Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea competențelor profesionale la studenții instituțiilor de cultură fizică în cadrul disciplinei „Limba engleză”


Autor: Nastas Natalia
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Viorel Dorgan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 octombrie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.29 Mb / în română
Adobe PDF document1.30 Mb / în engleză

Teza

CZU 378.1:796+802.0(043)

Adobe PDF document 3.74 Mb / în română
166 pagini


Cuvinte Cheie

competențe profesionale, limba engleză, educație fizică și sport, competența profesională de comunicare, tehnologie de formare, mijloace de comunicare didactică, limbaj profesional, cultura fizică recreativă, instruire bilaterală

Adnotare

Structura tezei. Introducere, trei capitole, concluzii generale și reco mandări, bibliografie din 238 de tit luri, 8 anexe, 128 de pagini de text de bază, 30 figuri, 18 tabele. Rezultatele sunt publicate în 19 lucrări științifice.

Scopul lucrării constă în fundamentarea teoretico-practică a modernizării tehnologice a formării competențelor profesionale la studenții instituțiilor de cultură fizică în cadrul procesului educațional la disciplina „Limba engleză”.

Obiectivele cercetării: Studierea și generalizarea teoriei și practicii procesului de formare a competențelor profesionale la studenții instituțiilor de cultură fizică în cadrul disciplinei „Limba engleză”; fundamentarea și elaborarea modelului conceptual de formare a competențelor profesionale la studenți, pornind de la principiile studierii limbii străine, ale competenței comunicative; consemnarea formativă a noțiunii de instruire/învățare bilaterală; determinarea structurii și conținutului pregătirii profesionale a studenților instituțiilor de educație fizică la Limba engleză, prin elaborarea și aplicarea unei tehnologii de formare; argumentarea experimentală a eficacității Tehnologiei de formare a competențelor profesionale a studenților instituțiilor de cultură fizică în raport cu învățarea limbii engleze.

Noutatea și originalitatea științifică rezidă în elaborarea și implementarea Tehnologiei formării competențelor profesionale ale studenților în raport cu învățarea limbii engleze, având la bază domeniile Comunicare, Cultură, Conexiune, Comparație, Comunitate, fapt care a condus la eficientizarea procesului de formare a competențelor profesionale; aplicarea instrurii /învățării bilaterale în procesul educațional de la instituțiile de cultură fizică. Rezultatele științifice obținute care au contribuit la soluționarea problemei științifice importante însumează: rezultativitatea fundamentării teoretico -aplicat ive a Tehnologiei formării competențelor profesionale ale studenților în raport cu învățarea limbii engleze: întemeierea, elaborarea și implementarea tehnologiei experimentale, ceea ce a avut ca efect formarea competențelor profesionale ale studenților în cinci domenii tematice, în vederea promovării și valorificării ideii instruirii/învățării bilaterale.

Semnificația teoretică este determinată de principiile metodice și organizatorice, fundamentate științific și experimental, ale procesului de formare a competenței profesionale în însușirea limbii engleze de către studenții instituțiilor de învățământ superior în domeniul educației fizice, care completează și extind substanțial concepțiile existente ale teoriei și metodicii educației fizice și ale antrenamentului sportiv, despre pregătirea specialișt ilor în sfera culturii fizice și sportului; de asemenea, interpretarea și valorificarea noțiunii de instruire/învățare bilaterală.

Valoarea aplicativă a lucrării denotă posibilitatea aplicării în practică a tehnologiei experimentale elaborate, ceea ce poate influența demersul formativ în domeniul competențelor profesionale ale studenților, prin valorificarea limbii engleze.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării au fost implementate în cadrul procesului de instruire la disciplina Limba engleză la specialitatea Fitness și Programe de Recreare.

Cuprins


1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND COMPETENȚELE PROFESIONALE ALE STUDENȚILOR LA CULTURA FIZICĂ CA SCOP STRATEGIC

 • 1.1 Transversalitatea competențelor profesio nale ale studenților
 • 1.2 Motivaţ ia – factor decisiv al co mpetenței cognit ive a studenţilor
 • 1.3 Rolul limbii moderne în dezvo ltarea performanțelo r în domeniul culturii fizice
 • 1.4 Competența interculturală ca practică socială în învățarea limbii moderne
 • 1.5 Concluzii la capitolul 1

2. RECONFIGURAREA FORMĂRII COMPETENȚELOR PROFESIONALE ALE STUDENȚILOR ÎN RAPORT CU ÎNVĂȚAREA LIMBII ENGLEZE
 • 2.1 Metodologia și organizarea cercetării
 • 2.2 Generalizarea datelor experimentale de diagnosticare
 • 2.3 Tehnologia formării competențelor profesionale ale studenților în raport cu învățarea limbii engleze (fit ness și programe de recreare)
 • 2.4. Context constatativ: curriculumul disciplinar și configurația competențelor profesio nale ale studenților
 • 2.5 Concluzii la capitolul 2

3. FUNDAMENTAREA EXPERIMENTALĂ A EFICIENȚEI TEHNOLOGIEI DE FORMARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE ALE STUDENȚILOR ÎN RAPORT CU ÎNVĂȚAREA LIMBII ENGLEZE
 • 3.1 Nivelul de formare a competențelor profesionale ale studenților grupelor experimentale
 • 3.2 Impactul valorificării Tehnologiei formării competențelor profesionale ale studenților în raport cu învățarea limbii engleze (fit ness și programe de recreare)
 • 3.3 Indicii postexperimentali de formare a competențelor profesio nale
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul candidatului