Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / iulie /

Valorile pedagogice ale învățământului privat în Republica Moldova și România (studiu comparativ)


Autor: BRĂGUȚĂ Violeta
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Victor Ţvircun
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 iulie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 noiembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.89 Mb / în română
Adobe PDF document0.83 Mb / în engleză

Teza

CZU 373.091(478+498) (043.3)

Adobe PDF document 4.07 Mb / în română
197 pagini


Cuvinte Cheie

valori pedagogice, valori-scop, valori-normă, valori-mijloace, viziune tripartită, plus-valoare, a ști să cauți, personalitate integrală, libertatea opiniei

Adnotare

Structura tezei:Teza conține Introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 185 titluri, 15 anexe, 152 pagini de text de bază, 6 figuri, 16 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 13 lucrări științifice.

Scopul lucrării: Consemnarea valorilor pedagogice în învățământul privat în baza unei viziuni tripartite, corelării elementelor de referință și determinarea reperelor de valorificare a acestora în procesul educațional.

Obiectivele cercetării: A dezvălui conținutul noțiunii valoare pedagogică din diverse perspective conceptuale și ale necesităților actuale ale învățământului public și cel privat și a analiza interpretarea ei actuală în teoria și metodologia educației; a prospecta fenomenul educațional al valorilor pedagogice în contextul tendințelor de dezvoltare și al analizei comparative a cadrului normativ al învățământului general privat din R. Moldova și România; a elabora o viziune tripartită privind valorile pedagogice: valori-scop, valori-normă, valori-mijloace; a consemna comparativ evoluția ideilor privind valorile pedagogice în vederea configurării reperelor de analiză a valorilor pedagogice integrate în învățământul privat; a elabora Modelul valorilor pedagogice în învățământul privat; a configura sintetic Tehnologia promovării valorilor pedagogice în învățământul privat (primar); a analiza premisele dezvoltării plus-valorii A ști să cauți în cadrul experimentului de constatare; a monitoriza implementarea Tehnologiei promovării valorilor pedagogice în învățământul privat (primar) și a consemna rezultativitatea acesteia.

Noutatea și originalitatea științifică: Prin valorificarea concepției spinoziene a libertății, a concepției postmoderne a integralității și a ideii de implicare a fenomenelor realității în procesul educațional, a fost argumentată liminar completarea valorilor-competențe exprimate teoretic și praxiologic în educația actuală.

Rezultatele obținute care au contribuit la soluționarea problemei științifice importante: Fundamentarea teoretică a Modelului valorilor pedagogice în învățământul privat și aplicativ-vectorială a Tehnologiei promovării valorilor pedagogice în învățământul privat (primar), fapt ce a contribuit la ameliorarea acțiunilor de promovare a valorilor pedagogice în învățământul privat în vederea direcționării formării plus-valorii a ști să cauți.

Semnificația teoretică constă în configurarea și întemeierea viziunii tripartite în raport cu valorile pedagogice (valori-scop, valori-normă, valori-mijloace) în baza analizelor teoretice comparative; formularea și justificarea plus-valorii a ști să cauți.

Valoarea aplicativă se profilează din rezolvarea neconcordanței dintre existența unei multidimensionalități a raportului dintre valoare și domeniul pedagogiei și aspectele funcționale ce consemnează valoarea pedagogică ca purtătoarea unei formări utile elevului din învățământul privat (primar).

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele au fost implementate în procesul educațional din cadrul unor instituții de învățământ privat din București și Chișinău.

Cuprins


1. PROCESUL EVOLUTIV AL CONCEPTULUI DE VALORI PEDAGOGICE
 • 1.1. Definirea conceptului de valoare pedagogică: fundamente filosofice, sociologice,psihologice
 • 1.2. Tendințe de dezvoltare a valorilor din perspectiva pedagogiei actuale din Republica Moldova
 • 1.3. Valorile pedagogice implicate normativ în învățământul general privat din Republica Moldova și România
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. SEMNIFICAȚII VALORICE ALE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI GENERAL ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ
 • 2.1. Configurații ale valorile pedagogice în premodernitate, modernitate și postmodernitate (contemporaneitate)
 • 2.2. Repere de analiză a valorilor pedagogice integrate în învățământul privat
 • 2.3. Modelul valorilor pedagogice în învățământul general privat
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. MARCAJUL EXPERIMENTAL AL VALORILOR PEDAGOGICE
 • 3.1. Premise ale dezvoltării competenței A ști să cauți
 • 3.2. Reprezentarea experimentală ca întemeiere a valorilor pedagogice în învățământul privat primar
 • 3.3.Discursul de validare a rezultatelor experimentale
 • 3.4.Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI