Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iunie /

Teoria şi metodologia educaţiei de gen


Autor: Valentina Bodrug-Lung
Gradul:doctor habilitat în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2009
Consultant ştiinţific: Vladimir Guţu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 iunie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.62 Mb / în română

Cuvinte Cheie

abordare de gen, abordare de sex-rol, autoidentificare, autorealizare, competenţă de gen, competenţe parentale de gen, comportament sensibil la gen, conştiinţă de gen, cultură de gen, curriculum sensibil la gen, dimensiune de gen, egalitate de gen, educaţie de gen, gen/gender‚ identitate de gen‚ pedagogie de gen, pedagogie feministă, rol de gen‚ stereotip de gen‚ socializare de gen‚ sensibilitate la gen, şanse egale, valori de gen.

Adnotare

Lucrarea este dedicată unui subiect extrem de actual şi complex a psihopedagogiei moderne – educaţiei de gen.

Valoarea invesigaţiei de faţă constă în fundamentarea pedagogiei de gen în calitate de domeniu al ştiinţelor educaţiei şi conceptualizarea procesului socializării de gen a tinerilor şi formării culturii de gen.

Drept rezultat important al cercetării pedagogice se prezintă fundamentarea teoretică şi metodologică a Paradigmei educaţiei de gen, avînd drept componente structurale: Modelul pedagogic al EG în cadrul formal-nonformal-informal, Modelul transdisciplinar al EG în contextul noilor educaţii; Codul deontologic de gen al pedagogului; Modelul tehnologic al EG.

Respectiv, au fost elaborate şi validate curriculumul “Gender şi educaţie” pentru studenţi, programul “Educaţia gender” pentru formarea profesională continue a cadrelor didactice, modulul educaţional pentru nivelul de masterat, un set de indicatori de gen, ajustate şi dezvoltate metode ale educaţiei de gen. La fel, în calitate de rezultat important este elaborarea şi validarea modulului operaţional al formării competenţei de gen a cadrelor didactice în procesul formării profesionale iniţiale.

Pe parcursul experimentului pedagogic a fost analizată şi determinată interrelaţia dintre nivelul de stereotipie a participanţilor, nivelul de autoapreciere a lor, strategiile de soluţionare a conflictelor.

În cadrul cercetării a fost realizată analiza sistemului de învăţămînt din Republica Moldova prin prisma de gen şi evidenţiate problemele de bază. Valoarea practică a lucrării constă în posibilitatea aplicării rezultatelor cercetării şi a Paradigmei educaţiei de gen: în procesul educaţiei tinerilor şi adulţilor la toate treptele şi nivelurile; la monitorizarea şi evaluarea sistemului educaţional din perspectiva de gen, inclusiv la implementarea Legii cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (în special, art.13 adresat sistemului de învăţămînt); la elaborarea politicilor publice în domeniul educaţiei şi cu privire la dezvoltarea durabilă a ţării.

Cuprins


CAPITOLUL I. Fundamente epistemologice ale educaţiei de gen
 • 1.1. Abordarea genului din perspectivă biologică, psihologică şi socială
 • 1.2. Abordarea genului din perspectivă pedagogică.
 • 1.3. Cultura de gen în calitate de finalitate a educaţiei de gen
 • 1.4. Concluzii

CAPITOLUL II. Repere praxiologice, tendinţe şi direcţii de evoluţie a educaţiei de gen
 • 2.1. Politici ale educaţiei de gen pe plan internaţional
 • 2.2. Perspectivele educaţiei de gen în contextul noilor educaţii
 • 2.3. Analiza familiei ca factor al educaţiei de gen
 • 2.4. Concluzii

CAPITOLUL III. Analiza realităţilor şi tendinţelor educaţiei de gen în Republica Moldova
 • 3.1. Analiza evoluţiei educaţiei de gen în Moldova
 • 3.2. Diagnosticul relaţiilor şi comportamentelor de gen în contextul sistemului de învăţămînt
 • 3.3. Concluzii
CAPITOLUL IV. Pedagogia de gen: fundamente conceptuale şi metodologice
 • 4.1. Conceptualizarea pedagogiei de gen
 • 4.2. Paradigma educaţiei de gen în sistemul de învăţămînt ca parte componentă a pedagogiei de gen
 • 4.3. Concluzii

CAPITOLUL V. Validarea experimentală a paradigmei educaţiei de gen în cadrul sistemului de învăţămînt
 • 5.1. Desing-ul experimentului pedagogic.
 • 5.2. Analiza cantitativă şi calitativă a rezultatelor experimentului pedagogic
 • 5.3. Concluzii