Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Metodologia managerială de prevenire a abandonului școlar în liceele din Izrael, sectorul arab


Autor: Murad Tariq
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Dumitru Patraşcu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 ianuarie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 februarie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.20 Mb / în română
Adobe PDF document1.01 Mb / în engleză

Teza

CZU 37.091(043.3)

Adobe PDF document 2.33 Mb / în engleză
175 pagini


Cuvinte Cheie

Metodologie managerială, prevenirea abandonului școlar, liceu, sectorul arab, factori, indicatori de performanță, principii educaționale, strategii, forme și metode educaționale

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 3 capitole ce conțin 125 pagini text de bază, 24 tabele, 10 figuri, concluzii și recomandări, adnotare (Română, Rusă, Engleză), abrevieri, bibliografie (158 titluri), 11 anexe. Publicații: 7 lucrări științifice (3 articole în reviste de profil și 4 comunicări la conferințe științifice naționale și internaționale).

Domeniul cercetării: Teoria și Metodologia educației

Scopul cercetării: Determinarea reperelor educației pentru prevenirea abandonului școlar și elaborarea Sistemului metodologic managerial de prevenire a abandonului școlar in liceele din Izrael.

Obiectivele cercetării: definirea conceptului de abandon școlar și elevi cu risc de abandon, identificarea factorilor abandonului școlar, delimitarea consecințelor abandonului școlar, analiza programelor, sistemelor și tendințelor în susținerea elevilor cu risc de abandon, elaborarea, implementarea și validarea Sistemului metodologic managerial de prevenire a abandonului școlar in liceele din Izrael.

Noutatea și originalitatea științifică este obiectivată de: reliefarea specificului multiaspectual al abandonului școlar și necesității considerării corelației dintre factorii abandonului școlar, în vederea stabilirii unei metodologii manageriale eficiente de prevenire a fenomenului dat.

Problema științifică soluționată constă în fundamentarea conceptuală şi praxiologică a funcţionalităţii metodologiei manageriale pentru prevenirea abandonului școlar în liceele din Izrael, prin valorificarea indicatorilor de performanță ai elevilor.

Semnificaţia teoretică a cercetării constă în: stabilirea particularităților fenomenului abandonului școlar abordat prin prisma factorilor de risc și consecințelor sale sub aspect individual și socio-economic; elaborarea Sistemului metodologic managerial de prevenire a abandonului școlar în licee, implementat în parteneriat cu școala, comunitatea și familia. Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea programului formativ “Școala – cale spre succes” şi a recomandărilor cu privire la prevenirea abandonului școlar în liceele din Izrael, sectorul arab.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării au fost aprobate în cadrul conferințelor științifice, simpozioanelor și revistelor științifice și au fost testate în instituțiile preuniversitare din Izrael în perioada anilor 2012-2014.

Cuprins


1. THEORETICAL PREMISES OF THE PHENOMENON OF SCHOOL DROPOUT
 • 1.1. Conceptual approaches on school dropout and youth at risk
 • 1.2.Establishment and analysis of factors with impact on school dropout in Israeli Arab sector
 • 1.3. Identification and examination of the consequences of high school dropout
 • 1.4. Conclusions on chapter 1

2. CONVERGENT MANAGEMENT METHODOLOGIES FOR PREVENTING HIGH SCHOOL DROPOUT
 • 2.1. The functions and components of management methodology
 • 2.2. Highlighting the methods, practices and trends for preventing high school dropout
 • 2.3.Management methodology system for preventing dropout in high schools of Israel
 • 2.4. Conclusions on chapter 2

3. MANAGEMENT METHODOLOGY FOR PREVENTING HIGH SCHOOL DROPOUT IN ISRAELI ARAB SOCIETY
 • 3.1. The correlation between the factors related to high school dropout and the level of pupils’performance indicators
 • 3.2. Implementation and validation of the Management methodology system for preventing dropout in Israeli high schools
 • 3.3. Conclusions on chapter 3

GENERAL CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS