Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Repere epistemologice ale normativităţii în ştiinţele educaţiei


Autor: Avram Florentina Olimpia
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2016
Consultant ştiinţific: Ludmila Papuc
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 septembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.75 Mb / în română

Teza

CZU 37.0(043.3)

Adobe PDF document 2.42 Mb / în română
206 pagini


Adnotare

Scopul lucrării: conceperea unui model al normativității în pedagogie, ca mod exemplar de expresie a științificității în domeniul pedagogiei/științelor educației.

Obiectivele cercetării vizează: studiul istoric și axiomatic al NP/ȘP, identificarea cadrului epistemic specific pentru determinarea reperelor conceptuale și paradigmatice ale normativității în P/ȘE; evidențierea specificului normativității în P/ȘE din perspectivă istorică și axiomatică (logistică); elaborarea unui model epistemologic-ideal al normativității în P/ȘE, care, la scară macrostructurală, se afirmă prin axiome și legi statistice, ce se află la baza unor principii: pedagogice, didactice, de proiectare clasică sau curriculară etc.; stabilirea câmpului epistemic al normativității în P/ȘE la nivelul conceptelor pedagogice fundamentale, formularea concluziilor științifice privind normativitatea în pedagogie/științele educației.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării sunt asigurate de: abordarea intra- și interdisciplinară a cercetării pedagogice; elaborarea și valorizarea teoretică a modelului normativității în P/ȘE; identificarea unor repere epistemologice și paradigmatice ale normativității atât prin raportare la istoria pedagogiei, cât și analitic, prin clarificarea și îmbunătățirea cadrului normativ existent.

Problema științifică soluționată în cercetare este una de natură epistemologică, ea este esențială pentru evidențierea științificității domeniului P/ȘE. Din această perspectivă, problema soluționată în cercetare a vizat: fundamentarea epistemică a pedagogiei/științelor educației prin: a) definirea epistemică și valorificarea teoretică a conceptului de normativitate pedagogică; b) articularea conceptelor fundamentale ale pedagogiei, proiectate curricular, la nivel de axiome; c) contextualizarea legilor pedagogice; d) structurarea principiilor de proiectare-realizare a educației; e) elaborarea unui model al normativității în pedagogie/științele educației, prin evidențierea legăturilor organice existente între legi, principii, reguli, dezvoltate în special, de științele pedagogice fundamenatale și având aplicabilitate în diferite domenii și zone interdisciplinare.

Semnificația teoretică a cercetării, confirmată epistemic, social și istoric, constă în selectarea-structurarea legităților și principiilor pedagogice drept categorii fundamentale ale normativității pedagogice.

Valoarea aplicativă a cercetării este dată de contribuția adusă la clarificarea statutului epistemic al pedagogiei/științelor educației, argumentat disciplinar, intra- și interdisciplinar, de clasificările reperelor epistemice (legi, principii, criterii) ale normativității pedagogice, aplicabile în toate sferele principale ale proiectării pedagogice și practicii educaționale: curriculară, de formare inițială și continuă a cadrelor didactice.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice în Universitatea Ovidius din Constanța (România) și Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău (R. Moldova) în anii 2011-2016 și prin activitate didactică în cadrul programului de master.

Cuprins


1. ABORDAREA ISTORICĂ A PERSPECTIVELOR EPISTEMOLOGICE ALE NORMATIVITĂȚII ÎN ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

 • 1.1. Premise epistemologice în pedagogia antică: Socrate, Platon, Aristotel
 • 1.2. Inițierea pedagogiei moderne: J. A. Comenius, J.-J. Rousseau, J. H. Pestalozzi, F. Fröbel
 • 1.3. Criterii normative în Educaţia nouă: M. Montessori, O. Decroly, J. Dewey
 • 1.4. Deschideri contemporane ale normativității pedagogice
 • 1.5. Concluzii la Capitolul 1

2. SPECIFICUL NORMATIVITĂȚII ÎN PEDAGOGIE/ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

 • 2.1. Paradigme în epistemologia pedagogică. Implicații în procesul de elaborare a normativității în pedagogie/științele educației
 • 2.3. Câmpul epistemic al normativității în științele educației
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

3. ÎNTEMEIEREA NORMATIVITĂȚII PEDAGOGICE/EDUCAȚIONALE PE UN MODEL EPISTEMOLOGIC IDEAL

 • 3.1. Necesitatatea demersului normativ de întemeiere a cunoașterii pedagogice; conceptul de întemeiere a cunoașterii
 • 3.2. Modalități și surse ale cunoaşterii în ştiinţele educaţiei: o perspectivă ce vizează domeniul normativităţii
 • 3.3. Clasificări ale ştiinţelor educaţiei
 • 3.4. Modelul epistemologic ideal de elaborare și perfecționare a normativității în pedagogie/științele educației
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI METODOLOGICE