Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / mai /

Condiţiile psihopedagogice ale managementului cunoştinţelor în activitatea metodică a cadrelor didactice


Autor: Varban Irina
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Gheorghe Rudic
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-13.00.01-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 mai 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 octombrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.56 Mb / în română
Adobe PDF document0.49 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

management al cunoaşterii, activitate metodică, problema metodologică, instruire continuă, analiza metasistemică, globalizare, proiect inovaţional, monitoring

Adnotare

Structura cercetării: Introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie 217 de surse, glosar de termeni, 14 anexe, 120 pagini din textul de bază, 27 figuri şi 10 tabele. Rezultatele au fost publicate în 7 lucrări ştiinţifice, realizate 3 CD-uri.

Domeniul de studiu: pedagogie generală – activitate metodică în şcoala modernă.

Scopul şi obiectivele cercetării cercetării: elaborarea şi testarea experimentală a modelului Activităţii Metodice a Şcolii (AMŞ) bazat pe managementul cunoaşterii în formă de un proiect inovator; analiză retrospectivă a AMŞ; modelarea AMŞ cu orientarea de management al cunoaşterii şi identificarea ei în coordonatele teleologiei, psihologiei, pedagogiei, informaticii.

Metodele de cercetare: metoda de analiză sistemică, metoda axiomatică, metoda conexiunilor neuronale; modelare, experiment, sondaj, testare, studierea şi sinteza experienţei, schema structurală şi logică, metoda expertă de estimare.

Noutatea ştiinţifică şi semnificaţia teoretică. Procesele inovatoare în domeniul educaţiei, adoptarea conceptelor naţionale de instruire continuă a cadrelor didactice a condus la nevoia de înţelegere teoretică şi dezvoltare a condiţiilor psiho-pedagogice şi organizatorice de formare continuă a cadrelor didactice la etapa activităţii metodice în contextul managementului cunoştinţelor. În rezultatul cercetării realizate au fost: definită AMŞ în contextul managementului al cunoaşterii; elaborat şi testat experimental un model AMŞ şi un model de personalitate orientată pentru învăţarea continuă în şcoală; prezentate recomandări metodice privind formalizarea procesului de instruire continuă în şcoală în coordonatele AMŞ; interferenţa principiilor de modelare cu sistemul AMŞ bazată pe managementul cunoştinţelor şi bucla managerială de feedback în managementul cunoştinţelor în AMŞ.

Importanţa practică a cercetării: materiale cercetării pot fi folosite în activitatea metodică a şcolii; în sistemul învăţământului superior şi de perfecţionare a profesorilor; elaborat un registru al instruirii continuă a profesorului; elaborate recomandări pentru manageri în educaţie şi un CD pentru organizarea şi gestionarea AMŞ.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Tezele de bază ale cercetării au fost implementate în procesul de instruire în instituţiile de învăţământ din Republica Moldova.

Cuprins


1. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА ЗНАНИЙ
 • 1.1. Анализ понятий методической работы школы
 • 1.2. Анализ нормативных актов по вопросам методической работы школы
 • 1.3. Анализ форм, содержания, менеджмента методической работы школы
 • 1.3.1 Анализ форм методической работы школы
 • 1.3.2 Анализ содержания методической работы школы
 • 1.3.3 Анализ менеджмента методической работы школы
 • Выводы по главе

2. ПСИХО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МЕНЕДЖМЕНТА ЗНАНИЙ, КАК ФАКТОРА МОДЕЛИРОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
 • 2.1. Психо-педагогические предпосылки моделирования методической работы в школе в рамках менеджмента знаний
 • 2.1.1. Философские знания и эпоха глобализации
 • 2.1.2. Знания в области телеологии и координата «методическая работа в школе – целеполагание»
 • 2.1.3. Знания в области психологии и координата «методическая работа в школе – психология»
 • 2.1.4. Знания в области педагогики и координата «методическая работа в школе – педагогика»
 • 2.1.5. Знания в области кибернетики и координата «методическая работа в школе – кибернетика»
 • 2.2. Менеджмент знаний как фактор моделирования методической работы в школе
 • 2.3. Методическая работа в школе и принципы ее моделирования на основе менеджмента знаний
 • Выводы по главе

3. МОДЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ В КОНТЕКСТЕ МЕНЕДЖМЕНТА ЗНАНИЙ И ЕЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ АПРОБИРОВАНИЕ
 • 3.1. Управление методической работой в школе на основе данных
 • 3.2. Управление методической работой в школе на основе информации
 • 3.3. Менеджмент знаний в методической работе в школе
 • 3.4. Экспериментальное апробирование модели методической работы в школе, основанной на менеджменте знаний
 • Выводы по главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ