Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Condiții și metode psihopedagogice ale adaptării copiilor de grădiniță la școala primară în Israel


Autor: Badarne Zada
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Carolina Platon
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.71 Mb / în română
Adobe PDF document0.74 Mb / în engleză

Teza

CZU 373.2(569.4)(043.3)

Adobe PDF document 1.82 Mb / în engleză
134 pagini


Cuvinte Cheie

tranziție, condiții psihopedagogice, vîrstă, copil mare (old children), copil mic (young children), adaptare școlară, maturitate școlară, diferențe individuale, diferențe de gen, personalitatea copilului, experiența preșcolară, dezvoltare socială, dezvoltare emoțională, abilități de învățare

Adnotare

Structura tezei. Teza conține introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie (214 surse), cuvinte-cheie, 130 pagini text de bază. În textul tezei sunt inserate 13 figuri, 36 de tabele și 2 anexe. Rezultatele au fost publicate în 10 lucrări stiințifice.

Domeniul de cercetare. Teoria generală a educației. Tranziția grădiniță-școala primară

Scopul cercetării constă în stabilirea și valorificarea condițiilor psihopedagogice ale adaptării copiilor de grădiniță la şcoala primară.

Obiectivele cercetării: Analiza abordărilor conceptuale ale tranziției și adaptării școlare. Identificarea condițiilor psihopedagogice ale adaptării școlare. Examinarea condițiilor de adaptare a copiilor la școala primară în funcție de vîrstă, grad de pregătire, sex, nivel de educație a părinților.Stabilirea particularităților psihopedagogice ale adaptării copiilor la școala primară. Evaluarea efectelor de valorificare a condițiilor psihopedagogice adaptaționale.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării este obiectivată de următoarele: pentru prima dată a fost realizat un studiuo teoretico-empiric cu referire la condițiile adaptării copiilor la școala primară în funcție de vîrstă (copii născuți în prima triadă a anului/copii născuți în ultima triadă a anului), grad de pregătire către școală (emoțională, socială, academică), nivel de educație a părinților (inferior, mediu, superior); a fost identificată influența vîrstei cronologice asupra gradului de pregăture a copiilor către școala primară: copii născuți în prima triadă a anului manifestă un grad semnificativ mai înalt al dezvoltării socio-emoționale decît copii născuți în ultima triadă a anului; a fost determinat rolul cadrelor didactice, a părinților și a instituției de învățămînt în adaptarea copiilor la școala primară.

Problema științifică soluționată constă în stabilirea condițiilor psihopedagogice eficiente ale adaptării copiilor de grădiniță la școala primară, avînd ca efect optimizarea procesului tranzițional, în vederea aplicării în sistemul educațional din Israel.

Semnificația teoretică a lucrării: rezultatele obținute contribuie la completarea și promovarea cunoașterii științifice privind condițiile de adaptare a copiilor la școala primară; la concretizarea predicției succesului școlar al copiilor la etapa inițială a studiilor formale; la formarea bazei pentru studiile ulterioare referitoare la adaptarea școlară.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în: valorificarea condițiilor psihopedagogice ale adaptării copiilor la școala primară în sistemul educațional din Israel; în elaborarea și aplicarea recomandărilor practice pentru educatori, cadre didactice și părinți care contribuie la promovarea experienței positive și susținerea copilului în cadrul tranziției grădiniță - școala primară. Programul poate fi folosit de către cadrele didactice, psihologi, educatori din grădinițe și școala primară care răspund nemijlocit de procesul adaptațional al copiilor. Rezultatele cercetării pot fi utile părinților care întîmpină dificultăţi în pregătirea copiilor către studiile școlare. Datele experimentale pot fi utilizate ca material didactic în procesului de formare și perfecționare profesională a specialiștilor din domeniu.

Implimentarea rezultatelor științifice a fost realizată la nivel instituțional, în cadrul grădinițelor din sectoarele arabe ale Israelului.

Cuprins


1. THEORETICAL APPROACHES OF KINDERGARTEN-PRIMARY SCHOOL TRANSITION IN CONTEMPORARY PSYCHOPEDAGOGY
  • 1.1. Theoretical approaches of transition from kindergarten to elementary school
  • 1.2. The adjustment of kindergarten children to elementary school as psychological and pedagogical phenomenon
  • 1.3. The age of school enrollment – experiences and trends
  • 1.4. Conclusions to Chapter 1

2. THE IDENTIFICATION OF CONDITIONS OF KINDERGARTEN CHILDREN’S ADJUSTMENT TO PRIMARY SCHOOL
  • 2.1. The design of investigation’s process
  • 2.2. The quantitative and qualitative analyses of experimental results
  • 2.3. Conclusions to Chapter 2

3. THE VALORIZATION OF PSYCHOPEDAGOGICAL CONDITIONS AND METHODS OF KINDERGARTEN CHILDREN’S ADJUSTMENT TO PRIMARY SCHOOL
  • 3.1. The identification of peculiarities of psychopedagogical conditions for children’s adjustment to elementary school
  • 3.2. The evaluation of the effects of recovery conditions for children’ adjustment to primary school
  • 3.3. Conclusions to Chapter 3

GENERAL CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS