Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Fundamente teoretice și metodologice ale pregătirii sportivelor de performanță în tenisul de masă în baza selectării optimale a influențelor de antrenament


Autor: Mocrousov Elena
Gradul:doctor habilitat în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2021
Consultant ştiinţific: Veaceslav Manolachi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 aprilie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 iunie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.63 Mb / în română
Adobe PDF document1.59 Mb / în rusă

Teza

CZU 796.431:37.0 (043.2)796.012+796.015

Adobe PDF document 11.09 Mb / în rusă
295 pagini


Cuvinte Cheie

tenis de masă, psihomotricitate, dezvoltare morfofuncțională, nivel de pregătire motrice, capacități intelectuale, influențe de antrenament, etape ale pregătirii sportive, tipuri de deplasare ale sportivelor, instruire muzical-ritmică mișcărilor specializate, sportivele de performanță

Adnotare

Structura tezei: adnotare în trei limbi, introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie-260 surse; 6 anexe; 244 pagini text de bază; 50 de figuri; 55 de tabele. Rezultatele sunt publicate în 26 de articole științifice. Cuvinte-cheie: tenis de masă, psihomotricitate, dezvoltare morfofuncțională, nivel de pregătire motrice, capacități intelectuale, influențe de antrenament, etape ale pregătirii sportive, tipuri de deplasare ale sportivelor, instruire muzical-ritmică mișcărilor specializate, sportivele de performanță.

Scopul cercetării constă în elaborarea fundamentelor teoretice și metodice ale pregătirii sportivelor de mare performanță în tenisul de masă în baza selectării optime a influențelor de antrenament.

Obiectivele cercetării: 1. Studierea aspectelor contemporane ale dezvoltării tenisului de masă, ale sistemului procesului de antrenament al sportivelor de mare performanță în tenisul de masă , caracterul și formele structurale ale pregătirii multianuale. 2. Argumentarea științifică a direcțiilor esențiale ale abordării sistemice a procesului de pregătire multianuală în tenisul de masă. 3. Studierea indicilor morfologici a potențialului intelectual, a capacităților psihomotrice, a nivelului de pregătire tehnică a tenismenelor în cadrul procesului de perfecționare sportivă multianuală. 4. Formarea capacităților de deplasare direcțională în timpul jocului, ale tenismenelor de performanță în vederea participării cu succes la competiții. 5. Argumentarea criteriilor de dezvoltare sportivă a tenismenelor la diferite etape ale pregătirii multianuale. 6. Elaborarea programei experimentale a antrenamentelor pentru pregătirea sportivelor de performanță în tenisul de masă, în baza selectării optime a influențelor de antrenament. 7. Validarea experimentală a eficacității Programei de pregătire a sportivelor de performanță în tenisul de masă în baza selectării optime a influențelor de antrenament.

Noutatea și originalitatea cercetării. A fost elaborată o nouă direcție științifică în cadrul pedagogiei sportului: fundamentarea teoretică și metodică a pregătirii sportivelor de performanță în tenisul de masă în baza selectării optime a influențelor de antrenament. A fost elaborată și argumentată concepția științifică a pregătirii sportivelor de performanță în tenisul de masă, ce include un sistem de factori psihologici, fizici și pedagogici, precum și un sistem de concepte metodice: principii, macrocicluri, forme și etape ale pregătirii sportivelor, mecanisme ale influențelor de antrenament. A fost argumentată teoretic și pusă în practică abordarea sistemică a selectării influențelor de antrenament , care include interacțiunea diferitor mecanisme, forme și metode, în funcție de trăsăturile particulare și ritmul individual, de dinamica însușirii priceperilor tehnico-tactice în tenisul de masă, ceea ce constituie, la rândul său, drept bază și criteriu de selectare optimă a influențelor de antrenament.

Valoarea teoretică a cercetării rezidă în: dezvoltarea teoriei educației fizice și sportului, prin intermediul elaborării bazelor conceptuale și metodice ale pregătirii sportivelor de pergormanță în tenisul de masă în baza selectării optime a influențelor de antrenament. Elaborarea principiilor generale și metodice ale organizării procesului de antrenament multianual în vederea pregătirii sportivelor de performanță în tenisul de masă. Argumentarea interacțiunii factorilor psihologici, fizici, pedagogici și metodici în determinarea formelor și metodelor de antrenament în procesul de pregătire a sportivelor de performanță în tenisul de masă. Argumentarea particularităților structurale și de conținut ale pregătirii sportivelor în tenisul de masă în cadrul macrociclurilor, mezociclurilor și al microciclurilor, drept condiții pentru pregătirea eficientă a tenismenilor de performanță prin intermediul selectării optime a influențelor de antrenament.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în faptul că metodica de selectare optimă a influențelor de antrenament în procesul de pregătire multianuală a tenismenilor de performanță, elaborată de noi, poate fi utilizată de antrenorii de tenis de masă atât la nivel național, cât și intrenațional. Planificarea structurii și conținutului procesului de atrenament în vederea pregătirii tenismenilor de performanță poate fi recomandată pentri aplicare în cadrul cluburilor și al secțiilor sportive de tenis de masă.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării au fost prezentate la conferințele și congresele științifice naționale și internaționale. Au fost publicate într-un șir de articole științifice, într-o monografie, au fost implementate în procesul de instruire și antrenament în cadrul școlilor sportive și al secțiilor de tenis de masă din Republica Moldova, Republica Uzbekistan, al cluburilor profesioniste de tenis de masă din Spania, Germania, România, și programele didactice ale Facultății de Sport și ale Departamentului Formare Profesională Continuă ale USEFS.

Cuprins


 • 1.1. Настольный теннис в Республике Молдова: предыдущий опыт и современные особенности его развития
 • 1.2. Современные подходы к тренировочному процессу спортсменов по настольному теннису
 • 1.3. Возрастная спортивная периодизация детей в настольном теннисе и еѐ характеристика
 • 1.4. Особенности современной многолетней подготовки спортсменов по настольному теннису
 • 1.5. Основополагающие факторы эффективного подготовительного процесса спортсменов по настольному теннису
 • 1.6. Выводы по 1 главе
2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ДИНАМИКИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРУКТУРНЫХ ФАКТОРОВ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТЕННИСИСТОК: ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
 • 2.1. Методология исследований
 • 2.2. Организация исследований
 • 2.3. Факторы, определяющие уровень высоких квалификационно-спортивных достижений в многолетней подготовке теннисисток (диагностический аспект)
 • 2.4. Выводы по 2-й главе
3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТЕННИСИСТОК НА ОСНОВЕ ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА ТРЕНИРОВОЧНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
 • 3.1. Особенности функционирования систем женского организма во время спортивной тренировки
 • 3.2. Структурное содержание отбора и спортивной ориентации теннисисток в процессе многолетней подготовки
 • 3.3. Концепт направленного формирования игровых перемещений теннисистки, как успех их соревновательной деятельности
 • 3.4. Концепт и структура тренировочного процесса теннисисток в 4-х летнем цикле подготовки
 • 3.5. Комплексное планирование тренировочного процесса для подготовки теннисисток к высшей спортивной квалификации в 4-х летнем цикле подготовки
 • 3.6. Выводы по 3 главе
4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ 4-Х ЛЕТНЕГО СТРУКТУРНОСОДЕРЖАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ТЕННИСИСТОК К ИХ ВЫСШЕЙ СПОРТИВНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПОДХОД
 • 4.1. Уровень физической подготовленности теннисисток 4-х летний экспериментальный период
 • 4.2. Формирование координационных возможностей теннисисток в процессе 4-х летней подготовки к высшей спортивной квалификации
 • 4.3. Эффективность формирования спортивно-технических возможностей теннисисток, в процессе их подготовки к высшей соревновательной квалификации
 • 4.4. Динамика выполнения квалификационных уровней спортивной подготовленности наблюдаемых теннисисток в первом макроцикле
 • подготовки
 • 4.5. Динамика морфологических показателей теннисисток в 4-х летнем педагогическом эксперименте
 • 4.6. Эффективность развития устойчивости внимания теннисисток в процессе квалификационной их подготовки за 4-х летний экспериментальный период
 • 4.7. Оценка развития психомоторных свойств теннисисток в многолетнем экспериментальном наблюдении
 • 4.8. Выводы по 4-й главе
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
БИОГРАФИЯ АВТОРА