Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea culturii evaluării pedagogice


Autor: OPROESCU (Apetroaiei) Ana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Maia Borozan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 septembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.75 Mb / în română

Teza

CZU

Adobe PDF document 3.96 Mb / în română
212 pagini


Cuvinte Cheie

evaluare, cultura evaluării pedagogice (CEP), evaluare subiectivă, erori ale evaluării, competenţa de evaluare pedagogică.

Adnotare

Scopul investigaţiei: elaborarea reperelor teoretice și metodologice ale formării culturii evaluării pedagogice.

Obiectivele cercetării: determinarea reperelor teoretice ale evaluării școlare în evoluția paradigmei docimologice; elucidarea factorilor generatori de erori a fenomenelor evaluării subiective și a implicaţiilor psihopedagogice ale erorilor evaluării asupra performanțelor școlare; poziționarea conceptuală asupra evaluării obiective în cadrul Modelului teoretic al culturii evaluării pedagogice (MTCEP) elaborat în baza principiilor evaluării obiective, a criteriilor și a indicatorilor culturii evaluării pedagogice reflectați în valori specifice CEP; diagnosticarea pedagogică a obiectivității profesorilor în evaluare; elaborarea şi validarea experimentală a Demersului strategic de formare a culturii evaluării pedagogice pentru prevenirea evaluării subiective (DSFCEP) în perspectiva asigurării eficienței profesionale a cadrelor didactice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a investigaţiei este obiectivată în poziționarea conceptuală asupra evaluării obiective în Modelul teoretic al culturii evaluării pedagogice (MTCEP); elaborarea principiilor evaluării obiective, a criteriilor și a indicatorilor culturii evaluării pedagogice reflectați în valori specifice culturii evaluării pedagogice; descrierea și argumentarea importanței valorilor culturii evaluării pedagogice ce asigură dezvoltarea competenței evaluative a cadrelor didactice.

Problema ştiinţifică soluţionată în cercetare constituie: stabilirea reperelor teoretice ale evaluării educaționale în evoluția paradigmei docimologice; poziționarea conceptuală asupra evaluării obiective în cadrul MTCEP; elaborarea principiilor și criteriilor și evaluării obiective, a indicatorilor CEP și a valorilor specifice CEP; prevenirea/excluderea erorilor în evaluarea pedagogică prin DSFCEP pentru prevenirea evaluării subiective în perspectiva asigurării eficienței profesionale a cadrelor didactice.

Semnificaţia teoretică a cercetării este justificată de: determinarea fundamentelor teoretice ale evaluării educaționale în evoluția paradigmei docimologice prin abordarea integrată a predării-învățării-evaluării școlare; elucidarea factorilor generatori de erori în evaluare, a fenomenelor evaluării subiective și a impactului erorilor evaluării asupra eficienței profesionale a cadrelor didactice; crearea noilor cunoștințe științifice în domeniul Teoriа evaluării pedagogice.

Valoarea aplicativă a rezultatelor cercetării constă în: stabilirea gradului de obiectivitate a profesorilor școlari pentru prevenirea erorilor în evaluare; utilizarea criteriilor și indicatorilor CEP în evaluarea/autoaprecierea profesională a cadrelor didactice; elaborarea, implementarea şi validarea experimentală a DSFCEP pentru prevenirea evaluării subiective ce asigură realizarea optimă a funcțiilor evaluării; descrierea reprezentărilor profesorilor despre CEP și formularea sugestiilor metodogice privind excluderea erorilor în evaluare prin integrarea valorilor CEP în conduita profesională a cadrelor didactice contemporane; interpretarea rezultatelor experimentale obținute din aplicarea DSFCEP.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost realizată prin expunerea rezultatelor teoretice și praxiologice ale cercetării la conferinţe naţionale şi internaţionale și experimentarea acestora în instituţiile de învăţământ din România şi Republica Moldova în anii 2009 - 2015.

Cuprins


1. REPERE TEORETICE ALE EVALUĂRII EDUCAȚIONALE
 • 1.1. Evoluția paradigmei docimologice
 • 1.2. Evaluarea obiectivă ca problemă pedagogică în formarea culturii evaluării pedagogice
 • 1.3. Factorii generatori de erori și fenomenele evaluării subiective
 • 1.4. Concluzii la capitolul I

2. POZIȚIONĂRI CONCEPTUALE ASUPRA CULTURII EVALUĂRII PEDAGOGICE

 • 2.1. Designul constructivist al evaluării ca proces integrat predării și învățării școlare
 • 2.2. Practici educaționale de asigurare a calității evaluării pedagogice
 • 2.3. Dimensiuni teoretice actuale ale culturii evaluării pedagogice
 • 2.3.1. Un posibil model teoretic al culturii evaluării pedagogice
 • 2.4. Concluzii la capitolul II

3. CADRUL EXPERIMENTAL AL FORMĂRII CULTURII EVALUĂRII PEDAGOGICE

 • 3.1. Diagnosticarea pedagogică a obiectivității evaluării școlare
 • 3.2. Demersul strategic de formare a culturii evaluării pedagogice pentru prevenirea evaluării subiective și valorii medii comparate rezultate din validarea experimentală
 • 3.3. Concluzii la capitolul III

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI