Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / mai /

Influenţa motivaţiei angajaţilor din sistemul de învăţămînt asupra dezvoltării carierei


Autor: Cochava Farjun
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Otilia Dandara
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 mai 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.28 Mb / în română
Adobe PDF document0.27 Mb / în engleză

Teza

CZU 37.0(043.3)

Adobe PDF document 1.88 Mb / în engleză
165 pagini


Cuvinte Cheie

Motivaţie, carieră, dezvoltare personală, motivaţie intrinsecă, motivaţie extrinsecă, influenţa motivaţiei, mediu organizatoric, dezvoltare în carieră, oportunităţi ale carierei, traseu de carieră

Adnotare

Structura tezei: Introducere, trei capitole, concluzii generale, sugestii şi recomandări. Bibliografia include 143surse, 125 pagini text de bază, 13 figuri şi 12 tabele, adnotare în limbile română, engleză, rusă.

Publicaţii: La tema tezei au fost elaborate şi publicate 4 articole în reviste de specialitate; 2 articole în cadrul materialelor conferinţelor internaţionale, organizate în Republica Moldova.

Domeniul cercetării: Teoria generală a educaţiei

Scopul cercetării: constă în prezentarea fundamentelor teoretice şi metodologice a modelului pedagogic de formare a motivaţiei profesorilor pentru dezvoltarea carierei.

Obiectivele cercetării:

1. Elucidarea concepţiilor motivaţiei angajaţilor cu privire la dezvoltarea carierei în sistemul educaţional
2. Identificarea factorilor din mediul şcolar, ce provoacă lipsa motivaţiei profesorilor
3. Reflectarea caracteristicilor unui comportament motivat al profesorilor, predispoziţia acestora de a stagna în statutul profesional iniţial
4. Examinarea impactului mediului organizaţional şi a responsabililor de politici educaţionale, precum şi a administraţiei asupra dezvoltării profesionale
5. Elaborarea şi validarea experimentală a modelului pedagogic de formare a motivaţiei cadrelor didactice, pentru dezvoltare profesională, precum şi menţinerea nivelului înalt al motivaţiei pedagogice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă în actualizarea fenomenului de epuizare profesională şi prevenirea acestuia, identificarea caracteristicilor şi nevoilor profesorilor în cadrul sistemului educaţional existent, stabilirea cauzelor şi factorilor ce ţin de stagnarea acestora în poziţii nesatisfăcătoare iniţiale, analizarea modalităţilor de înarmare a profesorilor cu instrumente motivaţionale pentru dezvoltarea profesională, sugerarea metodelor alternative pentru dezvoltarea motivaţiei.

Problema ştiinţifică soluţionată în cadrul investigaţiei noastre este: determinarea aspectelor epistemologice a lipsei motivaţiei pentru dezvoltarea carierei, care a contribuit la proiectarea unui model pedagogic pentru dezvoltarea motivaţiei de a avansa în cariera pedagogică, în vederea sporirii calităţii activităţii profesionale.

Semnificaţia teoretică rezidă în elucidarea argumentelor ştiinţifice cu privire la importanţa motivării profesorilor pentru dezvoltarea carierei profesionale, identificarea factorilor şi indicatorilor dezvoltării carierei pedagogice, generalizarea experienţelor de auto-realizare prin intermediul avansării în cariera didactică. Modelul elaborat în cadrul investigaţiei noastre poate fi utilizat de sistemul educaţional şi de diverse contexte de formare profesională ca prototip psiho-pedagogic pentru:


Valoarea aplicativă a cercetării constă în:

Cuprins


1. THE EPISTEMOLOGICAL BENCHMARKS OF MOTIVATION ON PROFESSIONAL DEVELOPMENT
 1. 1.1 Motivation: conceptual delimitations
 2. 1.2 Motivational premises in the career evolutional process
 3. 1.3 The premise of personal development as a key condition of career evolution
 4. 1.4 Conclusions of chapter 1

2 . THE CONCEPTUAL CONTEXT OF THE TEACHERS'MOTIVATION FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT
 1. 2.1 Employee motivation
 2. 2.2 Employees' motivation
 3. 2.3 Teachers' motivation
 4. 2.4 Conclusions to chapter 2

3. THE RESEARCH METHODOLOGY /THE EXPERIMENTAL VALIDATION OF THE PEDAGOGICAL MODEL OF MOTIVATION FOR CAREER ADVANCEMENT AMONGST TEACHERS
 1. 3.1 The initial diagnostic procedure of the teachers' motivation to advance
 2. 3.2 The formative part of the experiment
 3. 3.3 The final diagnostic procedure of the teachers' motivation to advance
 4. 3.4 Conclusions to chapter three 3

GENERAL CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS