Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 / iunie /

Formarea culturii pedagogice a familiei din perspectiva educației de gen a preșcolarilor


Autor: Duminică Stella
Gradul:doctor în Ştiinţe ale educaţiei
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Larisa Cuzneţov
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 iunie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 4 octombrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.59 Mb / în română

Teza

CZU 373.2.015:305(043.3)

Adobe PDF document 4.86 Mb / în română
255 pagini


Cuvinte Cheie

cultură pedagogică, cultură profesional pedagogică, familie, instituție preșcolară, cultura de gen, educația de gen, preșcolar, educator parental, activități centrate pe educația de gen, parteneriat educațional, valori de gen

Adnotare

Structura tezei. Introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie (290 de surse), 34 anexe. În total conține 145 pagini text de bază, 18 figuri și 17 tabele. Rezultatele obținute au fost publicate în 22 lucrări științifice. Cuvinte-cheie: cultură pedagogică, cultură profesional pedagogică, familie, instituție preșcolară, cultura de gen, educația de gen, preșcolar, educator parental, activități centrate pe educația de gen, parteneriat educațional, valori de gen.

Domeniul de studiu: se referă la teoria generală a educației.

Scopul cercetării constă în determinarea și validarea experimentală a reperelor teoretico-aplicative ale formării culturii pedagogice a familiei din perspectiva educației de gen a preșcolarilor, structurate într-un model funcțional.

Obiectivele cercetării: interpretarea epistemologică a culturii pedagogice a familiei din perspectiva educației de gen; elucidarea evoluției educației de gen ca parte componentă a genezei culturii pedagogice familiale și a politicilor și practicilor educaționale și sociale; determinarea implicațiilor educative ale resurselor parteneriatului familie-instituție preșcolară asupra formării CP a părinților din perspectiva EG a preșcolarilor; determinarea principiilor și condițiilor psihopedagogice de formare a culturii pedagogice a familiei din perspectiva EG; elaborarea, experimentarea și validarea Modelului de formare a CP a familiei din perspectiva EG a preșcolarilor (care include reperele teoretico-aplicative).

Noutatea și originalitatea științificărezidă în determinarea şi argumentarea ştiinţifică a reperelor teoretico-aplicative ale culturii pedagogice a familiei din perspectiva educației de gen; precizarea şi delimitarea conceptelor de bază ale culturii pedagogice ale familiei, realizate în baza analizei și esențializării evoluției abordărilor și teoriilor problematicii în contextul educației de gen; scoaterea în evidență și analiza politicilor statale privind asigurarea egalității șanselor între bărbați și femei, formarea abilităților și competențelor parentale, sensibilizarea și educația de gen a copiilor și adulților; identificarea și fundamentarea condițiilor psihopedagogice și a principiilor formării culturii pedagogice a familiei din perspectiva educației de gen a preșcolarilor în cadrul colaborării instituție preșcolară-familie; fundamentarea, argumentarea și validarea științifică a Modelului de formare a CP a familiei din perspectiva EG a preșcolarilor.

Rezultatele științifice obținute în cercetare rezidă în determinarea și valorificarea reperelor teoretico-aplicative a culturii pedagogice a familiei, structurate în Modelul de formare a culturii pedagogice din perspectiva educației de gen a preșcolarilor, implementarea căruia a condus la schimbarea cognițiilor, atitudinilor și comportamentelor părinților, contribuind la depășirea dificultăților familiale în educația de gen a preșcolarilor cu accent pe formarea identității de gen, a parteneriatului de gen, centrat pe non-discriminare, prevenirea segregării de gen și respectarea echității și egalității de gen.

Semnificația teoretică a cercetării. Importanța teoretică a cercetării este susţinută de conceptualizarea, analiza și determinarea reperelor teoretice privind formarea culturii pedagogice a familiei din perspectiva educației de gen; stabilirea condiţiilor psihopedagogice și a principiilor desfăşurării eficiente a educației de gen în familie; determinarea specificului de învățare/cultivare a părinților și respectare a particularităților psihologice de vârstă ale copilului preșcolar în contextul educației de gen; argumentarea științifică a procesului educației de gen a preșcolarilor în cadrul familiei și instituție preșcolară.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în elaborarea și validarea ansamblului de instrumente pedagogice, concentrate în Modelul de formare a culturii pedagogice a familiei din perspectiva educației de gen a preșcolarilor, care, prin esența și importanța lor teoretică și praxiologică reprezintă fundamentele pedagogice operaționalizate. Reperele teoretico-aplicative, determinate, elaborate și valorificate conform condițiilor stabilite în cercetare, au contribuit la formarea CP a familiei și culturii de gen a preșcolarilor. Cercetarea realizată a demonstrat că toate instrumentele pedagogice, care au fost incorporate în Modelul de formare a CP din perspectiva EG a preșcolarilor: Curriculum „Educația de gen a preșcolarilor” (destinat cadrelor didactice și părinților); Grila caracteristicilor comportamentelor de gen ale preșcolarilor; Modelele familiale și EG; Dificultățile familiei, privind EG; Matricea EG în copilărie și adolescență; Harta psihopedagogică a EG a preșcolarilor în cadrul familiei și IP; Structura culturii pedagogice a familiei din perspectiva EG; Descriptorii competențelor parentale și a comportamentului de gen al preșcolarilor; Programul de colaborare IP – familie centrat pe EG a cadrelor didactice, părinților și preșcolarilor; Ghidul practic orientativ al priorităților EG în cadrul familiei; Programul de formare al culturii profesional pedagogice a cadrelor didactice; Programul de formare al CP a părinților și Programul de formare al CG al preșcolarilor și pot fi aplicate cu succes în ședințele cu părinții, centrate pe formarea culturii pedagogice a acestora din perspectiva EG; formarea continuă a cadrelor didactice și EG a preșcolarilor.

Implementarea rezultatelor cercetăriis-a realizat în cadrul experimentului pedagogic, desfășurat în trei etape în 4 instituții de educație timpurie pe un lot experimental alcătuit din cadre didactice, părinți și preșcolari prin constatarea situației la tema investigată, dar și prin experimentarea şi validarea Modelului de formare a CP a familiei din perspectiva EG a preșcolarilor, inclusiv prin intermediul publicațiilor științifice și a comunicărilor la seminarele metodologice, ședințele metodice, conferințele științifice naționale și internaționale și a activităților practice cu preșcolarii și părinții acestora. 7

Cuprins


1. REPERE TEORETICE PRIVIND FORMAREA CULTURII PEDAGOGICE A FAMILIEI DIN PERSPECTIVA EDUCAȚIEI DE GEN
 • 1.1. Delimitări și precizări conceptuale: cultura pedagogică a familiei și educația de gen
 • 1.2. Incursiune evolutivă în cultura pedagogică a familiei și a educației de gen
 • 1.3. Politicile privind educația de gen a familiei în Republica Moldova
 • 1.4. Cultura pedagogică a familiei în contextul educației de gen a copiilor
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. CONFIGURAȚII DE FORMARE A CULTURII PEDAGOGICE DIN PERSPECTIVA EDUCAȚIEI DE GEN A PREȘCOLARILOR
 • 2.1. Experiențe ale educației de gen în contextul formării personalității copilului preșcolar
 • 2.2. Situația actuală de realizare a educației de gen în familie și instituțiile preșcolare
 • 2.3. Modelul de formare a culturii pedagogice a familiei din perspectiva educației de gen
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DIMENSIUNEA EXPERIMENTALĂ A FORMĂRII CULTURII PEDAGOGICE A FAMILIEI DIN PERSPECTIVA EDUCAȚIEI DE GEN A PREȘCOLARILOR
 • 3.1. Designul general al experimentului pedagogic
 • 3.2. Analiza rezultatelor obținute de subiecții experimentali
 • 3.3. Validarea rezultatelor experimentale de formare ale culturii pedagogice a familiei din perspectiva educației de gen
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE DECLARAȚIA PRIVIND RESPONSABILITATEA ASUMATĂ CURRICULUM VITAE