Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Perfecţionarea ariei curriculare Educație fizică și sport în învățământul primar prin diversificarea conținutului gimnasticii


Autor: Potop Larisa
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Valeriu Jurat
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 decembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 iulie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.18 Mb / în română
Adobe PDF document1.08 Mb / în engleză

Teza

CZU 73.037.1+373.3:796.4(043.3)

Adobe PDF document 7.09 Mb / în română
242 pagini


Cuvinte Cheie

aria curriculară educație fizică și sport, curriculum școlar, învățământul primar, conținuturi didactice, competențe, mijloacele gimnasticii, predare-învățare, proiectarea didactică, eșalonarea unităților de învățare, programa experimentală de aplicare, evaluare

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea este alcătuită din: introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie 306 titluri, 13 anexe, 127 pagini text de bază, 84 figuri, 22 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 10 lucrări științifice.

Domeniul de cercetare: ştiinţe ale educaţiei.

Scopul cercetării constă în perfecţionarea ariei curriculare „Educație fizică și sport” în învățământul primar prin diversificarea conținutului gimnasticii a unităților de învățare principale, secundare și permanente.

Obiectivele cercetării:
1. Studierea conceptelor metodologice privind perfecționarea ariei curriculare la educația fizică și sport prin diversificarea conținutului gimnasticii la elevii din învățământul primar;
2. Analiza opiniilor specialiștilor privind folosirea mijloacelor gimnasticii în lecţiile de educaţie fizică din învățământul primar;
3. Aprecierea nivelului dezvoltării somatice, pregătirii fizice și nivelului de însușire a conținutului gimnasticii a elevilor din clasele primare;
4. Argumentarea și valorificarea eficienței diversificării conținutului gimnasticii în vederea perfecționării ariei curriculare educație fizică și sport la elevii din învățământul primar.

Noutatea și originalitatea științifică: constă în faptul că lucrarea își propune să contribuie la perfecționarea ariei curriculare educație fizică și sport prin diversificarea conținutului gimnasticii a unităților de învățare principale, secundare și permanente.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante constau în fundamentarea din punct de vedere științific și metodologic a perfecționării ariei curriculare educație fizică și sport în învățământul primar, prin intermediul diversificării conținutului mijloacelor gimnasticii introduse în programa experimentală elaborată.

Semnificația teoretică este dată de următoarele elemente: concepțiile teoretico-metodice privind teoria și metodica educației fizice școlare; importanța diversificării mijloacelor gimnasticii în cadrul ariei curriculare educație fizică și sport în înățământul primar; optimizarea procesului instructiv-educativ; posibilitățile de îmbunătățire a nivelului pregătirii fizice și de însușire a conținutului gimnasticii a elevilor din clasele primare.

Valoarea aplicativă: constă în posibilitatea utilizării rezultatelor cercetării, a programei experimentale, în scopul perfecționării ariei curriculare la disciplina educaței fizică și sport în învățământul primar. Programa poate fi folosită în procesul de instruire a viitorilor profesori de educație fizică și formarea continuă a cadrelor didactice din domeniul culturii fizice, atât pentru învățământul primar, cât și posibilități de adaptare a modalităților metodologice de aplicare și în învățământul gimnazial și liceal.

Implementarea rezultatelor științifice. Conținutul programei experimentale de cercetare a fost aplicat în scopul perfecționării ariei curriculare educație fizică și sport în învățământul primar și a fost implementat în procesul de studii în Școala Gimnazială ”Șerban-Vodă” din București, Școala gimnazială ”I.G. Duca”din București, Școala gimnazială ”Coresi” din Târgoviște, Școala gimnazială ”Grigore Moisil” din Timișoara, Liceul Tehnologic ”Eremia Grigorescu” din Mărășești, Școala gimnazială ”Duiliu Zamfirescu” Focșani fapt care este confirmat de adeverințele de implementare.

Cuprins


1. ORIENTĂRI CONCEPTUALE ALE MODERNIZĂRII ARIEI CURRICULARE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
 • 1.1. Cadrul conceptual al curriculumului educaţie fizică și sport pentru învățământul primar
 • 1.2. Metodologia proiectării didactice la disciplina educație fizică pentru învățământul primar
 • 1.3. Particularităţile de vârstă ale elevilor din învățământul primar
 • 1.4. Analiza elementelor programei școlare la disciplina educație fizică pentru învățământul primar
 • 1.5. Sistemul de evaluarea la disciplina educație fizică pentru învățământul primar
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. DETERMINAREA CONŢINUTULUI GIMNASTICII LA NIVELUL CICLULUI PRIMAR ÎN CADRUL EDUCAŢIEI FIZICE ȘCOLARE
 • 2.1. Metodole de cercetare
 • 2.2. Organizarea cercetării
 • 2.3. Analiza opiniilor specialiştilor privind folosirea mijloacelor gimnasticii în lecţiile de educaţie fizică din învățământul primar
 • 2.4. Evaluarea nivelului dezvoltării somatice şi pregătirii motrice a elevilor din clasele primare
 • 2.5. Determinarea nivelului de însușire a conținutului gimnasticii a elevilor din clasele primare
 • 2.6. Fundamentarea metodologică a programei experimentale educație fizică cu conţinut din gimnastică pentru învățământul primar
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA ŞTIINŢIFICĂ A PERFECȚIONĂRII ARIEI CURRICULARE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT LA NIVELUL CICLULUI PRIMAR
 • 3.1. Aplicarea conținutului programei experimentale de diversificare al gimnasticii la nivelul claselor primare
 • 3.2. Influneța programei experimentale asupra nivelului dezvoltării somatice și motrice a elevilor din clasele primare
 • 3.3. Analiza nivelului de însușire a deprinderilor sportive din conținutul gimnasticii la elevii din clasele primare
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIA.
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII CV