Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea competențelor profesional-aplicative la studenții profilului «Educație primară»


Autor: Samoliuc Olga
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Victor Manolachi
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 octombrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.61 Mb / în română
Adobe PDF document0.57 Mb / în rusă

Teza

CZU 372.4.035.6:796.2(478)(043)

Adobe PDF document 11.98 Mb / în rusă
185 pagini


Cuvinte Cheie

competențe, pregătire fizică profesional-aplicativă, învățământ primar, învățământ pedagogic, învățător la clasele primare, educație fizică, jocuri dinamice moldovenești, profesiogramă, metodologie, curs opțional

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii și recomandări practice, bibliografie (256 surse), 9 anexe, 129 pag. text de bază, 25 tabele, 10 desene. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 14 publicații științifice. Cuvintele-cheie: competențe, pregătire fizică profesional-aplicativă, învățământ primar, învățământ pedagogic, învățător la clasele primare, educație fizică, jocuri dinamice moldovenești, profesiogramă, metodologie, curs opțional.

Domeniul cercetării: educație fizică, sport, kinetoterapie și recreere. Scopul: perfecționarea procesului de formare a competențelor profesional-aplicative studenților profilului Educația primară în cadrul cursului opțional Jocuri populare dinamice moldovenești.

Obiectivele generale:1) studierea caracteristicilor conținutului educational al jocurilor populare moldovenești precum și teoriei și practicii de formare a competențelor profesional-aplicative la studenții de profil Eduсația primară în procesul educațional non-profesional de cultură fizică în cadrul ciclului universitar; 2) evaluarea nivelului competențelor psihofizice profesional-aplicative și pedagogice la studenții de profil «Eduсația primară» în sistemul conținutului educațional al jocurilor dinamice la disciplina Educația fizic; 3) determinarea conținutului al competențelor profesionalaplicative și condițiilor optime de formare ale lor la studenții de profil Eduсația primară în cadrul cursului electiv Jocuri dinamice populare moldovenești; 4) elaborarea teoretică și fundamentarea experimentală a programei cursului electiv de cultură fizică pe baza jocurilor dinamice populare moldovenești și a metodicii de implementare a acesteia, orientate spre formarea competențelor profesional-aplicative psihofizice și pedagogice la studenții de profil Eduсația primară. Inovația științifică și originalitatea cercetării constă în elaborarea preceptelor abordării sistemic-dinamice în formarea la studenții profilului Educație primară, cursul opțional Jocuri populare moldovenești dinamice, a competențelor și trăsăturilor profesional-aplicative la educația fizică - cognitiv-gnostice, operațional-practice și axiologic-personale, aferente organizării și desfășurării jocurilor dinamice cu copiii din ciclul primar.

Problema soluționată: fundamentarea teoretică și validarea practică a programei de formare studenților de la profilul Educație primară a competențelor profesional-aplicative, precum și a metodologiei aplicării jocurilor populare moldovenești în aer liber în procesul de educație fizică neprofesională a categoriei respective de studenți.

Valoarea teoretică a cercetării este confirmată de: stabilirea și fundamentarea teoretică a condițiilor de formare studenților a competențelor profesional-aplicative și pedagogice conexe prin aplicarea programei Jocuri populare moldovenești dinamice, întemeiate pe abordarea sistemicdinamică a educației fizice; stabilirea valorilor profesional-aplicative fizice și personale ale profesorului de clasele primare pentru implementarea cu succes a activităților profesionale și pedagogice; revizuirea și completarea unităților de conținut și, respectiv, a clasificării jocurilor dinamice.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în elaborarea și aplicarea cu succes a programei cursului opțional Jocuri populare moldovenești dinamice, precum și a metodicii de realizare a acesteia în cadrul formării culturii fizice neprofesionale la facultate. Implementarea rezultatelor cercetării s-a realizat în cadrul activităților didactice ale autorului, prin prezentări la conferințe științifice, precum și prin publicații.

Cuprins


1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ПОСРЕДСТВОМ МОЛДАВСКИХ НАРОДНЫХ ПОДВИЖНЫХ ИГР
 • 1.1. Теоретические основы народных подвижных игр
 • 1.1.1. Культурологические и педагогические аспекты игры и игровой деятельности
 • 1.1.2. Народные подвижные игры в контексте культуры и образования и проблема их классификации
 • 1.2. Исторические и культурные особенности молдавских народных подвижных игр
 • 1.3. Содержание игровой компетенции в непрофессиональном физкультурном образовании учителя начальных классов
 • 1.4. Выводы по первой главе

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МОЛДАВСКИХ НАРОДНЫХ ПОДВИЖНЫХ ИГР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОК ПРОФИЛЯ «НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
 • 2.1. Организация и методы исследования
 • 2.2. Проблемы формирования профессионально-прикладных компетенций у студентов профиля Начальное образование в процессе непрофессионального физкультурного образования
 • 2.3. Профессиограмма учителя начальных классов: психомоторный аспект
 • 2.4. Классификация молдавских народных подвижных игр8
 • 2.5. Программа поэтапного формирования профессионально-прикладных компетенций у студентов профиля Начальное образование при освоении элективного курса по физической культуре с применением молдавских народных подвижных игр
 • 2.6. Обоснование содержания методики формирования профессионально- прикладных компетенций у студентов профиля Начальное образование в курсе Молдавские народные подвижные игры.
 • 2.7. Выводы по второй главе

3. СОДЕРЖАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ И МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОК ПРОФИЛЯ «НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ КУРСА ПО ВЫБОРУ «МОЛДАВСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ»
 • 3.1. Дидактическое содержание программы курса Молдавские народные подвижные игры
 • 3.2. Методика формирования профессионально-прикладных компетенций у студентов профиля Начальное образование в содержании курса Молдавские народные подвижные игры
 • 3.3. Экспериментальное обоснование методики формирования профессионально -прикладных компетенций в рамках курса Молдавские народные подвижные игры
 • 3.4. Выводы по третьей главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРИЗНАНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
CV АВТОРА