Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / iunie /

Monitorizarea asigurării calităţii educaţiei în unitatea şcolară


Autor: Juc Nina
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Vasile Cojocaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
CSS: DH 30-13.00.01-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 iunie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 8 iulie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.77 Mb / în română

Cuvinte Cheie

educaţie, calitate, paradigmă, concept, management, monitorizare,competenţe, performanţe, criterii, indicatori

Adnotare

Structura tezei. Teza include: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 171 de titluri, 17 anexe, 133 pagini de text de bază, 25 de figuri, 21 de tabele. Publicaţii la tema tezei. Rezultatele obţinute sînt publicate în 8 lucrări ştiinţifice ( 3 articole în reviste de profil, 1 monografie, 4 comunicări la conferinţe ştiinţifice).

Domeniu de studiu: bazele teoretico-metodologice ale monitorizării din perspectiva managementului educaţional centrat pe asigurarea calităţii educaţiei în şcoală. Scopul cercetării constă în reconceptualizarea monitorizării în unitatea şcolară din perspectiva asigurării calităţii educaţiei.

Obiectivele cercetării: diagnosticarea cadrului conceptual existent de monitorizare în unitatea şcolară; redimensionarea conceptului de monitorizare în perspectiva calităţii educaţiei; definirea cadrului general al sistemului de monitorizare în şcoală; stabilirea şi dezvoltarea conexiunilor monitorizării în contextul procesului managerial-pedagogic de asigurare a calităţii educaţiei în şcoală; elaborarea de grile pedagogice-manageriale şi aplicarea lor în cadrul monitorizării formării competenţelor la elevi.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică este obiectivată de: conceptualizarea reperelor teoretico-metodologice pentru elaborarea sistemelor de monitorizare; fundamentarea teoreticometodologică a conceptului de monitorizare în perspectiva asigurării calităţii în educaţie; definirea cadrului general al sistemului de monitorizare la nivel de unitate şcolară.

Semnificaţia teoretică constă în argumentarea teoretică a cadrului conceptual-metodologic de monitorizare a asigurării calităţii educaţiei în şcoală, criteriilor şi indicatorilor utilizaţi, abordarea teoretico-metodologică a monitorizării asigurării calităţii educaţiei la nivel de unitate şcolară prin raportare la managementul şcolar, procesul de învăţămînt, finalităţile educaţionale.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea metodologiei de proiectare şi implementare a sistemului de monitorizare în şcoală în perspectiva asigurării calităţii educaţiei; definirea cadrului metodologic al sistemului informaţional din şcoală; elaborarea de grile manageriale de monitorizare a formării de competenţe la elevi; dezvoltarea praxiologiei monitorizării în contextul conexiunilor procesului managerial-pedagogic de asigurare a calităţii educaţiei.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a facut în diferite unităţi şcolare din mun. Chişinău în anii 2005-2011, în cadrul cursurilor de formare profesională continuă a managerilor şcolari.

Cuprins


1. PARADIGMA CALITĂŢII EDUCAŢIEI ŞI PARADIGMA MONITORIZĂRII ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR SOCIOEDUCAŢIONALE DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 1.1. Calitatea educaţiei din perspectiva provocărilor lumii contemporane şi a tendinţelor de integrare europeană
 • 1.2. Monitorizarea din perspectiva asigurării calităţii educaţiei
 • 1.3. Repere teoretico-metodologice de proiectare a sistemelor de monitorizare
 • 1.4. Concluzii la capitolul I

2. RECONSIDERAREA MONITORIZĂRII DIN PERSPECTIVA ASIGURĂRII CALITĂŢII EDUCAŢIEI ÎN UNITATEA ŞCOLARĂ
 • 2.1. Metodologia de monitorizare a asigurării calităţii educaţiei în unitatea şcolară
 • 2.2. Criterii şi indicatori de monitorizare a calităţii educaţiei la nivel instituţional
 • 2.3. Sistemul informaţional al unităţii şcolare
 • 2.4. Concluzii la capitolul II

3. INTEGRALITATEA IMPLICAŢIILOR MONITORIZĂRII ÎN ACTIVITATEA MANAGERIALĂ
 • 3.1. Monitorizarea asigurării calităţii educaţiei la nivel de management şcolar
 • 3.2. Monitorizarea asigurării calităţii educaţiei la nivel de proces educaţional
 • 3.3. Monitorizarea asigurării calităţii educaţiei prin raportare la finalităţile educaţionale
 • 3.4. Monitorizarea asigurării calităţii educaţiei prin implicarea comunităţii
 • 3.5. Concluzii la capitolul III

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI