Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 / iunie /

Formarea stilului existențial al adolescenților în contextul crizei valorilor


Autor: Bețivu Aurelia
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Maia Borozan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 iunie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 4 octombrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.55 Mb / în română
Adobe PDF document1.47 Mb / în engleză

Teza

CZU 37.015-053.6(043.3)

Adobe PDF document 11.15 Mb / în română
226 pagini


Cuvinte Cheie

adolescenți, stil existențial contemporan (SEC), stil de viață, educație prin și pentru valori, valoare, criză a valorilor, indicatori, descriptori și valori ale stilului existențial

Adnotare

Structura tezei include: introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 298 de surse, adnotare (română, engleză, rusă), concepte-cheie, lista abrevierilor, 135 pagini de text de bază, 37 de tabele, 44 figuri, 17 anexe.

Publicații la tema tezei: 18 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Teoria generală a educației. Pedagogia culturii emoționale.

Scopul investigației: determinarea fundamentelor teoretice, elaborarea și validarea experimentală a Modelului conceptual al SEC și a Programului strategic de formare a stilului existențial al adolescenților în contextul crizei valorilor specifică societății contemporane.

Obiectivele cercetării: stabilirea reperelor teoretice ale existenței umane și a orientărilor științifice în evoluția conceptului de stil existențial; elucidarea preocupărilor axiologice ale adolescenților în contextul crizei valorilor; elaborarea și întemeierea științifică a Modelului conceptual al stilului existențial contemporan; elaborarea și descrierea indicatorilor, descriptorilor și a valorilor stilului existențial în contextul educației axiologice; evaluarea stilului existențial al adolescenților din perspectiva cadrelor didactice și a adolescenților; elaborarea și validarea experimentală a Programului strategic de formare a stilului existențial al adolescenților.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării constă în: determinarea reperelor teoretice privind stilul existențial; elaborarea indicatorilor și a descriptorilor valorilor stilului existențial contemporan din perspectiva calității vieții; elaborarea și întemeierea științifică a Modelului conceptual al SEC; elaborarea noilor cunoștințe științifice privind stilul existențial al adolescenților (definirea conceptului stil existențial contemporan); descrierea valorilor SEC al adolescenților și formularea concluziilor științifice privind formarea SEC al adolescenților.

Rezultate obținute ce contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante în cercetare vizează: reperele teoretice privind stilul existențial, caracteristicile crizei valorilor, Modelul conceptual al SEC, noi cunoștințe științifice privind SEC al adolescenților (definiția conceptului SEC), indicatorii și descriptorii stilului existențial din perspectiva calității vieții, valorile stilului existențial, criteriile de evaluare a SEC, instrumentele de evaluare a stilului existențial al adolescenților, Programul strategic de formare a SEC al adolescenților în contextul crizei mondiale a educației asigurând creșterea calității vieții adolescenților, ce au contribuit la dezvoltarea teoriei generale a educației. Semnificația teoretică a cercetării este susținută de: delimitarea abordărilor teoretice și elucidarea unor modele de existență umană; identificarea orientărilor științifice în evoluția conceptului de stil existențial; descrierea caracteristicilor crizei mondiale a educației; elaborarea noilor cunoștințe științifice privind stilul existențial al adolescenților (Modelul conceptual al SEC, definirea conceptului SEC, formularea indicatorii, descriptorii și valorile stilului existențial contemporan), criteriile de evaluare a stilului existențial al adolescenților.

Valoarea aplicativă a cercetării rezultă din: determinarea metodologiei educației prin și pentru valori din perspectiva problematicii lumii contemporane; elaborarea instrumentelor de evaluare a SEC; evaluarea stilului existențial al adolescenților din perspectiva cadrelor didactice și a adolescenților; elaborarea și validarea Programului strategic de formare a SEC al adolescenților și formularea concluziilor științifice privind praxiologia formării stilului existențial la adolescenți.

Implementarea rezultatelor științificea fost realizată prin validarea experimentală a Modelului conceptual al stilului existențial contemporan și a Programului strategic de formare a stilului existențial al adolescenților în Liceul Teoretic „Nicolae Casso”, com. Chișcăreni, r-nul Sângerei, Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți și la Universitatea de Stat Alecu Russo” din Bălţi.