Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / martie /

Bazele pedagogice ale aplicării tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor în procesul de instruire în colegiul tehnic mediu din Israel


Autor: Kalontarov Yuri
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Vladimir Guţu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Consultant ştiinţific: Gheorghe Căpăţână
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 martie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.68 Mb / în română
Adobe PDF document0.59 Mb / în rusă

Teza

CZU 37.016.046:004 (043.2)

Adobe PDF document 1.40 Mb / în rusă
145 pagini


Cuvinte Cheie

tehnologii informaţionale şi de comunicare, mediu informaţional- comunicaţional, informatica, curriculum, tehnologii didactice, abordare sistemică, abordare sinergetică, abordare metodologică

Adnotare

Lucrarea conţine 131 de pagini de text şi cuprinde introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 208 de surse, 16 figuri, 18 tabele, 3 anexe. Conţinutul de bază al tezei a fost reflectat în 7 publicaţii ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Teoria generală a educaţiei.

Scopul cercetării constă în elaborarea bazelor pedagogice de utilizare a tehnologiilor informaționale și comunicațiilor în procesul educaţional ca modalitate de dezvoltare a MIC din colegiu tehnic.

Obiectivele cercetării: a analiza abordărilor teoretice de utilizare a TIC în procesul educaţional, a asigura caracteristicile de creare/dezvoltare a MIC din colegiu în baza unei abordări sistematice, sinergice și metodologice, a stabili condiţiile de aplicare a TIC menite să asigure un nivel superior de formare a MIC, a identifica principalele tendinţe şi abordări în aplicarea TIC în procesul educaţional ca factor în formarea şi dezvoltarea MIC şi a valida prin experiment pedagogic eficienţa aplicării TIC în colegiul tehnic.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării constă: în reconceptualizarea abordării sistemice, sinergice și metodologice în implementarea TIC în procesul educaţional, ca modalitate de dezvoltare MIC în colegiu, bazat pe interacţiunea dintre toţi participanţii la procesul educaţional, dar şi pe un sistem unic de management, de predare-învăţare cu utilizarea TIC şi autoorganizarea tuturor participanţilor în acest proces; argumentarea diverselor posibilităţi de aplicare a potenţialului TIC în formarea MIC în colegiu; stabilirea principiilor de bază cu privire la aplicarea TIC în activităţile de organizare, metodologice şi procedurale; elaborarea strategiilor pedagogice de predare-învăţare a informaticii în colegiu prin intermediul TIC ca factor fundamental în dezvoltarea MIC.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în lucrare constă în fundamentarea teoretico-aplicativă a funcţionalităţii Modelului pedagogic de implementare a TIC în procesul educaţional din colegiu, asigurând astfel un potenţial avansat MIC din colegiu, şi eliminarea contradicţiei dintre multiplele avantaje ale MIC, organizat în baza TIC şi nivelul slab de cercetare a problemei date.

Semnificaţia teoretică a cercetării constă în analiza, precizarea şi delimitarea reperelor teoretice privind utilizarea TIC, şi anume: fundamentarea conceptului de abordare sistemică, sinergetică și metodologică de aplicare a TIC în procesul de învăţare şi formare a MIC în colegiu; definirea noţiunii de MIC, constituit în baza mijloacelor TIC, în care utilizarea TIC în predarea-învăţarea informaticii reprezintă un element esenţial de legătură; elaborarea principiilor teoretice de aplicare a TIC în plan organizatoric, metodologic şi procesual; elaborarea Cadrului pedagogoc de predare-învăţare a informaticii în colegiu, având drept bază integrarea tehnologiilor pedagogice şi informaţionale, cu perspectiva aplicării lor în predarea altor discipline

Semnificaţia practică a cercetării rezidă în elaborarea, aplicarea şi validarea următoarelor produse: programului de perfecţionare a cadrelor didactice şi manageriale din colegiu privind aplicarea TIC; curriculumului modernizat la disciplina „Informatica”; recomandărilor metodologice privind aplicarea TIC şi dezvoltarea MIC în colegiu. 8

Cuprins


1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ КОЛЛЕДЖА: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ И АКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
  • 1.1. Анализ подходов к применению информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе
  • 1.2. Информационные и коммуникационные технологии как средство развития/ становления информационно-коммуникационной среды колледжа
  • 1.3. Выводы по 1 главе

2. СИСТЕМНЫЙ, СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ К ПРИМЕНЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА КОЛЛЕДЖА
  • 2.1. Принципы системности и синергетики как основа применения информационных и коммуникационных технологий в целях усовершенствования учебного процесса в рамках информационно-коммуникационной среды колледжа
  • 2.2. Моделирование применения информационных и коммуникационных технологий в рамках учебного процесса v.s. развития информационно-коммуникационной среды колледжа
  • 2.3. Выводы по 2 главе

  • 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА КОЛЛЕДЖА
  • 3.1. Уровень и особенности применения информационных и коммуникативных технологий в рамках преподавания «информатики» в условиях колледжа: диагностический аспект
  • 3.2. Проведение педагогического эксперимента по оценке эффективности предложенных подходов к применению информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе колледжа
  • 3.3. Выводы по 3 главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ