Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Legităţile formării ritmului de activitate profesională pedagogică a specialistului de cultură fizică


Autor: Aftimiciuc Olga
Gradul:doctor habilitat în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2018
Consultant ştiinţific: Vlad Pâslaru
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.09 Mb / în română
Adobe PDF document1.41 Mb / în rusă

Teza

CZU 378.147(043):159.9:796.01.42

Adobe PDF document 7.42 Mb / în rusă
376 pagini


Cuvinte Cheie

ritm; specialist de cultură fizică; activitate didactică motrică, comunicativă, holistică; coordonare complexă. Domeniul de studiu: pedagogia culturii fizice

Adnotare

Structura tezei: introducere, cinci capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 424 surse, 238 pagini text de bază, 29 tabele, 58 figuri, 41 anexe. Rezultatele investigaţiilor sunt publicate în 57 lucrări metodico-ştiinţifice.

Scopul cercetării: elaborarea şi argumentarea ştiinţifică a legităţilor formării ritmului de activitate profesională pedagogică a specialistului de cultură fizică.

Obiectivele cercetării: studiul particularităţilor activităţii profesionale pedagogice a specialistului de cultură fizică din perspectiva categoriilor de personalitate şi activitate; evidenţierea esenţei fenomenului ritm şi a rolului lui în varia activităţi umane, inclusiv în activitatea profesională pedagogică a specialistului de cultură fizică; determinarea şi argumentarea experimentală a componenţei structurale optime a ritmului de activitate profesională motrică didactică a pedagogului de cultură fizică în cadrul orelor de curs; sintetizarea caracteristicilor şi proiectarea activităţii didactice din perspectiva organizării holistice ritmostructurale şi funcţionale; evaluarea suportului organizării ritmostructurale a activităţii didactice holistice şi a nivelurilor reproducerii practice a acesteia la studenţii universităţii de cultură fizică; sistematizarea teoretică şi empirică şi argumentarea ştiinţifică a legităţilor generale şi particulare de formare a ritmului de activitate profesională pedagogică a specialistului de cultură fizică.

Noutatea şi originalitatea cercetării. În premieră pe ţară şi în lume au fost cercetate legităţile formării ritmului de activitate profesională pedagogică a specialistului (profesor, antrenor) de cultură fizică din perspectiva organizării ei ritmostructurale. Problema ştiinţifică importantă soluţionată în cercetare. Stabilirea cadrului teoretic şi empiric al competenţelor cognitive, operaţionale şi de evaluare-orientare a ritmului activităţii profesionale pedagogice a specialistului de cultură fizică, evaluarea nivelului formării lui în cadrul sistemului orelor de curs şi în practica pedagogică, precum şi în argumentarea tehnologiei formării lui, care include programa analitico-sintetică, metodele şi formele de organizare şi mijloacele adecvate procesului educaţional, ceea ce a servit pentru argumentarea unei noi direcţii de cercetare în ştiinţele educaţiei: Acmeologia pregătirii profesionale a specialistului de cultură fizică. Importanţa teoretică a cercetării rezidă în determinarea legităţilor formării ritmului de activitate profesională pedagogică a specialistului de cultură fizică în cadrul formării sale profesionale; prezentarea metodologiei de organizare a procesului formării-dezvoltării competenţelor ritmului comunicării didactice şi activităţii motrice în sistemul învăţământului de cultură fizică; argumentarea importanţei muzicii şi educării ritmice pentru educarea competenţei ritmului de activitate profesională comunicativă, motrică şi psihomotrică. Valoarea aplicativă a cercetării.

Au fost elaborate şi aplicate: un sistem de recomandări ştiinţifico-practice de formare a competenţelor ritmului de activitate profesională pedagogică a specialistului de cultură fizică în sistemul învăţământului de profil; programe de formare a ritmului comunicării didactice şi activităţii motrice în cadrul educaţiei ritmice şi muzicale. Reperele teoretice şi concluziile cercetării pot fi utilizate la elaborarea tehnologiilor productive de formareperfecţionare a specialistului de cultură fizică, la reconsiderarea bazelor conceptuale ale învăţământului pedagogic de profil, a standardelor educaţionale naţionale pentru învăţământul superior profesional. Implementarea rezultatelor cercetării s-a realizat în practica funcţionării universităţilor de profil din Moldova (Chişinău, Tiraspol) şi România (Timişoara, Iaşi), atât în cadrul cursurilor de studiu, cât şi în practica pedagogică a studenţilor.

Cuprins


1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
 • 1.1. Философско-психологические аспекты исследования категории деятельность
 • 1.2. Физиологические процессы в контексте ритмовых проявлений
 • 1.3. Особенности профессиональной деятельности
 • 1.4. Характеристика педагогической деятельности
 • 1.5. Ритмический аспект профессионально-педагогической деятельности специалиста по физической культуре
 • 1.6. Выводы по первой главе

2. ПАРАДИГМА МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
 • 2.1. Ритм и его закономерности
 • 2.2. Психофизиология музыкального ритма
 • 2.3. Психолого-педагогическая направленность музыки
 • 2.4. Музыкально-ритмическое воспитание как учебная дисциплина
 • 2.5. Выводы по второй главе

3. РИТМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
 • 3.1. Компетенции двигательной деятельности в составе профессиональной деятельности специалиста физической культуры
 • 3.2. Аспекты формирования ритма двигательной деятельности у будущих преподавателей физического воспитания
 • 3.2.1. Уровень подготовленности к ритму двигательной деятельности студентов факультета физического воспитания и спорта
 • 3.2.2. Организация педагогического эксперимента по формированию знаний и умений ритма двигательной деятельности студентов первого года обучения
 • 3.2.3. Результаты формирующего эксперимента в рамках программы поэтапной подготовки по формированию ритма двигательной деятельности у студентов
 • 3.3. Образовательное пространство формирования двигательной компетенции студентов, специализирующихся по дзюдо
 • 3.3.1. Развитие образовательного процесса специализированных ВУЗов в рамках курса Совершенствование спортивного мастерства
 • 3.3.2. Теоретико-методическое и эмпирическое обоснование формирования ритма двигательной деятельности студентов-дзюдоистов
 • 3.4. Выводы по третьей главе

4. ФЕНОМЕН РИТМА ДИДАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
 • 4.1. Компетенции дидактической деятельности преподавателя физической культуры…
 • 4.2. Компетенции ритма дидактического общения и методология его формирования
 • 4.2.1. Ритм общения в структуре коммуникативной дидактической деятельности преподавателя физической культуры в аспекте системы знаний-уменийотношений
 • 4.2.2. Организация педагогического эксперимента и практическое обоснование курса методических разработок по формированию у студентов компетенций ритма дидактического общения в рамках педагогических практик
 • 4.3. Комплексные координационные компетенции интегративной дидактической деятельности преподавателя физического воспитания
 • 4.3.1. Подготовленность преподавателей физического воспитания и студентов к целостной дидактической деятельности
 • 4.3.2. Теоретическое и эмпирическое обоснование программы поэтапного формирования у студентов умений комплексной координации в рамках интегративной дидактической деятельности преподавателя физической культуры
 • 4.4. Выводы по четвертой главе

5. ОБОСНОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ РИТМА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
 • 5.1. Фундирование закономерностей ритмопостроения педагогической деятельности
 • 5.2. Общие закономерности формирования ритма профессиональнопедагогической деятельности специалиста по физической культуре
 • 5.3. Содержание частных закономерностей формирования ритма профессионально-педагогической деятельности специалиста по физической культуре
 • 5.4. Выводы по пятой главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ