Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / mai /

Repere psiho-pedagogice ale evaluării cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar


Autor: Tascovici Daliana Ecaterina
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Carolina Platon
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-13.00.01-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 mai 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 8 iulie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Evaluare, cadru didactic, învăţământ preuniversitar, model, principiu, criteriu, evaluare formativă, evaluare sumativă, cunoştinţe, abilităţi, atitudini

Adnotare

Structura tezei. Lucrarea constă din introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie (170 surse), termeni cheie, 27 anexe.

În textul tezei sunt inserate 14 figuri şi 30 de tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 15 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Evaluarea cadrului didactic.

Scopul lucrării constă în fundamentarea teoretică, metodologică şi praxiologică a evaluării şi elaborarea unui model de evaluare a cadrului didactic preuniversitar.

Obiectivele tezei. Stabilirea reperelor teoretice ale evaluării cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar; determinarea dimensiunilor structurală, procedurală, procesuală şi stabilirea componentelor şi etapelor evaluării; validarea experimentală a modelului şi metodologiei de evaluare; elaborarea concluziilor şi recomandărilor practice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constau în: stabilirea unui sistem de principii şi elaborarea modelului ajustabil a evaluării cadrelor didactice preuniversitare; determinarea dimensiunilor modelului: a) structurală reprezentată de: scop, conţinut, surse de documentare, mijloace de evaluare; b) procedurală reprezentată de: definirea aşteptărilor, evaluarea diagnostică, evaluarea formativă, evaluarea sumativă; c) procesuală reprezentată de motivaţia, atitudinile cadrului didactic, comunicarea în sala de clasă, climatul psiho-pedagogic. Prin prezenta cercetare a fost soluţionată una din stringentele probleme ştiinţifice – evaluarea cadrului didactic prin intermediul unui model complex şi multidimensional dar ajustabil la condiţiile instituţiei de învăţământ preuniversitar.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în: demonstrarea complexităţii fenomenului evaluării cadrului didactic din învăţămîntul preuniversitar; sistematizarea principiilor care au stat la baza elaborării modelului ajustabil de evaluare a cadrului didactic; stabilirea intercorelaţiei dintre trei aspecte importante ale evaluării: structural procedural şi procesual şi includerea lor într-un sistem logic; demonstrarea că modelul ajustabil de evaluare propus posedă multiple calităţi ale modelelor axate pe profesionalism, respectând autonomia, responsabilitatea împărţită, comunicarea şi deschiderea vizavi de evaluare şi autoevaluare.

Valoarea aplicativă a lucrării este dată de modelul ajustabil de evaluare a cadrului didactic preuniversitar. Triada structură – procedură - proces, metodologia de evaluare promovată în cercetare, cât şi rezultatele ei pot sta la baza demersului de evaluare sistematică a cadrelor didactice din sistemele de învăţământ preuniversitar din România şi Republica Moldova. Rezultatele şi recomandările cu privire la realizarea evaluării cadrelor didactice preuniversitare pot fi utilizate în domeniile de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice, în practica de selecţie profesională, în elaborarea strategiilor de dezvoltare profesională şi instituţională. O deosebită actualitate rezultatele cercetării o obţin în legătură cu perspectivele dezvoltării concepţiei naţionale şi a politicilor de evaluare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat prin: desfăşurarea demersului de evaluare în Colegiul tehnic Câmpulung Muscel; elaborarea şi realizarea programelor / modulelor de perfecţionare a cadrelor didactice; elaborarea şi aplicarea instrumentelor de evaluare a cadrelor didactice adresate elevilor.

Cuprins


1. ABORDĂRI ALE EVALUĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL CONTEMPORAN
 • 1.1. Abordări conceptuale ale evaluării în învăţământ
 • 1.2. Probleme ale evaluării cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. MODELUL TEORETIC DE EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
 • 2.1. Principiile modelului de evaluare
 • 2.2. Dimensiunea structurală a modelului de evaluare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
 • 2.3. Dimensiunea procedurală a modelului de evaluare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
 • 2.4. Dimensiunea procesuală a modelului de evaluare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. DEMERSUL DE EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
 • 3.1. Demersul diagnostic de evaluare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
 • 3.2. Demersul formativ de evaluare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI