Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Valenţe formative ale educaţiei interculturale în pregătirea profesională iniţială


Autor: Duhlicher Olga
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Otilia Dandara
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-13.00.01-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 septembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.51 Mb / în română

Cuvinte Cheie

educaţie interculturală, competenţă interculturală, competenţă de educaţie interculturală, multiculturalism, pluriculturalism, comunicare interculturală, noile educaţii, diversitate, postmodernism, competenţă didactică, formare profesională iniţială, competenţă.

Adnotare

Cercetarea este expusă pe 140 pagini de text şi cuprinde introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, adnotare în limbile română, engleză şi rusă, cuvinte-cheie, bibliografie (175 surse). Conţinutul de bază al tezei este prezentat în 12 lucrări ştiinţifice. În textul tezei sunt inserate 8 tabele şi 23 figuri.

Domeniu de studiu: Formarea iniţială a studenţilor facultăţilor cu profil pedagogic.

Scopul cercetării constă în conceptualizarea şi elaborarea metodologiei procesului de formare a competenţei de educaţie interculturală.

Obiectivele cercetării: determinarea esenţei educaţiei interculturale; identificarea premiselor şi condiţiilor de realizare a educaţiei interculturale; analiza contextului epistemiologic şi metodic de formare a competenţei didactice, elaborarea unui model de formare a competenţei de educaţie interculturală, implementarea şi validarea prin experiment a modelului de formare a competenţei de educaţie interculturală.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constau în: analiza premiselor diversităţii în educaţie; definirea şi dezvoltarea conceptului de competenţă de educaţie interculturală; analiza şi determinarea locului educaţiei interculturale în contextul noilor educaţii; analiza, descrierea şi interpretarea aspectului psihologic, pedagogic şi social al competenţei de educaţie interculturală; elaborarea Modelului de formare a competenţei de educaţie interculturală (CEI) la viitorii profesori.

Problema ştiinţifică soluţionată în domeniu constă în fundamentarea, argumentarea şi proiectarea unui model pedagogic de formare a competenţei de educaţie interculturală.

Semnificaţia teoretică a lucrării: Cercetarea realizată ne-a permis: să demonstrăm complexitatea fenomenului educaţiei interculturale şi necesitatea educaţiei pentru diversitatea culturală; să deducem principiile (principiului caracterului integrator al formării profesionale iniţiale, principiului abordării sistemice în formarea profesională iniţială, principiul valorificării potenţialului formativ al abordării interculturale în educaţie) care au stat la baza elaborării Modelului de formare a competenţei de educaţie interculturală (CEI); să demonstrăm că Modelul de formare a competenţei de educaţie interculturală (CEI) este aplicabil în procesul formării profesionale prin valorificarea complementarităţii funcţionale a unei competenţe generice şi a unei competenţe specifice (interculturală şi respectiv, didactică).

Valoarea aplicativă a cercetării rezultă din obiectivele cercetării angajate în plan teoretic şi metodologic. Modelul de formare a competenţei de educaţie interculturală este util pentru formarea profesională a studenţilor cu profil pedagogic în vederea conturării unui sistem de competenţe şi pentru proiectarea activităţilor didactice la specialităţile cu profil pedagogic din perspectivă interculturală. Modelul validat prin experiment, constituie un instrument funcţional de realizare în practică a concepţiei formării profesionale prin deţinerea competenţelor generale şi specifice.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: s-a realizat la nivel instituţional în cadrul Universităţii de Stat din Moldova prin valorificarea modelului de formare a competenţei de educaţie interculturală, elaborarea şi realizarea curriculumului la disciplina Didactica limbii engleze axat pe formarea de competenţe; elaborarea şi aplicarea instrumentelor de formare a competenţei de educaţie interculturală prin comunicări la foruri ştiinţifice şi prin publicaţii.

Cuprins


1. DIMENSIUNILE PROCESULUI EDUCAŢIONAL ÎN CONTEXTUL DIFERENŢELOR CULTURALE
 • 1.1. Analiza premiselor diversităţii în educaţie
 • 1.2. Deschideri culturale ale cadrului educaţional postmodernist
 • 1.3. Educaţia interculturală: definirea şi evoluţia conceptelor
 • 1.4. Educaţia interculturală în contextul noilor educaţii
 • 1.5. Concluzii la Capitolul 1

2. FORMAREA PROFESIONALĂ INIŢIALĂ – PREMISĂ A REALIZĂRII UNEI EDUCAŢII INTERCULTURALE DE CALITATE
 • 2.1. Finalităţi ale formării profesionale a studenţilor, viitorilor pedagogi
 • 2.2. Formarea competenţei didactice într-un nou context social-pedagogic
 • 2.3. Competenţa interculturală – componentă a formării profesorilor
 • 2.4. Aspectul conceptual - metodologic al competenţei de educaţie interculturală
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

3. COMPETENŢA DE EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ: DESFĂŞURAREA UNUI DEMERS FORMATIV
 • nnnn
 • 3.1. Contextul academic de consolidare/formare a competenţelor profesionale
 • 3.2. Demersul tehnologic de formare a competenţei de educaţie interculturală
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI