Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Repere metodologice ale dezvoltării competențelor de comunicare în limba germană la studenții-pedagogi în baza strategiei „A învăța prin a preda”


Autor: Tiosa Iuliana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Tatiana Cartaleanu
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Consultant ştiinţific: Emilia Denisov
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 februarie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.96 Mb / în română

Teza

CZU 37.016: 811.112.2(043.3)

Adobe PDF document 3.09 Mb / în română
249 pagini


Cuvinte Cheie

strategia A învăța prin a preda; competențe de comunicare în limba germană; studentpedagog; domeniile limbii: vocabular, gramatică, fonetică; activități comunicative de audiere, citire, scriere, vorbire

Adnotare

Structura tezei include adnotări în limbile română, rusă şi engleză, lista abrevierilor, introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 195 de surse, 16 anexe, 187 pagini text de bază, 26 de tabele, 8 figuri.

Publicaţiile la tema tezei: 16 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Pedagogie universitară.

Scopul cercetării constă în stabilirea reperelor metodologice de elaborare a Modelului tehnologic de dezvoltare a competențelor de comunicare în limba germană la studenții-pedagogi prin strategia A învăța prin a preda.

Obiectivele cercetării constau în: 1) identificarea reperelor teoretice și practice ale strategiei ÎP în vederea dezvoltării CCLG; 2) elaborarea reperelor metodologice de eficientizare a studierii limbii străine și, ca urmare, a dezvoltării CC; 3) identificarea rolurilor actorilor educaționali; 4) stabilirea nivelului de dezvoltare a CCLG și a nivelului de posedare a strategiei ÎP la studenții-pedagogi; 5) precizarea, delimitarea și renovarea conceptelor de bază; 6) validarea experimentală a Modelului tehnologic de dezvoltare a CCLG prin strategia ÎP.

Noutatea și originalitatea științifică constă în identificarea perspectivelor actuale de explorare a strategiei A învăța prin a preda în studierea limbii germane; eficientizarea predării-învățării-evaluării limbii germane prin fundamentarea, implementarea și valorificarea strategiei ÎP; renovarea conceptelor de bază strategia A învăța prin a preda și competențe de comunicare prin sintetizarea multitudinii semnificațiilor lingvistice și psihopedagogice; recunoașterea și descrierea științifică a impactului strategiei ÎP în dezvoltarea CCLG la studenții-pedagogi; descrierea nivelurilor de dezvoltare a CC și a descriptorilor acestora, formularea criteriilor de evaluare; alcătuirea fișei de monitorizare a strategiei ÎP, formularea descriptorilor și distribuirea punctajului.

Problema științifică soluționată în cercetare rezidă în fundamentarea teoretică, elaborarea Modelului tehnologic, orientat spre dezvoltarea competențelor de comunicare în limba germană conform strategiei A învăța prin a preda în instruirea studenților-pedagogi, și va contribui, prin reperele metodologice propuse pentru acest model, la eficientizarea didacticii limbii germane.

Semnificația teoretică a cercetării este justificată de stabilirea unor aspecte fundamentale, a unor condiții specifice și posibilități de dezvoltare a competențelor de comunicare în limba germană; de evidențiere a considerentelor științifice privind importanța valorificării instruirii studenților-pedagogi prin strategia respectivă, orientate spre dezvoltarea CCLG; identificarea impedimentelor de utilizare a strategiei în formarea inițială a cadrelor didactice; clarificarea posibilităților metodologice de ameliorare a didacticii limbii germane în învățământul superior prin elaborarea, experimentarea și validarea Modelului tehnologic de dezvoltare a CCLG în baza strategiei A învăţa prin a preda.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în determinarea premiselor metodologice ale instruirii prin strategia ÎP, orientată spre dezvoltarea CCLG și validarea experimentală a Modelului tehnologic. Reperele teoretice și metodologice ale lucrării pot servi drept suport epistemologic în elaborarea îndrumarelor, ghidurilor, notelor de curs și pot fi utile cadrelor didactice din instituțiile de învățământ mediu și superior (ciclul licență și masterat), de asemenea și profesorilor implicaţi în formarea continuă a cadrelor didactice.

Implementarea rezultatelor științifice a fost realizată prin promovarea şi publicarea rezultatelor cercetărilor privind strategia ÎP, care au avut loc în diverse activități didactice la UPS „Ion Creangă”, Facultatea Limbi și literaturi străine, prin experimentarea Modelului tehnologic de dezvoltare a competențelor de comunicare în limba germană la studenții-pedagogi în perioada anilor 2011-2018.

Cuprins


1. REPERE TEORETICE PRIVIND STRATEGIA A ÎNVĂŢA PRIN A PREDA ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII COMPETENŢELOR DE COMUNICARE ÎN LIMBA GERMANĂ LA STUDENȚII-PEDAGOGI
 • 1.1. Abordări teoretice ale strategiei A învăța prin a preda
 • 1.2. Poziționarea strategiei A învăța prin a preda în raport cu alte strategii didactice ale pedagogiei postmoderne
 • 1.3. Argumentarea eficienței strategiei A învăța prin a preda prin prisma constructivismului (cognitiv)
 • 1.4. Incursiune în evoluția termenului competențe de comunicare
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. REPERE METODOLOGICE ALE DEZVOLTĂRII COMPETENȚELOR DE COMUNICARE ÎN LIMBA GERMANĂ LA STUDENȚII-PEDAGOGI CONFORM STRATEGIEI A ÎNVĂȚA PRIN A PREDA
 • 2.1. Modelul tehnologic de dezvoltare a competențelor de comunicare în limba germană în baza strategiei A învăța prin a preda
 • 2.2. Rolurile actorilor educaționali în aplicarea strategiei A învăța prin a preda
 • 2.3. Repere metodologice de eficientizare a predării-învățării-evaluării limbii germane prin intermediul strategiei A învăța prin a preda
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. CADRUL PRAXIOLOGIC AL IMPLEMENTĂRII MODELULUI TEHNOLOGIC DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR DE COMUNICARE ÎN BAZA STRATEGIEI A ÎNVĂȚA PRIN A PREDA
 • 3.1. Designul cercetării experimentale în baza Modelului tehnologic de dezvoltare a competențelor de comunicare conform strategiei A învăța prin a preda
 • 3.2. Implementarea Modelului tehnologic de dezvoltare a competențelor de comunicare în limba germană în baza strategiei A învăța prin a preda
 • 3.3. Analiza cantitativă și calitativă a rezultatelor experimentale
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI