Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / iunie /

Condiții pedagogice de formare a competențelor profesionale prin activitatea independentă a studenților pedagogi


Autor: ROMAN Daniel
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Ludmila Papuc
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 iunie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 noiembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.68 Mb / în română
Adobe PDF document0.67 Mb / în engleză

Teza

CZU 378.091(043.3)

Adobe PDF document 1.74 Mb / în română
168 pagini


Cuvinte Cheie

activitate independentă, învățare autonomă, formare inițială a cadrelor didactice, studenți pedagogi, competenţe profesionale, studiu individual, competență de autoinstruire, capacități de învățare independentă, autoeficiență socio-profesională

Adnotare

Structura tezei include: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 217 de surse, adnotare (română, engleză), concepte-cheie în limbile română, engleză, lista abrevierilor, 120 pagini de text de bază, 23 de tabele, 18 figuri, 8 anexe.

Publicaţii la tema tezei: 7 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Teoria generală a educației.

Scopul investigaţiei constă în: elaborarea, fundamentarea teoretică și valorificarea experimentală a condițiilor pedagogice de formare a competențelor profesionale ale studenților prin activitatea independentă.

Obiectivele cercetării vizează: determinarea fundamentelor teoretice şi metodologice ale formării profesionale a studenților pedagogi din perspectiva învățării autonome; elucidarea semnificaţiei conceptelor operaționale ale cercetării: competențe profesionale, activitate independentă, învățare autonomă, competență de autoinstruire, capacități de învățare independentă etc; interpretarea motivației pentru învăţarea autonomă și a gradului de pregătire a studenţilor pedagogi pentru activitatea independentă în mediul universitar; descrierea factorilor dezvoltării capacităților de învățare independentă a studenților pedagogi; conceptualizarea și descrierea condițiilor pedagogice ale dezvoltării competențelor profesionale prin activitatea independentă a studenților.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării constă în: interpretarea fundamentelor teoretice şi metodologice ale formării profesionale a studenților pedagogi din perspectiva învățării autonome; descrierea semnificaţiei conceptelor operaționale ale cercetării: competențe profesionale, activitate independentă, învățare autonomă, competență de autoinstruire etc; interpretarea motivației pentru învăţare autonomă și a gradului de pregătire a studenţilor pedagogi pentru activitatea independentă în mediul universitar; sintetizarea indicatorilor, valorilor învățării independente și a criteriilor de evaluare a nivelului de formare a capacităților de învățare independentă a studenților; elucidarea factorilor și a mecanismelor dezvoltării capacităților de învățare independentă a studenților; întemeierea științifică a condițiilor pedagogice de formare profesională prin activitatea independentă ce facilitează autoeficiența profesională.

Rezultate obținute ce contribuie la soluţionarea unei probleme ştiinţifice importante în cercetare vizează: fundamente teoretice ale formării profesionale inițiale prin activitatea independentă, descrierea semnificaţiei conceptelor operaționale ale cercetării: competențe profesionale, activitate independentă, învățare autonomă, competență de autoinstruire, capacități de învățare independentă etc; specificul pregătirii studenţilor pedagogi pentru activitatea independentă în mediul universitar; factorii dezvoltării capacităților de învățare independentă a studenților și condițiile pedagogice de formare profesională prin activitatea independentă a studenților pedagogi, rezultate științifico-practice care au contribuit la dezvoltarea teoriei generale a educației și a pedagogiei universitare.

Semnificația teoretică a cercetării: stabilirea fundamentelor teoretice ale formării profesionale a studenților pedagogi prin activitatea independentă; interpretarea motivației pentru învăţarea autonomă a studenților; analiza factorilor dezvoltării capacităților de învățare independentă a studenților; sintetizarea indicatorilor, valorilor învățării independente și a criteriilor de evaluare a nivelului de dezvoltare a competenței de autoinstruire, formularea concluziilor științifice privind învățarea independentă a studenților în procesul formării profesionale universitare.

Valoarea aplicativă a cercetării: elucidarea experienţelor metodologice de dezvoltare profesională a studenţilor pedagogi pentru promovarea culturii învățării autonome în mediul universitar; constatarea experimentală a specificului autoinstruirii și a gradului de pregătire a studenţilor pedagogi pentru activitatea independentă; elaborarea și implementarea condițiilor pedagogice ale formării profesionale prin activitatea independentă pentru autoeficiența personală a studenților pedagogi.

Implementarea rezultatelor științifice a fost realizată prin validarea experimentală a condițiilor pedagogice de formare profesională prin activitatea independentă a studenților pedagogi la catedra „Științe ale educației”, UPS „I. Creangă” și la Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, psihologie şi arte, Catedra Științe ale educației, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Cuprins


1. FUNDAMENTE TEORETICE ALE FORMĂRII PROFESIONALE A STUDENȚILOR DIN PERSPECTIVA ÎNVĂȚĂRII AUTONOME
  • 1.1. Delimitări conceptuale privind formarea profesională a cadrelor didactice prin activitatea independentă
  • 1.2. Incursiune în evoluția competențelor pedagogice
  • 1.3 Concluzii la capitolul 1

2. CONTEXTUL CURRICULAR AL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE ÎN PROCESUL ACTIVITĂȚII INDEPENDENTE A STUDENȚILOR
  • 2.1. Factorii de impact asupra formării capacităților de învățare independentă a studenților pedagogi
  • 2.2. Designul experimental al cercetării activității independente ca resursă în formarea profesională a studenților (masteranzilor) pedagogi
  • 2.3. Motivația pentru învăţarea autonomă a studenților
  • 2.4. Concluzii la cap. 2

3. TEHNOLOGIA ACTIVITĂȚII INDEPENDENTE A STUDENȚILOR PEDAGOGI
  • 3.1. Strategii de dezvoltare a capacităților de învățare independentă în universitate
  • 3.2. Condiții pedagogice ale dezvoltării competențelor profesionale prin activitatea independentă a studenților pedagogi
  • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
Anexa DECLARAŢIA privind asumarea răspunderii
CV-ul autorului