Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / /

Teoria și praxiologia formării profesionale managerial–normative (inițiale și continue) a specialiștilor din domeniul culturii fizice


Autor: Budevici-Puiu Liliana
Gradul:doctor habilitat în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2022
Consultant ştiinţific: Veaceslav Manolachi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 septembrie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 noiembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document2.14 Mb / în română
Adobe PDF document2.13 Mb / în engleză

Teza

CZU [378.14:005.1+340.12]:796.01(043)

Adobe PDF document 11.73 Mb / în română
343 pagini


Cuvinte Cheie

formare profesională; specialiști în domeniul culturii fizice; model integrat - operațional; formare managerial-normativă; competențe managerial-normative; eficacitate; performanță; teste; management sportiv; drept sportiv; algoritm praxiologic, profesiograma, profilul specialistului din domeniu

Adnotare

Structura tezei: adnotare în 3 limbi, introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie – 249 surse bibliografice, 11 anexe, 263 pagini text de bază, 48 figuri, 52 tabele. Rezultatele au fost publicate în 40 de lucrări ştiinţifice.

Scopul cercetării
Fundamentarea teoriei și praxiologiei formării profesionale managerial – normative (inițiale și continue) a studenților /specialiștilor, determinarea modelului integrat – operațional şi a Concepţiei de formare a competențelor managerial – normative și implementarea lor în procesul de perfecționare permanentă a specialiștilor din domeniul culturii fizice.

Obiectivele cercetării. 1.Analiza literaturii de specialitate privind cunoașterea celor mai importante repere epistemologice ale formării profesionale și continue a specialiștilor din domeniul culturii fizice, inclusiv și a modelelor de bune practice naționale și internaționale. 2.Studierea cadrului teleologic al formării profesionale inițiale și continue a specialiștilor din domeniul culturii fizice din perspectivă managerială și normativă. 3.Determinarea cadrului conceptual al formării managerial-normative a specialiștilor din domeniul culturii fizice. 4.Elaborarea și implementarea modelului integrat operațional al formării managerial-normative în procesul de perfecționare a specialiștilor din domeniu. 5.Determinarea profilului și a profesiogramei managerului sportiv. 6.Evaluarea competențelor manageriale și normative formate în procesul implementării noii metodologii.

Semnificaţia teoretică constă în: fundamentarea teoriei și praxiologiei formării profesionale managerial – normative (inițiale și continue) a specialiștilor din domeniul culturii fizice; elaborarea și implementarea noii Concepții de formare managerial-normativă și a modelului integrat-operațional a specialiștilor de profil; determinarea contextelor științifico-practice cu privire la îmbunătățirea eficacității și performanței specialiștilor din domeniu în vederea perfecționării competențelor manageriale și normative; determinarea rolului formării managerial-normative în realizarea performanţei grupului și a dezvoltării durabile a organizațiilor sportive, a algoritmului praxiologic de îmbunătățire a eficacității și performanței profesionale centrat pe abordarea bazată pe competențe specifice (managerial-normative); stabilirea necesității dezvoltării formării manageriale și normative a specialiștilor din domeniu, a nivelului de formare managerială și normativă a studenților de la programele de studiu licență, masterat de la facultățile de profil, inclusiv și a specialiștilor participanți la programe de formare continuă; elaborarea conceptelor noii profesiograme și a profilului, specifice specialistului din domeniu în noua economie.

Valoarea aplicativă a presupus diseminarea rezultatelor științifice și validarea datelor experimentale cu privire la evaluarea competențelor manageriale și normative formate în procesul implementării noii metodologii în baza descriptorilor și indicatorilor de evaluare a acestora.

Implementarea rezultatelor cercetării. Rezultatele teoretico-metodologice ale cercetării au fost implementate în cadrul a 7 Proiecte științifice, în cadrul studiilor de licență, masterat și doctorat, a cursurilor de perfecţionare a specialiștilor din domeniu, în cadrul manifestărilor științifice naționale (Chișinău și Bălți) și internaționale (București, Iași, Galați, Târgoviște), în cadrul seminariilor metodice cu Federațiile sportive naționale.

Cuprins


1. CADRUL ANALITIC AL FORMĂRII PROFESIONALE INIȚIALE ȘI CONTINUE A SPECIALIȘTILOR DIN DOMENIUL CULTURII FIZICE DIN PERSPECTIVA MANAGERIALĂ ȘI NORMATIVĂ
 • 1.1. Abordări teoretice și metodologice ale formării profesionale inițiale și continue a specialiștilor din domeniul culturii fizice: cadrul managerial și normativ
 • 1.2. Dimensiunea managerială și normativă în cadrul programelor de formare profesională inițială și continua a specialiștilor din domeniul culturii fizice
 • 1.3.Acmeologia profesională versus dimensiunea managerială și normativă în formarea profesională inițială și continuă a specialistului din domeniul culturii fizice
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. CADRUL TELEOLOGIC AL FORMĂRII PROFESIONALE INIȚIALE ȘI CONTINUE A SPECIALIȘTILOR DIN DOMENIUL CULTURII FIZICE: PERSPECTIVA MANAGERIALĂ ȘI NORMATIVĂ
 • 2.1. Competențe manageriale – cadru de referință al finalităților de formare profesională inițială și continua a specialiștilor de cultură fizică
 • 2.2. Competențe normative (legislative) – cadru de referință al finalităților de formare profesională inițială și continua a specialiștilor de cultură fizică
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. CADRUL CONCEPTUAL AL FORMĂRII MANAGERIALE ȘI NORMATIVE A SPECIALIȘTILOR DIN DOMENIUL CULTURII FIZICE
 • 3.1. Conceptualizarea formării manageriale și normative a specialiștilor din domeniul culturii fizice
 • 3.2. Modelarea (teoretică și metodologică) a formării profesionale și continue a specialiștilor din domeniul culturii fizice din perspectiva managerială și normativa (legislativă)
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. VALIDAREA EXPERIMENTALĂ A MODELULUI DE FORMARE INIȚIALĂ ȘI CONTINUĂ A SPECIALIȘTILOR DIN DOMENIUL CULTURII FIZICE DIN PERSPECTIVĂ MANAGERIALĂ ȘI NORMATIVĂ
 • 4.1.Designul și metodologia experimentului pedagogic în cadrul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport
 • 4.2. Diagnosticarea nivelului de manifestare a competențelor manageriale și normative la studenți și stagiari (specialiști aflați la cursuri de formare continuă)
 • 4.3. Organizarea, realizarea și analiza experimentului formativ privind formarea managerială și normativă a specialiștilor din domeniu culturii fizice
 • 4.4. Analiza calitativă și cantitativă a rezultatelor experimentului formativ după implementarea modelului integrat-operaţional al formării managerial-normative
 • 4.5. Determinarea profesiogramei și a profilului specifice specialistului din domeniu în noua economie
 • 4.6.Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE ANEXE
DECLARAŢIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI 5