Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea competențelor profesionale de comunicare ale studenților din învățămîntul superior de educație fizică și sport


Autor: Gîdei Mariana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2022
Conducători ştiinţifici: Viorel Dorgan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Liliana Budevici-Puiu
doctor, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 ianuarie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 aprilie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.85 Mb / în română

Teza

CZU 378.14:316.77:796.011

Adobe PDF document 11.31 Mb / în română
200 pagini


Cuvinte Cheie

educație universitară, comunicare, competențe de comunicare, competențe profesionale de comunicare, management al comunicării, formare a competențelor, integrare, model integrat, referențial al formării, modul modernizat

Adnotare

Structura tezei include: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 191 de titluri, 9 anexe, 131 pagini de text de bază, 10 tabele, 37 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 17 lucrări ştiinţifice. Cuvinte-cheie: educație universitară, comunicare, competențe de comunicare, competențe profesionale de comunicare, management al comunicării, formare a competențelor, integrare, model integrat, referențial al formării, modul modernizat. Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretică și aplicativă a Referențialului formării competențelor profesionale de comunicare ale studenților facultăților de educație fizică și sport în vederea racordării la cerințele actuale din învăţământul superior.

Obiectivele cercetării: Analiza conceptuală a comunicării, competențelor de comunicare, competențelor profesionale, competențelor profesionale de comunicare și a esențelor lor formative în cadrul educației universitare; descrierea specificului caracteristicilor, factorilor, funcțiilor competențelor de comunicare și managementului comunicării ca factori de reușită în construirea demersului educațional de formare a competențelor profesionale ale studenților; specificarea unităților componente și elaborarea Modelului integrat al modulului; elaborarea demersului experimental de formare a competenţelor profesionale de comunicare în baza modulului integrat „Managementul comunicării în educaţia fizică şi sport”; validarea experimentală a calității formative a Referențialului formării competențelor profesionale de comunicare ale studenților facultăților de educație fizică și sport.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în referențializarea teoretico-aplicativă a instrumentarului de formare a competențelor profesionale de comunicare în baza valorificării managementului comunicării în educația fizică și sport; în demonstrarea valorilor formative ale modulului modernizat „Managementul comunicării în educația fizică și sport”; în ilustrarea necesității formării studentului-viitor specialist în educația fizică și sport ca manager al comunicării.

Rezultatele obținute care au contribuit la soluționarea problemei științifice importante consemnează elaborarea și valorificarea Referențialului formării competențelor profesionale de comunicare ale studenților facultăților de educație fizică și sport în procesul educațional la nivel universitar, fapt ce a contribuit la ridicarea nivelului de competențe de comunicare ale studenților în vederea aplicării acestora în activitatea profesională ulterioară.

Importanța teoretică constă în abordarea conceptuală a noțiunilor de competențe de comunicare și competențe profesionale de comunicare în educația fizică și sport; în dezvăluirea semnificațiilor pedagogice ale noțiunii de competențe profesionale de management al comunicării; în modelarea teoretică a Referențialului formării competențelor profesionale de comunicare ale studenților din învățământul superior de educație fizică și sport.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în potențialitatea utilizării instrumentarului elaborat și validat experimental în practica educației universitare la diverse discipline de studiu, în vederea formării și dezvoltării competențelor de comunicare ale studenților din perspectiva centrării pe profesionalizarea acestora. Rezultatele obținute vin să completeze datele teoretice și practice din domeniul educaţiei fizice şi sportului, în scopul îmbunătăţirii formării inițiale și continue a specialistului în domeniu, cu deschidere spre educaţia permanentă.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat în procesul educațional la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport pentru formarea specialiştilor în domeniul educaţiei fizice şi sportului.

Cuprins


1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND COMPETENȚELE PROFESIONALE DE COMUNICARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI
 • 1.1. Repere teoretice în educația universitară și competențele profesionale de comunicare ale studenților
 • 1.2. Comunicarea în organizațiile sportive: tipuri, caracteristici și factori de dezvoltare
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. REFERENȚIALITATEA FORMĂRII COMPETENŢELOR PROFESIONALE DE COMUNICARE ALE STUDENŢILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
 • 2.1.Managementul comunicării – reper în formarea competențelor profesionale de comunicare
 • 2.2. Comunicarea şi relaţionarea în procesul de învățare a studenților
 • 2.3. Perspectiva integrării în managementul comunicării în educația fizică și sport
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A FORMĂRII COMPETENȚELOR PROFESIONALE DE MANAGEMENT AL COMUNICĂRII STUDENȚILOR FACULTĂȚILOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
 • 3.1. Studiu constatativ privind managementul comunicării în activitățile sportive ...........
 • 3.2. Valorificarea Referențialului formării competențelor profesionale de comunicare ale studenților facultăților de educație fizică și sport
 • 3.3. Validarea experimentală a valorii pedagogice a Referențialului formării competențelor profesionale de comunicare ale studenților facultăților de educație fizică și sport
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4 CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL CANDIDATULUI