Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / iunie /

Teoria şi metodologia dezvoltării culturii emoţionale a cadrelor didactice


Autor: Borozan Maia
Gradul:doctor habilitat în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2011
Consultant ştiinţific: Vladimir Guţu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
CSS: DH 30-13.00.01-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 iunie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 8 iulie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document1.27 Mb / în română

Cuvinte Cheie

cultură emoţională a cadrelor didactice (CECD), coefi cient emoţional, valori emoţionale, dezvoltare afectivă, competenţe emoţionale, nivel de cultură emoţională, charismă pedagogică, pedagogia culturii emoţionale.

Adnotare

Structura tezei: introducere, 6 capitole ce includ 22 paragrafe, 74 tabele şi 37 fi guri, concluzii generale şi recomandări, 352 surse bibliografi ce, 267 pagini text de bază, 15 anexe. Publicaţii la tema tezei: 25 lucrări ştiinţifi ce (1 monografi e, 8 articole în reviste de profi l, 7 comunicări la conferinţe internaţionale, 9 lucrări metodico-didactice).

Domeniul de studiu reprezintă Pedagogia generală, Pedagogia învăţămîntului superior – formarea cadrelor didactice în planul culturii emoţionale.

Scopul cercetăriiconstă în determinarea fundamentelor epistemice ale culturii emoţionale şi elaborarea metodologiei dezvoltării emoţionale a cadrelor didactice. Obiectivele cercetării: examinarea evoluţiei paradigmei culturii emoţionale; identifi carea reperelor teoretice şi metodologice ale dezvoltării culturii emoţionale; reconceptualizarea CECD; determinarea direcţiilor, principiilor, legităţilor şi mecanismelor dezvoltării culturii emoţionale a profesorului; elaborarea şi validarea instrumentelor de cercetare a CECD; diagnosticarea nivelului de cultură emoţională a cadrelor didactice; determinarea particularităţilor dezvoltării CECD şi a variabilelor contextuale; evaluarea unor acte normative şi reglatorii ale învăţămîntului din perspectiva promovării valorilor culturii emoţionale; modernizarea curriculumului de formare a cadrelor didactice prin implementarea Programului dezvoltării culturii emoţionale; realizarea demersului experimental formativ, validarea şi interpretarea rezultatelor cercetării.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în lansarea unei direcţii noi de cercetare – Pedagogia culturii emoţionale, prin fundamentarea teoriei culturii emoţionale bazate pe modelul structural-funcţional reconceptualizat al CECD, pe indicatorii, criteriile şi valorile CECD stabilite, pe metodologia specifi că de cercetare elaborată, pe direcţiile şi mecanismele dezvoltării culturii emoţionale, fundamentînd o viziune distinctă asupra formării profesionale a cadrelor didactice. Renovarea concepţiei privind formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice din perspectiva valorizării afective optime în vederea educaţiei pentru dezvoltare emoţională şi sănătate mentală constituie problema ştiinţifi că soluţionată în cercetare.

Semnificaţia teoretică a cercetării este argumentată de: fundamentarea teoriei şi metodologiei dezvoltării culturii emoţionale prin sintetizarea tendinţelor generale ale formării cadrelor didactice, prin actualizarea conceptelor esenţiale şi contribuţia ştiinţifi că la defi nirea culturii emoţionale a cadrelor didactice, a competenţelor emoţionale şi prin reconstrucţia curriculară pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din perspectiva dezvoltării afective.

Valoarea praxiologică a cercetării constă în: validarea instrumentelor de cercetare a CECD; diagnosticarea nivelului de cultură emoţională a cadrelor didactice; inovarea practicilor de formare profesională iniţială şi continuă a cadrelor didactice prin facilitarea dezvoltării competenţelor emoţionale cu valoare de competenţe profesionale, proiectarea oportunităţilor formării profesionale prin implementarea Programului dezvoltării culturii emoţionale (studenţii pedagogi, masteranzii, profesorii şcolari şi cadrele didactice universitare).

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat la conferinţe, simpozioane, semi- narii ştiinţifi ce internaţionale şi naţionale; au fost experimentate în instituţii de învăţămînt preuniversitar, universitar şi în organizaţii nonguvernamentale din R. Moldova în anii 2002–2010.

Cuprins


1. EPISTEMOLOGIA DEZVOLTĂRII CULTURII EMOŢIONALE DIN PERSPECTIVA RECONSTRUCŢIEI PARADIGMEI DE FORMARE A CADRELOR DIDACTICE
 • 1.1. Incursiune istorică în defi nirea conceptului de cultură emoţională
 • 1.2. Determinări psihopedagogice privind dezvoltarea emoţionalităţii pedagogice
 • 1.3. Constante afective în evoluţia formării profesionale a cadrelor didactice
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. PERSPECTIVA COMUNICATIV-RELAŢIONALĂ A DEZVOLTĂRII EMOŢIONALE
 • 2.1. Implicaţiile afectivităţii în comunicarea educaţională
 • 2.2. Cultura emoţională ca discurs didactic comunicativ
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. FUNDAMENTAREA MODELULUI TEORETIC AL CULTURII EMOŢIONALE A CADRELOR DIDACTICE
 • 3.1. Reconceptualizarea culturii emoţionale a profesorului
 • 3.2. Profesionalizarea didactică din perspectiva pedagogiei competenţelor
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3
4. CONSIDERENTE PRAXIOLOGICE ACTUALE PRIVIND DEZVOLTAREA CULTURII EMOŢIONALE
 • 4.1. Experienţe de explorare a carierei didactice pentru dezvoltarea
 • culturii emoţionale
 • 4.2. Direcţiile dezvoltării culturii emoţionale a profesorului constructivist
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

5. PARTICULARITĂŢI ŞI NIVELURI ALE DEZVOLTĂRII CULTURII EMOŢIONALE A CADRELOR DIDACTICE
 • 5.1. Design-ul experimental
 • 5.2. Metodologia cercetării
 • 5.3. Specifi cul dezvoltării culturii emoţionale a cadrelor didactice
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5

6. MODERNIZAREA CURRICULUMULUI PEDAGOGIC UNIVERSITAR PE COORDONATA AFECTIVĂ A PROFESIONALIZĂRII
 • 6.1. Evaluarea curricula de formare a cadrelor didactice din perspectiva impactului
 • 6.2. Valori ale culturii emoţionale promovate în învăţămîntul din R. Moldova
 • 6.3. Programul dezvoltării culturii emoţionale a cadrelor didactice
 • 6.4. Interpretarea comparată a datelor experimentale
 • 6.5. Concluzii la capitolul 6

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI