Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2020 / august /

Repere teoretice și metodologice de formare a competenței de reziliență climatică la adolescenți


Autor: Damian-Timoșenco Gabriela
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Valentina Bodrug-Lungu
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 august 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document1.55 Mb / în română
Adobe PDF document1.47 Mb / în engleză

Teza

CZU 37.015.3:504.38(043.2)

Adobe PDF document 2.46 Mb / în română
168 pagini


Cuvinte Cheie

competențe pentru viață; schimbări climatice; repere de gen, psihopedagogice și socioculturale; reziliență psihosocială, reziliență climatică; provocări de mediu; model psihopedagogic de formare a competenței de reziliență climatică; adolescent rezilient climatic; învățare experiențială, bazată pe sarcină, integrativă; diferențe de gen, atitudini, valori și comportamente în cadru climatic

Adnotare

Structura tezei. Teza este structurată din introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 202 titluri și 4 anexe. Teza are 126 pagini text de bază, 15 figuri, 28 de tabele.

Publicații la tema tezei. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 14 publicații științifice: 5 articole și 9 lucrări prezentate la foruri științifice naționale și internaționale.

Domeniul de studiu îl constituie competențele de viață relevante în context climatic și procesul lor de formare și manifestare la adolescenți, în diverse situații critice, generate de dezechilibrul ecologic.

Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretică și metodologică a formării competenței de reziliență climatică la adolescenți.

Obiectivele cercetării: analiza diacronică și comparativă a evoluției conceptului competențelor pentru viață din diverse perspective; elucidarea reperelor teoretice cu referire la formarea competențelor pentru viață; elaborarea demersului metodologic / crearea unui model psihopedagogic al formării competenței de reziliență climatică la adolescenți, necesare adaptării la schimbările climatice; stabilirea unui sistem de indicatori de evaluare a competenței de reziliență climatică; validarea experimentală a modelului psihopedagogic de formare a competenței de reziliență climatică.

Noutatea și originalitatea științifică constă în conceptualizarea unei noi competențe sociale, în particular, de mediu – competența de reziliență climatică și elaborarea unui program de formare, ce oferă un cadru teoretic și metodologic pentru dezvoltarea rezilienței climatice și altor competențe pentru viață relevante în cadru climatic, și pentru valorificarea maximă a potențialului personal al adolescenților.

Problema ştiinţifică soluţionată în domeniu rezidă în conceptualizarea teoretică și metodologică a unui model psihopedagogic de formare a competenței de reziliență climatică, care să asigure creșterea nivelului de adaptabilitate și reziliență a elevilor la schimbările climatice, fapt ce contribuie la dezvoltarea personală și pregătirea pentru viață a adolescenților.

Semnificația teoretică a investigației: Conceptul de competențe pentru viață în context climatic, în particular, reziliență psihologică și climatică au fost definite și analizate multiaspectual, urmate fiind de identificarea și argumentarea teoretică a dimensiunilor filosofice, psihopedagogice, socioculturale, socioeconomice și legale, care stau la baza competenței de reziliență climatică. De asemenea, s-au determinat principiile valorice, ca element semnificativ în direcționarea procesului de formare eficientă a rezilienței climatice la adolescenți, elucidându-se reperele pshopedagogice și socioculturale ale demersului formativ, în vederea fundamentării Modelului psihopedagogic de formare a competenței de reziliență climatică. Ca rezultat, a fost elaborat instrumentarul de implementare și evaluare a competenței de reziliență climatică, un algoritm științifico-practic, inclusiv metodologia de formare și indicatorii de progres.

Valoarea aplicativă a lucrării este certificată de abordarea interdisciplinară și multiaspectuală a conceptului de reziliență; studiul experiențelor avansate din țară și de peste hotare privind oportunitatea de promovare a conceptului de reziliență climatică în R. Moldova și formularea reperelor teoretice și metodologice pentru formarea competenței de reziliență climatică; determinarea posibilităților de impulsionare și optimizare a procesului de formare a competențelor pentru viață la adolescenți; valorificarea experimentală în sistemul național de învățământ a Modelulul psihopedagogic de formare a competenței de reziliență climatică; elaborarea și aplicarea Programului de formare a competenței de reziliență climatică la adolescenți, obiectiv prioritar al căreia vizează promovarea conceptului de reziliență climatică, concretizat în dezvoltarea și manifestarea abilităților de adaptare a adolescenților la schimbările climatice, la nivel de comunitate și individ.

Implementarea rezultatelor științifice s-a efectuat în trei instituții preuniversitare din mun. Chișinău, mun. Bălți și or. Orhei – Școala Profesională nr. 7, Gimnaziul „A. I. Cuza”, Liceul teoretic „I. L. Caragiale”. În cadrul experimentului au fost proiectate și realizate etapele: constatativă, formativă, de evaluare. Obiectivul urmărit în activitatea experimentală a fost aplicarea şi validarea Modelului psihopedagogic de formare a competenței de reziliență climatică, pilotarea programului de formare și validarea instrumentelor de evaluare.

Cuprins


1. FUNDAMENTE TEORETICE ALE FORMĂRII COMPETENȚEI DE REZILIENȚĂ CLIMATICĂ
 • 1.1 Competențele pentru viață – cadru integrator pentru competența de reziliență climatică
 • 1.2 Abordări pluriaspectuale referitor la schimbările climatice
 • 1.2.1 Evoluția raportului om-natură în contextul schimbărilor climatice: aspecte filosofice
 • 1.2.2 Valențe de gen, socioculturale și psihopedagogice în analiza schimbărilor climatice
 • 1.2.3 Problematica adaptării umane la schimbările climatice
 • 1.3 Abordarea multidisciplinară a conceptului de reziliență
 • 1.4 Concluzii la Capitolul 1

2. CONDIȚII PSIHOPEDAGOGICE DE FORMARE A COMPETENȚEI DE REZILIENȚĂ CLIMATICĂ LA ADOLESCENȚI
 • 2.1 Conceptualizarea competenței de reziliență climatică
 • 2.2 Modelul psihopedagogic de formare a competenței de reziliență climatică la adolescenți
 • 2.3 Strategii de formare a competenței de reziliență climatică la adolescenți
 • 2.4 Concluzii la Capitolul 2

3. VALORIFICAREA EXPERIMENTALĂ A MODELULUI PSIHOPEDAGOGIC DE FORMARE A COMPETENȚEI DE REZILIENȚĂ CLIMATICĂ LA ADOLESCENȚI
 • 3.1 Manifestarea competenței de reziliență climatică la adolescenți
 • 3.2 Programul de formare a competenței de reziliență climatică la adolescenți
 • 3.3 Demersul experimental de formare a competenței de reziliență climatică și impactul asupra personalității adolescenților
 • 3.4 Concluzii la Capitolul 3
 • CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
  BIBLIOGRAFIE
  ANEXE
  INFORMAȚII PRIVIND VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII
  DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII