Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea procesuală a formării continue a cadrelor didactice din învăţământul general


Autor: Nagnibeda-Tverdohleb Tatiana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Angela Cara
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 decembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 martie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.23 Mb / în română

Teza

CZU 373.091(043.3)

Adobe PDF document 2.08 Mb / în română
150 pagini


Cuvinte Cheie

dezvoltare, procesual, formare continuă, marketing intern de formare, rezultativitate, folosibilitate, nevoi, motivaţie, libertate profesională

Adnotare

Structura tezei: Introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 205 surse, 5 anexe, 139 pagini text de bază, 5 figuri, 9 tabele. Publicaţii la tema tezei: Rezultatele cercetării au fost reflectate în 6 publicaţii ştiinţifice, dintre care 3 articole în reviste de profil, 2 comunicări la conferinţe ştiinţifice internaţionale.

Domeniul de studiu: Formarea continuă a cadrelor didactice.

Scopul lucrării: Elaborarea Modelului dezvoltării procesuale a formării continue a cadrelor didactice şi aplicarea lui la nivelul învăţământului general, verificarea și validarea datelor experimentale.

Obiectivele cercetării: Analiza concepțiilor, modelelor, viziunilor în domeniul formării continue privind deschiderile acestora spre dezvoltare (factori, condiţii, cauze, influenţe); examinarea procesului de formare continuă prin reliefarea componentei dezvoltative, inclusiv cea procesuală; valorizarea unor aspecte ale formării continue din perspectiva procesualităţii şi folosibilităţii; reliefarea unei noi abordări a performării în procesul de formare continuă; semnificarea factorilor formării continue prin esenţializarea acelor aspecte ce potențează rezultativitatea; proiectarea unor acțiuni analitice, pornind de la performativitatea cadrelor didactice ca rezultat al formării continue.

Noutatea științiică: Pornind de la ideea procesualității, care conferă coerență și finalitate actelor de formare, devenind factor de mediere cauzală a rezultatelor ce se obțin și care participă în mod esențial la reușita formării, se ajunge la elementul esențial în procesul de dezvoltare și anume cel de marketing educațional. Reieşind din specificul marketingului educațional, a fost argumentată necesitatea abordării marketingului intern de formare, care presupune o practică de formare continuă ce are ca obiectiv maxima eficiență a circuitului ideilor spre formabil prin implicarea proprie, acest fenomen fiind unul abordat inovativ în cercetarea de față.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în conceptualizarea noțiunii de marketing intern de formare ca factor al dezvoltării procesului de formare continuă a cadrelor didactice, fapt care a contribuit la precizarea rolului fiecărui cadru didactic în propria formare continuă, în vederea direcționării acestui proces.

Semnificaţia teoretică constă în formularea tendințelor și a obiectivelor în domeniul formării continue prin sintetizarea principiilor europene ale formării continue, revizuirea formării continue din perspectivă postmodernă, ca proces de lungă durată, conceperea formării continue la cele trei nivele de referință (funcțional, structural, operațional), completarea formelor de perfecționare a personalului didactic, evidențierea interrelațiilor formării continue, precizarea factorilor de menținere a cadrelor didactice în actualitate, reconceptualizarea formării continue în învățământul general, revizuirea principiilor, racordarea formării continue la motivația cognitivă a cadrelor didactice.

Valoarea aplicativă a cercetării: Având ca bază reperele teoretice ale formării continue (caracteristici specifice, planuri, finalități plus), factorii intrinseci ai formării continue a cadrelor didactice: nevoile de profesionalizare, libertatea alegerii, motivarea; epigeneza dezvoltării, specificul marketingului educațional, abordarea noțiunii de marketing intern de formare, ca factor al dezvoltării și rezultativității ca efect al dezvoltării, a fost elaborat Modelul de dezvoltare procesuală a formării continue a cadrelor didactice, valoarea aplicativă a căruia a fost testată în cadrul experimentului pedagogic.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: şcoala primară-grădiniță nr.199 din Chișinău; Liceul Teoretic „L.Deleanu” din Chişinău; Liceul Teoretic ”Cehov” (atât la nivel de cadre didactice, cât şi la nivel de copii/elevi).

Cuprins


1. CADRUL REFERENŢIAL AL POLITICILOR DE FORMARE CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL
 • 1.1.Politici de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul general în spaţiul european
 • 1.2.Coordonatele formării continue a cadrelor didactice din Republica Moldova
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. DINAMICA DEZVOLTĂRII PROCESUALE A FORMĂRII CONTINUE A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL
 • 2.1.Nevoile de profesionalizare a cadrelor didactice corelate cu dezvoltarea procesuală a formării continue
 • 2.2. Libertatea alegerii ca factor de dezvoltare procesuală
 • 2.3. Persistenţa motivaţională a comportamentului profesional …
 • 2.4.Condiţii de dezvoltare şi de rezultativitate a formării continue a cadrelor didactice
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. ABORDAREA EXPERIMENTALĂ A DEZVOLTĂRII FORMĂRII CONTINUE A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GENERAL
 • 3.1. Situația dezvoltării procesuale a formării continue a cadrelor didactice
 • 3.2.Actualizarea formării continue a cadrelor didactice prin prisma marketingului intern de formare
 • 3.3.Aspecte ale formării continue a cadrelor didactice ca elemente de dezvoltare procesuală
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI