Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Evaluarea competențelor lingvistice prin TIC în studiul universitar al limbii franceze


Autor: Bulat-Guzun Ana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Angela Solcan
doctor, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 ianuarie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.98 Mb / în română
Adobe PDF document0.92 Mb / în engleză

Teza

CZU 378.091:[811.133.1+004](043.3)

Adobe PDF document 6.69 Mb / în română
240 pagini


Cuvinte Cheie

evaluare, competență, competență lingvistică, evaluarea competenţelor lingvistice, instrumente TIC, competență digitală, didactica limbii franceze

Adnotare

Volumul și structura tezei:introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 222 surse, 156 de pagini text de bază, 43 de figuri, 24 tabele, 31 de anexe.

Publicații la tema tezei. Rezultatele au fost publicate în 24 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: teoria și metodologia instruirii (limba franceză).

Scopul cercetării: presupune stabilirea reperelor teoretice, elaborarea și validarea Modelului tehnologic de evaluare prin TIC a competențelor lingvistice ale studenților în studiul universitar al limbii franceze.

Obiectivele cercetării: determinarea reperelor teoretice privind evaluarea competențelor lingvistice prin TIC în contextul predării-învățării universitare; interpretarea oportunităților metodologice ale evaluării competențelor lingvistice prin TIC ca preocupare pedagogică în învățământul superior; studiul experimental al gradului de valorificare a TIC în evaluarea competențelor lingvistice ale studenților; elaborarea, implementarea și validarea experimentală a Modelului tehnologic de evaluare prin TIC a competențelor lingvistice ale studenților în studiul limbii franceze, reprezentat de softul educațional „Manualul digital interactiv de studiere a limbii franceze e-Flux”; estimarea eficienței metodologiei reprezentată de Modelul tehnologic de evaluare prin TIC a competențelor lingvistice. Noutatea și originalitatea științifică: rezidă în identificarea perspectivelor teoretice actuale ale valorificării pragmatice a TIC în procesul predării-învățării-evaluării limbii franceze; precizarea și dezvăluirea semnificației conceptelor de bază - „evaluare”, „competență”, „competență lingvistică”, „evaluarea competențelor lingvistice”, „instrumente TIC”, analizate în contextul stabilirii metodologiei de evaluare a competențelor lingvistice în studiul universitar al limbii franceze și al evidențierii abordărilor și orientărilor științifice privind utilizarea TIC; discriminarea nivelurilor de dezvoltare a competențelor lingvistice ale studenților, formularea criteriilor de evaluare și a indicatorilor competențelor lingvistice ale studenților; descrierea Referențialului de evaluare a competențelor lingvistice prin TIC în studiul universitar al limbii franceze.

Rezultatul științific obținut în cercetare constă în determinarea fundamentelor teoretice privind competențele lingvistice, elaborarea și validarea experimentală a Modelului tehnologic de evaluare prin TIC a competențelor lingvistice ale studenților (reprezentat de softul educațional „Manualul digital interactiv de studiere a limbii franceze e-Flux”), prin elucidarea oportunităților metodologice de eficientizare a didacticii limbii franceze în învățământul superior care contribuie la dezvoltarea didacticii universitare în contextul societății informaționale.

Semnificația teoretică a cercetării este susținută de: analiza, precizarea, delimitarea și interpretarea cadrului conceptual al evaluării prin TIC a competențelor lingvistice la nivelul unor criterii și indicatori specifici; interpretarea orientărilor științifice privind TIC, a dificultăților de utilizare a instrumentelor TIC în studierea limbii franceze; elucidarea oportunităților metodologice de eficientizare a didacticii limbii franceze în învățământul superior.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea, argumentarea științifică și validarea experimentală a Modelului tehnologic de evaluare prin TIC a competențelor lingvistice în studiul universitar al limbii franceze. Fundamentele teoretico-aplicative (inserate în model) valorificate și validate în cadrul experimentului pedagogic realizat au contribuit la sporirea eficienței dezvoltării competenței de comunicare, în general, și la ameliorarea procesului de evaluare a competențelor lingvistice prin intermediul TIC, în particular. Referențialul de evaluare a competențelor lingvistice, Grila de evaluare, Indicatorii de apreciere a nivelului de dezvoltare a competențelor lingvistice, Matricea de dezvoltare a competențelor lingvistice prin utilizarea manualului digital interactiv e-Flux pot fi aplicate nu doar în predarea-învățarea-evaluarea limbii franceze, ci și în studiul altor limbi străine la nivel universitar și pentru formarea continuă a cadrelor didactice. Reperele teoretice și metodologice ale cercetării pot servi ca suport teoretic în elaborarea ghidurilor metodologice și a notelor de curs.

Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat prin intermediul cercetărilor experimentale din cadrul UPS „Ion Creangă”, la cursurile de limba franceză, prin implementarea fundamentelor teoretico-aplicative elaborate și structurate în Modelul tehnologic de evaluare prin TIC a competențelor lingvistice în studiul universitar al limbii franceze (reprezentat de softul educațional „Manualul digital interactiv de studiere a limbii franceze e-Flux”), inclusiv prin participarea la conferințe naționale și internaționale, publicarea materialelor științifice, a cărţilor de specialitate la limba franceză și realizarea activităților practice cu studenții care învață limba franceză.

Cuprins


1. REPERE TEORETICE ALE EVALUĂRII PPIN TIC A COMPETENȚELOR LINGVISTICE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR
  • 1.1. Istoricul termenului competențe lingvistice
  • 1.2. Delimitări conceptuale privind evaluarea în contextul predării-învățării universitare
  • 1.3. Evaluarea competențelor lingvistice prin TIC ca preocupare metodologică în învățământul superior
  • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. METODOLOGIA EVALUĂRII PRIN TIC A COMPETENȚELOR LINGVISTICE ÎN STUDIUL UNIVERSITAR AL LIMBII FRANCEZE
  • 2.1. Demersul experimental de apreciere a gradului de valorificare a TIC în evaluarea competențelor lingvistice ale studenților
  • 2.2. Modelul tehnologic de evaluare prin TIC a competențelor lingvistice ale studenților
  • 2.3. Concluzii la capitolul 2
3. CADRUL PRAXIOLOGIC AL IMPLEMENTĂRII MODELULUI TEHNOLOGIC DE EVALUARE PRIN TIC A COMPETENȚELOR LINGVISTICE ÎN STUDIUL UNIVERSITAR AL LIMBII FRANCEZE
  • 3.1. Contextul implementării Modelului tehnologic de evaluare prin TIC a competențelor lingvistice în studiul universitar al limbii franceze
  • 3.2. Valori medii comparate privind formarea universitară prin TIC a competențelor lingvistice ale studenților
  • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE