Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Valențe psihopedagogice de formare inițială a cadrelor didactice pentru educarea toleranței la elevi


Autor: Boghian Ioana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Vladimir Guţu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 martie 2021 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.65 Mb / în română
Adobe PDF document0.63 Mb / în engleză

Teza

CZU 37.015.3(043.3)

Adobe PDF document 2.07 Mb / în română
219 pagini


Cuvinte Cheie

educaţie interculturală, educație pentru toleranță, atitudinea de toleranță, formarea cadrelor didactice, model psihopedagogic bidimensional de pregătire a cadrelor didactice, practică pedagogică, curriculum universitar

Adnotare

Structura tezei: lucrarea cuprinde introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie cu 273 de surse, 154 pagini text de bază, 9 anexe. Lucrarea conține 18 tabele, 10 diagrame și 1 figură. Rezultatele cercetării s-au concretizat în 15 (11 ca unic autor, 4 în coautorat) articole științifice publicate în reviste științifice şi/ sau prezentate în cadrul conferințelor internaționale și cu participare internațională.

Domeniul de cercetare: Teoria generală a educației.

Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretică și validarea experimentală a Modelului psihopedagogic bidimensional de formare iniţială a cadrelor didactice pentru educarea toleranței la elevii claselor primare.

Obiectivele cercetării includ analiza multiaspectuală a problematicii toleranței ca valoare umană şi a formării cadrelor didactice pentru formarea toleranței la elevii claselor primare; fundamentarea conceptuală a formării iniţiale a cadrelor didactice în contextul educaţiei centrate pe toleranță; evidențierea condițiilor psihopedagogice de formare a cadrelor didactice pentru formarea toleranței la elevi; elaborarea modelului psihopedagogic bidimensional de formare iniţială a cadrelor didactice pentru formarea toleranței la elevi; validarea experimentală a modelului psihopedagogic bidimensional de formare iniţială a cadrelor didactice prin aplicarea cursului Educaţie interculturală pentru valorile toleranței.

Noutatea științifică și semnificația teoretică este determinată de prezentarea şi argumentarea particularităţilor procesului de formare iniţială a cadrelor didactice din perspectiva formării toleranței la elevi; introducerea cursului academic Educaţie interculturală pentru valorile toleranței ca bază, și integrarea conceptului educației pentru toleranță în structura cursurilor de bază și a cursurilor de specialitate la disciplinele psihopedagogice; organizarea stagiilor de practică pedagogică cu accent pe formarea toleranței la elevi; construirea unui model de formare inițială a cadrelor didactice în vederea instruirii studenţilor pentru formarea toleranței la elevi.

Problema științifică soluționată: valorificarea fundamentelor sociale, psihologice și pedagogice în formarea inițială a cadrelor didactice din perspectiva paradigmei educației pentru toleranță ca factor determinant în asigurarea creșterii calității învățământului pedagogic. Valoarea aplicativă a cercetării este dată de faptul că modelul psihopedagogic bidimensional propus asigură o componentă a formării iniţiale a cadrelor didactice pentru educarea toleranței la elevi. Modelul a fost aplicat în cadrul Universităţii Vasile Alecsandri din Bacău, România şi poate fi recomandat pentru formarea inițială a cadrelor didactice cu diverse specializări. Cursul academic Educaţia interculturală pentru valorile toleranței poate fi adaptat şi pentru formarea continuă a cadrelor didactice.

Implementarea rezultatelor cercetării s-a realizat prin aplicarea curriculumului Educaţie interculturală pentru valorile toleranței, manualului și a ghidului metodologic asociate acestuia în procesul de formare inițială a cadrelor didactice din instituțiile de învățământ superior; prin redimensionarea altor discipline psihopedagogice din perspectiva educației pentru toleranță; prin introducerea subiectelor privind educația pentru toleranță în programele de formare continue a cadrelor didactice precum și prin publicațiile științifice și metodologice ale autorului.

Cuprins


1. POZIȚIONĂRI TEORETICE PRIVIND PREGĂTIREA STUDENȚILOR PENTRU EDUCAREA TOLERANȚEI LA ELEVII CLASELOR PRIMARE
  • 1.1. Toleranța: concept și dimensiune a educației interculturale
  • 1.2. Particularitățile formării atitudinii de toleranță (context intercultural) versus a mecanismelor
  • de formare a toleranței la elevii claselor primare
  • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. POZIȚIONĂRI CONCEPTUALE ȘI METODOLOGICE DE PREGĂTIRE A STUDENȚILOR – VIITORILOR PEDAGOGI PENTRU EDUCAREA TOLERANȚEI LA ELEVII CLASELOR PRIMARE
  • 2.1. Conceptualizarea pregătirii studenților pentru educarea toleranței la elevii claselor primare
  • 2.2. Modelul pedagogic axat pe dihotomia: pregătirea studenților versus formarea elevilor din perspectiva toleranței interculturale
  • 2.3. Concluzii la Capitolul 2

3. VALIDAREA EXPERIMENTALĂ A MODELULUI PEDAGOGIC
  • 3.1. Evaluarea nivelului de pregătire a studenților pentru educarea toleranței la elevi versus nivelul de manifestare a toleranței elevilor din clasele primare
  • 3.2. Demersul experimental: aplicarea modelului psihopedagogic bidimensional
  • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE