Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea competenței de comunicare în limba engleză prin valorificarea limbajului paremiologic în învățămintul superior


Autor: Herța Lilia
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Ana Budnic
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 noiembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.85 Mb / în română

Teza

CZU 78.091:811.111(043.3)

Adobe PDF document 3.39 Mb / în română
176 pagini


Cuvinte Cheie

competenţe de comunicare în limba engleză, limbaj paremiologic, învățământ superior, criterii de evaluare a competenței de comunicare în limba engleză din perspectiva etnoculturală

Adnotare

Structura tezei include: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 191 de surse, 10 anexe, 135 pagini de text de bază, 16 figuri, 22 tabele. Rezultatele obținute în cercetare sunt publicate în 19 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Didactica limbii engleze în învățământul superior

Scopul cercetării presupune determinarea reperelor teoretice privind valoarea culturală a limbajului paremiologic, elaborarea și validarea experimentală a Modelului pedagogic de formare a competenței de comunicare în limba engleză prin valorificarea limbajului paremiologic în învățământul superior.

Obiectivele cercetării: determinarea fundamentelor teoretice privind importanța limbajului paremiologic în formarea competenței de comunicare în limba engleză din perspectivă etnoculturală; descrierea contextului pedagogic și a motivației studenților pentru valorificarea limbajului paremiologic în procesul de formare profesională a studenților pedagogi; evaluarea premiselor curriculare universitare ale integrării limbajului paremiologic în formarea competenței de comunicare în limba engleză; identificarea condițiilor pedagogice de formare a competenței de comunicare în limba engleză din perspectivă utilizării limbajului paremiologic în învățământul universitar; stabilirea experimentală a gradului de valorificare a limbajului paremiologic în comunicarea engleză a studenților; validarea experimentală a Modelului pedagogic de formare a competenței de comunicare în limba engleză prin valorificarea limbajului paremiologic.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică este obiectivată în: determinarea reperelor teoretice privind formarea competenței de comunicare în limba străină din perspectivă etnoculturală; decsrierea evoluției semnificației termenilor competență de comunicare, limbaj paremiologic care au generat necesitatea valorificării limbajului paremiologic în formarea competenței de comunicare în limba engleză a studenților pedagogi.

Rezultatele obţinute care au contribuit la soluţionarea problemei ştiinţifice importante constau în determinarea reperelor teoretice privind valoarea culturală a limbajului paremiologic, elaborarea și validarea experimentală a Modelului pedagogic de formare a competenței de comunicare în limba engleză prin valorificarea limbajului paremiologic în învățământul superior ce conduce la implementarea praxiologică a paradigmei comunicării în limba străină bazate pe valorile culturii.

Semnificația teoretică rezidă în: descrierea evoluției conceptului de comunicare în limba engleză ca și context sociocultural, ireductibil la termenul competență de comunicare, dinspre abordarea limbajului paremiologic și aforistic englez spre comunicarea autentică; elucidarea argumentelor științifice privind importnața predării limbajului paremiologic englez în formarea competenței de comunicare;determinarea și sistematizarea strategiilor de comunicare bazată pe valorile culturii în învățămîntul universitar; stabilirea criteriilor de evaluare a competenței de comunicare a studenților pedagogi din perspectiva utilizării limbajului paremiologic englez.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în: contribuțiile la modernizarea curriculară a didacticii universitare a limbii engleze prin argumentarea experimentală a impactului formativ al Modelului pedagogic ce include condițiile pedagogice proiectate/realizate în context universitar stimulative în sensul valorificării limbajului paremiologic în procesul complex al formării competenței de comunicare în limba engleză; descrierea mecanismelor de formare etapizată a competenței de comunicare în limba engleză care pendulează între surprinderea dinamicii pozitive a comunicării în engleză a studenților pedagogi în planul valorizării limbajului paremiologic și comunicarea autentică în limba engleză și elaborarea criteriilor de evaluare a competenței de comunicare în limba engleză din perspectiva etnoculturală.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost desfășurată prin: mediatizarea și publicarea rezultatelor cercetării la conferinţe naționale, internaţionale și în reviste științifice de profil, prin experimentarea modelului pedagogic în instituţii de învăţământ universitar (UPS „I. Creangă” și USARB) din Republica Moldova în anii 2015-2020.

Cuprins


1. REPERE TEORETICE PRIVIND VALOAREA CULTURALĂ A LIMBAJULUI PAREMIOLOGIC PENTRU COMUNICAREA ÎN LIMBA STRĂINĂ
  • 1.1 Evoluția conceptului de competență de comunicare în limba straină
  • 1.2 Abordări etnoculturale ale limbajului paremiologic
  • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. CONTEXTUL PEDAGOGIC AL FORMĂRII COMPETENȚEI DE COMUNICARE PRIN VALORIFICAREA LIMBAJULUI PAREMIOLOGIC
  • 2.1 Condiţii pedagogice de formare a competenței de comunicare în limba engleză în învățământul universitar din perspectiva valorificării limbajului paremiologic
  • 2.2. Argumente experimentale privind motivația studenților pentru utilizarea limbajului paremiologic englez
  • 2.3. Premise curriculare universitare ale integrării limbajului paremiologic în formarea competenței de comunicare în limba engleză
  • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. CADRUL EXPERIMENTAL AL VALORIFICĂRII LIMBAJULUI PAREMIOLOGIC ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ A STUDENȚILOR PEDAGOGI
  • 3.1 Demers experimental de evaluare a gradului de valorificare a LP în comunicarea engleză a studenților
  • 3.2. Modelul pedagogic de formare a competenţei de comunicare în limba engleză prin valorificarea limbajului paremiologic
  • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAȚIE privind asumarea răspunderii
CURRICULUM VITAE