Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Rolul autoeducației în pregătirea specialistului de educație fizică și sport


Autor: Carp Iurie
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Anatolie Budevici
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 decembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 februarie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.93 Mb / în română

Teza

CZU 37.041:378.0+796.0:005.4

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
145 pagini


Cuvinte Cheie

autoeducaţie, autoevaluare, automotivare, educaţie fizică şi sport, proces de instruire, insighting, model, creativitate, calitate, învăţămînt superior

Adnotare

Structura tezei: introducere; 3 capitole; concluzii generale și recomandări; bibliografie – 191 titluri; 7 anexe; 118 pagini text de bază; 59 figuri; 19 tabele. Rezultatele sunt publicate în 22 lucrări științifice.

Scopul lucrării îl constituie eficientizarea pregătirii specialiștilor de educaţie fizică şi sport, centrată pe autoeducaţie în vederea asimilării de cunoştinţe, formării de capacităţi şi atitudini intelectuale prin metodologia abordată (insight), formării unor priceperi, deprinderi, obişnuinţe de studiu indispensabile continuării efortului de perfecţionare şi autoperfecţionare permanentă.

Obiectivele lucrării: 1. Studierea teoriei şi practicii actuale cu privire la rolul autoeducației în pregătirea specialistului de educaţie fizică şi sport. 2. Stabilirea și elaborarea conţinutului curricular al cursului „Cultura comunicării şi limbajul sportiv”, al îndrumarului și dicționarului sportiv. 3. Elaborarea modelului teoretic al autoeducaţiei specialistului de educație fizicăși sport. 4. Verificarea experimentală a utilizării insightingului, în cadrul procesului de autoeducaţie a specialiştilor din domeniu.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Cercetarea noastră contribuie la îmbunătățirea calității suportului metodologic de învățare a specialistului de educație fizică și sport prin autoeducație. Concret au fost elaborate şi implementate în procesul instructiv – educativ de la facutățile de profil: conţinutul optimizat al cursului „Cultura comunicării şi limbajul sportiv”, modelul teoretic al autoeducaţiei specialistului de educație fizică și sport, metoda insightingului ca strategie euristică de rezolvare a problemelor, îndrumarul „Autoeducarea – factor esenţial de asigurare a calităţii în învăţământul superior de educaţie fizică şi sport” și dicționarul sportiv.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul cercetat rezidă în stabilirea rolului autoeducației privind pregătirea specialistului de educație fizică și sport. Totodată, modelul de autoeducaţie al studentului ne-a permis selectarea, organizarea, fundamentarea teoretică şi experimentală a conţinuturilor curriculare (flexibile, permeabile, dinamice şi generatoare de strategii personalizate de autoinstruire) a cursului „Cultura comunicării şi limbajul sportiv”, al îndrumarului şi dicționarului sportiv, fapt ce a condus la eficientizarea pregătirii specialistului de educaţie fizică şi sport prin insight.

Semnificaţia teoretică constă în analiza, structurarea și sistematizarea informațiilor de ordin teoretic din literatura de specialitate; stabilirea rolului autoeducaţiei în pregătirea specialistului din domeniu, al necesității perfecţionării curriculare a cursului „Cultura comunicării şi limbajul sportiv” în corespundere cu oportunităţile oferite absolvenţilor de către piaţa muncii. De asemenea, din argumentarea teoretică și experimentală, a utilizării metodologiei de rezolvare a problemelor prin insight s-a stabilit importanța aplicării strategiilor euristice în procesul de învățare al specialiștilor de educație fizică și sport.

Valoarea aplicativă a cercetării o reprezintă posibilităţile de aplicare a autoeducaţiei în procesul instructiv - educativ, a modelului teoretic elaborat, a metodei moderne de soluţionare a problemelor didactice, precum insight-ul și care devine simultan activitate de predare-învăţare-evaluare, cu resurse formative superioare perfectibile permanent în sens strategic şi operaţional în cadrul cursului „Cultura comunicării şi limbajul sportiv”.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării noastre au fost aprobate și prezentate în cadrul sesiunilor de comunicări științifice susținute la Chișinău, Galați şi în reviste de specialitate, şi anume: Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală, Chişinău; Ştiinţa culturii fizice, Chişinău; Probleme actuale privind perfecţionarea sistemului de învăţământ în domeniul culturii fizice: Conferinţa ştiinţifică internaţională consacrată Zilei Mondiale a Calităţii, Chişinău, USEFS, 2014; Sports, education, culture – interdisciplinary approaches in scientific research: International scientific conference, Galați, „Dunarea de Jos” University of Galați, 2015.

Cuprins


1. FUNDAMENTE ALE PREGĂTIRII SPECIALISTULUI DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT ÎN CONTEXTUL AUTOEDUCAŢIEI
 • 1.1. Autoeducaţia - direcţie evolutivă a activităţii de formare-dezvoltare permanentă a personalităţii umane
 • 1.2. Pregătirea profesional-pedagogică a studenţilor de educaţie fizică şi sport în contextul conţinuturilor manageriale de comunicare
 • 1.3. Rolul autoeducaţiei în pregătirea managerială a specialistului de profil
 • 1.4. Autoevaluarea şi asigurarea calităţii ofertei de educaţie în instituţiile de profil
 • 1.5. Insight – ul, strategie euristică în procesul de învăţare intuitivă
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. ELABORAREA CONŢINUTURILOR EXPERIMENTALE DE AUTOEDUCAŢIE ÎN CONTEXTUL FORMĂRII PERSONALITĂŢII VIITORULUI PROFESOR
 • 2.1. Metodele de cercetare
 • 2.2. Organizarea cercetării
 • 2.3. Necesitatea elaborării conţinutului cursului experimental „Cultura comunicării şi limbajul sportiv” şi îndrumarului „Autoevaluarea, autoeducaţia şi automotivarea”
 • 2.4. Elemente definitorii ale metodologiei autoeducaţiei şi autoevaluării studenţilor
 • 2.5. Modelul teoretic al autoeducaţiei studentului de la facultăţile de profil
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. EFICIENȚA METODOLOGIEI ELABORATE ÎN CADRUL PROCESULUI DE AUTOEDUCAŢIE A SPECIALIŞTILOR DIN DOMENIU
 • 3.1. Insight – ul, strategie de soluţionare creativă a problemelor în procesul de autoeducaţie
 • 3.2.Aprecierea identităţii personale a specialistului din domeniu din prisma influenţei mediului social
 • 3.3. Aprecierea nivelului cunoştinţelor teoretice şi practice în baza datelor obţinute prin utilizarea insight-ingului din cadrul cursului experimental „Cultura comunicării şi limbajul sportiv”
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI