini de text de bază, 68 figuri, 34 tabele. Rezultatele cercetării sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice. Cuvinte-cheie: educaţia muzicală, tehnologii informaţionale şi comunicaţionale, competenţă muzicală, portretul preadolescentului-preferinţe muzicale, principiile de valorificare a TIC în educația muzicală, Lecţia Smart EM.

Domeniul de cercetare se referă la teoria generală a educaţiei şi se abordează problema valorificării Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale (TIC) în formarea competenţelor muzicale (CM) la elevii preadolescenţi.

Scopul cercetării: determinarea fundamentelor teoretico-praxiologice și elaborarea modelului pedagogic de valorificare a TIC în contextul formării CM la elevii preadolescenţi. Obiectivele lucrării: Analiza reperelor teoretice ale valorificării TIC în EM a elevilor; Determinarea fundamentelor psihopedagogice ale formării CM la elevii preadolescenţi pe domeniile principale ale EM; Elaborarea Modelului pedagogic și a Metodologiei de valorificare a TIC în formarea CM la elevii preadolescenţi; Validarea experimentală a Modelului pedagogic de valorificare a TIC în formarea CM la elevii preadolescenţi.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Dimensiunea conceptuală a valorificării TIC în formarea CM la elevii preadolescenţi: EM, TIC (principii, funcţii şi competenţe) şi portretul preadolescentului-preferinţe muzicale; Conceptul și metodologia Lecţiei Smart EM.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în fundamentarea teoretică a valorii formative a TIC în EM a elevilor și elaborarea modelului pedagogic de valorificare a TIC ca instrumentar acțional în formarea CM la elevii preadolescenţi.

Semnificaţia teoretică constă în: Sinteza reperelor teoretice ale valorificării TIC în EM a elevilor; fundamentele psihopedagogice ale formării CM la elevii preadolescenţi pe domeniile principale; dimensiunea conceptuală a valorificării TIC în formarea CM la elevii preadolescenţi: principii, funcţii şi competenţe ale EM, TIC, portretul preadolescentului-preferinţe muzicale, principiile de valorificare a TIC în EM.

Valoarea aplicativă a cercetării rezidă în: sinteza reperelor teoretice ale valorificării TIC în EM a elevilor preadolescenţi; dimensiunea conceptuală şi principiile de valorificare a TIC în EM; Lecția Smart.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele teoretico-metodologice ale cercetării au fost implementate în sistemul de învăţământ din republică, inclusiv în LT „Principesa N. Dadiani”, L T „P. Zadnipru” mun. Chişinău, (2015-2016), în cadrul cursurilor de formare continuă (Institutul de Științe ale Educației, 2017-2018).

Cuprins


1. EDUCAŢIA MUZICALĂ ŞI PREADOLESCENŢA: CONEXIUNI PSIHOLOGICE ŞI PEDAGOGICE
 • 1.1. Contexte evolutive ale educaţiei muzicale
 • 1.2. Particularităţile psihopedagogice ale vârstei preadolescente
 • 1.3. Portretul utilizatorului preadolescent - preferinţe muzicale
 • 1.4. Fundamente psihopedagogice ale valorificării tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în formarea competențelor muzicale la elevii preadolescenți
 • 1.5. Concluzii la Capitolul 1

2. METODOLOGIA VALORIFICĂRII TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE ŞI COMUNICAŢIONALE ÎN FORMAREA COMPETENŢELOR MUZICALE LA ELEVII PREADOLESCENŢI
 • 2.1. Dimensiunea pedagogică a valorificării tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în formarea competenţelor muzicale la elevii preadolescenţi
 • 2.2. Rolul Lecţiei Smart în educaţia muzicală a preadolescenţilor
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2
 • 3. DEMERSUL EXPERIMENTAL DE VALORIFICARE A TIC ÎN PROCESUL DE FORMARE A COMPETENŢELOR MUZICALE LA ELEVII PREADOLESCENŢI
  • 3.1. Proiectarea şi realizarea experimentul pedagogic
  • 3.2. Argumentarea experimentală a eficienţei Modelului pedagogic de valorificare a tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în formarea competenţelor muzicale la elevii predolescenţi
  • 3. 3. Validarea rezultatelor experimentului pedagogic
  • 3.4. Concluzii la capitolul 3

  CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
  BIBLIOGRAFIE
  ANEXE
  DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
  CURRICULUM VITAE