Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea competenţei de comunicare în limba străină a studenţilor medicinişti


Autor: Eşanu-Dumnazev Daniela
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Nicolae Silistraru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 octombrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.51 Mb / în română

Teza

CZU 811’276.6:61( 043.3)

Adobe PDF document 3.06 Mb / în română
180 pagini


Cuvinte Cheie

competenţa de comunicare în limba străină, competenţa didactică, lexic de specialitate. text medical, exerciţii lexicale, model pedagogic formare a competenţei de comunicare în limba străină, program de formare a competenţei de comunicare în limba străină

Adnotare

Structura tezei include introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie, adnotare (română, engleză, rusă), cuvinte – cheie în limbile română, engleză, rusă, glosar de termeni, lista abrevierilor, 12 anexe, 118 pagini text de bază, 16 tabele, 14 figuri. Publicaţii la tema tezei: 13 lucrări ştiinţifice (2 articole în reviste de profil şi 7 comunicări la conferinţe naţionale şi internaţionale, 1 dicţionar, 3 manuale).

Domeniul de studiu: Teoria generală a educaţiei.

Scopul cercetării constă în stabilirea reperelor pedagogice şi psihologice de elaborare a Modelului pedagogic de formare a competenţei de comunicare în limba străină a studenţilor medicinişti.

Obiective de cercetare: vizează: studierea lucrărilor ştiinţifice cu referire la fenomenul studiat; analiza abordărilor teoretice despre competența de comunicare; stabilirea principiilor, condiţiilor şi modalităţilor de abordare a lexicului medical în limba străină la studenţii medicinişti; precizarea și delimitarea conceptelor de bază ale comunicării în limba străină; elaborarea, experimentarea şi validarea Modelului pedagogic de formare a competenţei de comunicare în limba străină a studenţilor medicinişti; elaborarea și experimentarea Programului de formare a competenței de comunicare în limba străină.

Noutatea şi originalitatea rezultatelor obţinute sunt obiectivate de fundamentarea teoretică şi praxiologică a Modelului pedagogic de formare a competenţei de comunicare în limba străină a studenţilor medicinişti prin situaţii de învăţare în baza Programului de formare a competenţei de comunicare în limba străină.

Problema ştiinţifică soluţionată rezidă în elaborarea Modelului pedagogic de formare a competenţei de comunicare în limba străină prin situaţii de învăţare şi de însuşire a lexicului de specialitate şi contribuţia metodologică de modernizare a predării/învăţării lexicului de specialitate la studenţii medicinişti în baza Programului de formare a competenţei de comunicare în limba străină.

Semnificaţia teoretică a cercetării este motivată de stabilirea unor principii, condiţii şi modalităţi de formare a competenţei de comunicare în limba străină a studenţilor medicinişti; valorificarea lexicului de specialitate în limba străină a studenţilor medicinişti prin intermediul exerciţiilor de depăşire a dificultăţilor de însuşire a LS; elaborarea, experimentarea şi validarea Modelului pedagogic de formare a competenţei de comunicare în limba străină a studenţilor medicinişti în baza Programului de formare a competenţei de comunicare în limba străină.

Valoarea aplicativă a cercetării este reprezentată de stabilirea: - particularităţilor de promovare a educaţiei pentru formarea competenţei de comunicare în limba străină; - condiţiilor favorabile de formare a LM şi a competenţelor verbal – comunicative a studenţilor medicinişti; - recomandărilor metodologice pentru profesori şi autori de curriculă, manuale, gh iduri etc. cu privire la eficientizarea formării competenţei de comunicare în limba străină; - Modelului pedagogic de formare a competenţei de comunicare în limba străină a studenţilor medicinişti; - tipurilor principale de situaţii verbal – comunicative de formare a competenţei de comunicare în limba străină; - problematicii /dificultăţilor în formarea LM a studenţilor mediciniști; - Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost demonstrată la conferinţe internaţionale, publicate în materiale ştiinţifico – metodice şi experimentate în instituţii de învăţământ universitar din Republica Moldova şi România.

Cuprins


1. REPERE PSIHOPEDAGOGICE ALE COMPETENŢEI DE COMUNICARE ÎN LIMBA FRANCEZĂ
 • 1.1. Delimitări conceptuale ale competenţei de comunicare în limba franceză
 • 1.2. Impactul comunicării didactice asupra formării competenţei de comunicare în limba franceză a studenţilor medicinişti
 • 1.3. Principii şi factori pedagogici de formare a competenţei de comunicare în limba străină a studenţilor medicinişti
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ABORDĂRI METODOLOGICE ALE COMPETENŢEI DE COMUNICARE ÎN LIMBA STRĂINĂ
 • 2.1. Condiţii, factori şi modalităţi de formare a competenţei lingvistice şi sociolingvistice a studenţilor medicinişti
 • 2.2. Particularităţile psihopedagogice de stimulare a motivaţiei la analiza textului medical
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. VALIDAREA EXPERIMENTALĂ A MODELULUI PEDAGOGIC DE FORMARE A COMPETENŢEI DE COMUNICARE ÎN LIMBA STRĂINĂ A STUDENŢILOR MEDICINIŞTI
 • 3.1. Modelul pedagogic de formare a competenţei de comunicare în limba franceză a studenţilor medicinişti
 • 3.2. Experimentul de constatare a nivelului de cunoaştere a limbii franceze
 • 3.3. Experimentul de formare a competenţei de comunicare în limba franceză
 • 3.4. Experimentul de validare a rezultatelor obţinute în cercetare
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI