Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / august /

Fundamente teoretice şi metodologice ale formării competenţei de consiliere psihopedagogică la studenţi.


Autor: Pascaru-Goncear Valeria
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Maia Şevciuc
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 august 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document1.26 Mb / în română

Teza

CZU 378 (043.3)

Adobe PDF document 3.76 Mb / în română
168 pagini


Cuvinte Cheie

competenţă, consiliere, consiliere psihologică, consiliere educaţională, consiliere psihopedagogică, competenţă de consiliere psihopedagogică, abilităţi şi atitudini de consiliere, relaţie de consiliere, consilier, consiliat

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 238 de surse, 5 anexe, 140 de pagini text de bază, 17 figuri, 20 de tabele. Rezultatele cercetării sînt publicate în 14 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Pedagogie universitară

Scopul cercetării constă în determinarea reperelor teoretice şi metodologice ale formării competenţei de consiliere psihopedagogică la studenţi.

Obiectivele cercetării: analiza evoluţiei conceptului de consiliere psihopedagogică; determinarea fundamentelor epistemologice ale consilierii psihopedagogice; identificarea aspectelor definitorii ale competenţei de consiliere psihopedagogică; determinarea criteriilor, indicatorilor şi a nivelului de formare a competenţei de consiliere psihopedagogică la studenţii - pedagogi; fundamentarea şi elaborarea Modelului pedagogic de formare a competenţei de consiliere psihopedagogică la studenţi, axat pe dimensiunea teoretică şi cea metodologică; validarea experimentală a metodologiei de formare a competenţei de consiliere psihopedagogică la studenţi; sistematizarea, analiza şi interpretarea rezultatelor cercetării.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării sînt obiectivate de: actualizarea şi extinderea prin dimensiunea multidisciplinară a conceptului de consiliere psihopedagogică, ce reprezintă un demers educaţional-formativ de dezvoltare a personalităţii prin valorificarea disponibilităţilor acesteia; fundamentarea teoretică a particularităţilor competenţei de consiliere psihopedagogică; elaborarea Modelului pedagogic de formare a competenţei de consiliere psihopedagogică la studenţii-pedagogi, structurat pe dimensiunea teoretică şi cea metodologică.

Problema ştiinţifică soluţionată în cercetare constă în elaborarea reperelor teoretice şi metodologice de formare a competenţei de consiliere psihopedagogică la studenţi, incluse în Modelul pedagogic, care au contribuit la eficientizarea pregătirii profesionale iniţiale a studenţilor în domeniul educaţional, manifestîndu-se ca factor de asigurare a calităţii serviciilor educaţionale realizate în instituţiile de învăţămînt.

Semnificaţia teoretică a cercetării. Cercetarea realizată ne-a permis să demonstrăm complexitatea fenomenului consilierii psihopedagogice; să deducem principiile intenţionalităţii, multidimensionalităţii, eclectismului şi aplicabilităţii, care au stat la baza elaborării Modelului pedagogic de formare a competenţei de consiliere psihopedagogică (CCP); să demonstrăm că Modelul pedagogic elaborat este funcţional în procesul formării profesionale iniţiale a viitorilor pedagogi, prin valorificarea complementarităţii activităţilor didactice şi activităţilor de autoformare.

Valoarea aplicativă a cercetării. Modelul pedagogic de formare a competenţei de consiliere psihopedagogică reprezintă un demers validat prin experiment, fiind util pentru eficientizarea activităţilor instructiv-educative din instituţiile de învăţămînt şi a relaţiei pedagogice profesor - elev. Rezultatele cercetării pot fi de real folos cadrelor didactice, psihopedagogilor, psihologilor şcolari din instituţiile de învăţămînt. Recomandările practice pot fi valorificate în formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat în baza cercetării experimentale din cadrul Universităţii de Stat din Moldova; prin comunicări la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale prin publicaţii ştiinţifice şi activităţi practice cu studenţii - pedagogi.

Cuprins


1. GENEZA CONCEPTULUI DE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ ŞI TENDINŢE ALE DEZVOLTĂRII
 • 1.1. Retrospecţii privind conceptul de consiliere psihopedagogică
 • 1.2. Abordări generale ale consilierii
 • 1.3. Esenţa şi semnificaţia consilierii psihopedagogice
 • 1.4. Experienţe internaţionale şi naţionale privind consilierea psihopedagogică
 • 1.5.Concluzii la capitolul 1

2. POZIŢIONĂRI TEORETICE ALE FORMĂRII COMPETENŢEI DE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ LA STUDENŢI
 • 2.1. Aspecte definitorii ale competenţei de consiliere psihopedagogică
 • 2.2. Competenţa de consiliere psihopedagogică: abordare transdisciplinară
 • 2.3. Conceptualizarea formării competenţei de consiliere psihopedagogică la studenţi .
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. METODOLOGIA FORMĂRII COMPETENŢEI DE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ LA STUDENŢI
 • 3.1. Demers experimental de formare a competenţei de consiliere psihopedagogică
 • 3.2. Validarea experimentală a metodologiei de formare a competenţei de consiliere psihopedagogică
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI