Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul instruiri specialiștilor în domeniul educației fizice prin forme alternative de învățământ la distanță/ învățământ cu frecvență redusă: teză de doctor în științe pedagogice


Autor: Fetescu Sava
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Anatolie Budevici
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Consultant ştiinţific: Boris Râşneac
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 decembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în română

Teza

CZU 378.6:005 (035)+796.0 (043.2)

Adobe PDF document 5.24 Mb / în română
252 pagini


Cuvinte Cheie

forme alternative de învățământ, învăţământ la distanţă, învățământ cu frecvență redusă, curriculum, management educaţional, managementul instruirii, educație fizică și sport, tutore, mijloace informaţionale şi de comunicare

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 254 surse, 252 pagini, 154 pagini text de bază, în textul de bază: 8 tabele, 30 figuri, 33 anexe. Rezultatele sunt publicate în 11 lucrări sţiintifice.

Domeniul de studiu - pedagogie.

Scopul cercetării constă în implementarea unui management al curriculumului de instruire adaptat formelor alternative de învățământ pentru pregătirea specialiștilor de educație fizică.

Obiectivele cercetării: Studierea teoriei şi practicii existente pe plan internaţional cu referire la formele alternative de învățământ; Stabilirea formei şi a conţinutului planurilor de învăţământ şi a programelor analitice adaptate formelor alternative de învățământ; Elaborarea activităţilor cu caracter managerial pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ; Argumentarea şi verificarea experimentală a eficienţei documentelor strategice și a managementului adaptat aplicat curriculumului instruirii.

Noutatea şi originalitatea cercetării constă în faptul că, pentru prima dată, a fost studiat şi valorificat managenentul curriculumului de instruire adaptat formelor alternative de învățământ. S-a realizat un model adaptat pentru desfășurarea activităților didactice specifice, care a fost implementat în cadrul unui program de licență pentru pregătirea viitorilor profesori de educaţie fizică, derulat prin învăţământ la distanţă și cu frecvență redusă, ca forme alternative celei de zi.

Problema ştiinţifică actuală de importantă majoră soluţionată în cercetare: s-a demonstrat că și pentru domeniul educației fizice specialiștii pot fi pregătiți urmând un program specializat derulat prin forme alternative de învățământ. Prin aplicarea unui management adaptat curriculumului de instruire, s-a realizat un nivel de pregătire al studenților de la ID, echivalent cu al celor care parcurg același program la forma de zi.

Semnificaţia teoretică a cercetării constă în faptul că s-au pus bazele teoretice ale managementului curriculumului de instruire adaptat unui program specializat derulat prin ID/IFR, s-a elaborat pentru tutori un îndrumar metodic cu privire la „Managementul Învăţământului la Distanţă” în FEFS din Iaşi şi „Ghidul de studii” pentru studenţi.

Valoarea aplicativă a rezultatelor cercetării constă în: conceperea planului de învățământ, a programelor analitice și în aplicarea unui management al curriculumului de instruire adaptat particularităților formelor alternative de învățământ. Demersul nostru poate fi considerat model aplicabil și în alte facultăți, care derulează astfel de programe.

Implementarea rezultatelor cercetărilor. Rezultatele cercetărilor au fost implementate în cadrul programelor de licență în specializarea educație fizică și sport, derulate prin forme alternative de învățământ, în FEFS Iași (și centerele teritoriale), în FEFS Galați, Bacău și Cluj.

Cuprins


1. BAZELE TEORETICE ŞI METODICE ALE FORMELOR ALTERNATIVE DE ÎNVĂŢĂMÂNT (ID, IFR), IMPLEMENTATE ÎN DERULAREA PROGRAMELOR DE PREGĂTIRE A VIITORILOR PROFESORI DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
 • 1.1. Aspecte teoretice generale ale formelor de învăţământ alternative (ID, IFR)
 • 1.1.1. Teorii şi teoretizări ale formei de Învăţământ la Distanţă
 • 1.1.2. Apariţia, evoluţia în timp şi tendinţe de dezvoltare a învăţământului la distanţă…
 • 1.1.3. Opinii privind Învăţământul la Distanţă şi principalele sale caracteristici
 • 1.1.4. Avantaje şi dezavantaje privind organizarea și implementarea unui sistem de învăţământ derulat prin forma alternativă la distanţă
 • 1.1.5. Elementele componente şi particularităţile unui sistem de educație derulat prin forme alternative de învăţământ (ID/IFR)
 • 1.1.6. Modele de organizare a instituţiilor de ED
 • 1.2. Argumente pentru înfiinţarea şi dezvoltarea instituţiilor de educaţie prin forma de învăţământ la distanţă și cu frecvență redusă (ca alternative la forma de zi)
 • 1.3. Cadrul legal şi instituţional al învăţământului la distanţă şi cu frecvenţă redusă
 • 1.4. Generalităţi privind managementul şcolar – educaţional
 • 1.5. Consideraţii privind organizarea structurilor instituționale specializate coordonatoare de programe de pregătire a viitorilor profesori de educaţie fizică şi sport prin forme alternative de învățământ
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. PARTICULARITĂȚILE CONCEPERII ADAPTATE A DOCUMENTAȚIEI SPECIFICE PENTRU DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV ÎN VEDEREA PREGĂTIRII VIITORILOR PROFESORI DE EDUCAŢIE FIZICĂ
 • 2.1. Metodele, organizarea şi aprobarea rezultatelor cercetării
 • 2.1.1. Metodele de cercetare
 • 2.1.2. Organizarea cercetării
 • 2.1.3. Aprobarea şi aplicarea materialelor cercetării
 • 2.2. Necesitatea elaborării documentației și a activităţilor cu caracter managerial adaptate pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ prin forme de învățământ alternative
 • 2.2.1. Aspecte particulare ale managementului derulării activităţilor didactice prin forme alternative de învăţământ
 • 2.2.2. Administrarea activităţilor specifice formării la distanţă într-o instituţie organizatoare de programe derulate prin forme alternative de învățământ
 • 2.2.3. Aspecte generale privind costurile solicitate de derularea activităţilor de învăţare la distanţă și cu frecvență redusă
 • 2.2.4. Managementul timpului educaţional - timpul şi importanţa lui în domeniul educaţional
 • 2.2.5. Particularităţile cursanţilor cuprinşi în sistemul educaţiei prin forme alternative de învățământ
 • 2.3. Eficientizarea planurilor de învăţământ şi a programelor analitice pentru forma de învăţământ la distanţă în vederea pregătirii viitorilor profesori de educaţie fizică şi sport
 • 2.4. Adaptarea structurii anului de studii, realizarea adaptată a programării tutorialelor de pregătire şi a tutorialelor de examinare în centrul coordonator și în centrele teritoriale de pregătire
 • 2.5. Implementarea noilor tehnologii în sistemul educaţional în general şi în cel al învăţământului la distanţă de educaţie fizică în mod special
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. EVALUAREA NIVELULUI DE PREGĂTIRE A VIITORILOR PROFESORI DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT CA REZULTAT AL REALIZĂRII MANAGEMENTULUI ACTIVITĂȚILOR DE INSTRUIRE
 • 3.1. Argumentarea teoretică a managementului curricular al învăţământului la distanţă în cadrul facultăţilor de educaţie fizică şi sport şi al activităţilor evaluative
 • 3.2. Determinarea prin anchetarea studenţilor a eficacităţii implementării managementului activităților de instruire în cadrul formelor alternative de învăţământ
 • 3.3. Analiza comparativă a nivelului de pregătire a viitorilor profesori de educaţie fizică şi sport formaţi prin învăţământul de zi şi la distanţă
 • 3.4. Posibilități de aplicare în R. Moldova, a elementelor specifice managementului instruirii, rezultate din cercetarea noastră, programelor de pregătire derulate prin ID/IFR
 • 3.5. Elaborarea îndrumarului metodic pentru tutori „Managementul învăţământului la distanţă” şi a „Ghidului de studii” pentru studenţi
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI