Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Valenţele artei coregrafice în formarea orientărilor valorice la studenţii facultăţilor cu profil artistic


Autor: Dohotaru Maia
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Zoia Guţu
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 aprilie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.81 Mb / în română

Teza

CZU 378:7.0 (043.3)

Adobe PDF document 1.70 Mb / în română
131 pagini


Cuvinte Cheie

artă coregrafică, coregrafie, dans, cunoaștere științifică, cunoaștere empirică, cunoaștere artistică, sistem de valori, orientări valorice, orientări artistice, orientări estetice, dans scenic-popular, dans clasic, creativitate artistică, căutarea sensului, pasiune, sensul personalității

Adnotare

Structura tezei: lucrarea conține introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie (177 de surse), 110 pagini text de bază, 6 anexe. În text sunt inserate 21 de tabele și 11 figuri. Rezultatele investigației sunt reflectate în 9 articole științifice publicate în reviste științififce sau prezentate în cadrul conferințelor internaționale și naționale cu participare internațională.

Domeniul de cercetare: Pedagogie universitară.

Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretică și metodologică a valorificării valențelor artei coregrafice în formarea orientărilor valorice (estetice) la studenţii facultăților cu profil artistic, specialitățile ”Coregrafie” și ”Pedagogia dansului”.

Obiectivele cercetării: analiza din diverse perspective a abordărilor teoretice cu privire la valori şi orientări valorice; determinarea valenţelor artei coregrafice susceptibile să formeze orientări valorice la studenţi; stabilirea fundamentelor teoretice ale formării orientărilor valorice la studenţi prin intermediul artei coregrafice; elaborarea Modelului pedagogic de formare a orientărilor valorice (estetice) la studenţii coregrafi și validarea experimentală a acestui Model.

Noutatea științifică consistă în: fundamentarea cadrului axiologic al artei coregrafice, privită ca paradigmă estetică şi expresie a valorilor artistice din perspectivă educaţională pe dimensiunea formării/ dezvoltării orientărilor valorice şi, în special, a celor estetice la studenţii coregrafi; definirea orientărilor valorice în contextul interconexiunii acestora cu sistemul de valori, atitudini şi competenţe din perspectivă filosoficoestetică, psihologică, educaţională şi artistică; identificarea particularităţilor pedagogice de formare a orientărilor valorice (estetice) la studenţi prin arta coregrafică realizată prin integrarea cunoaşterii ştiinţifice, cunoaşterii empirice şi a cunoaşterii artistice, prin integrarea procesului de formare a competenţelor coregrafice/ artistice şi de formare a orientărilor valorice (estetice), a finalităţilor profesionale; elaborarea şi aplicarea unui ansamblu de principii în procesul de formare a orientărilor valorice (estetice) la studenţi prin arta coregrafică, clasificarea în: principii psihologice, principii pedagogice şi principii artistice, acestea constituind poziţionări teoretice ale formării orientărilor valorice (estetice); fundamentarea teleologică a orientărilor valorice (estetice) în domeniul artei coregrafice axate pe următoarele dimensiuni: aspiraţii/ tendinţe spre frumos în arta coregrafică, percepţia estetică a artei coregrafice, orientare spre un anumit gen de artă coregrafică, crearea operelor coregrafice cu valori estetice, valorificarea demersurilor estetice prin interpretarea artei coregrafice; conceptualizarea Modelului pedagogic de formare a orientărilor valorice (estetice) la studenţii coregrafi, axat pe interconexiunea teoriilor sensului personalizat, căutării sensului şi a teoriei pasiunii într-un „nod estetic”, pe integralizarea teoriilor cunoaşterii ştiinţifice, cunoașterii empirice și a cunoașterii artistice, fiind structurat în trei compartimente: ştiinţifico-educaţional (teoretico-conceptual), orientativ-valoric şi creativ. Acest model presupune: percepţia creativă a imaginilor valorice ale artei coregrafice, crearea operelor coregrafice proprii cu valori estetice şi artistice, interpretarea creativă/ estetică a anumitor roluri din opera coregrafică.

Semnificația teoretică a cercetării constă în dezvoltarea teoriei educaţiei prin: redefinirea conceptului „orientare estetică” a studenţilor coregrafi; determinarea valenţelor artei coregrafice susceptibile să formeze orientări valorice la studenţii coregrafi; includerea sistemului de valori artistice/ estetice ca obiect de studiu în unele curricula disciplinare; integrarea unor strategii educaţionale specifice formării orientărilor valorice la studenţi în procesul general de formare profesională iniţială a specialiștilor în domeniul coregrafiei.

Problema științifică de importanţă majoră soluţionată rezidă în stabilirea și valorificarea valenţelor artei coregrafice şi strategiilor educative, care ar asigura formarea orientărilor valorice (estetice) la studenţii facultăților cu profil artistic, specialitățile ”Coregrafie” și ”Pedagogia dansului”, ca factori ce determină calitatea pregătirii lor profesionale. Valoarea aplicativă a cercetării își găsește exprimare în reactualizarea curriculumului academic din perspectivă axiologică şi în aplicarea metodologiei elaborate de formare a orientărilor valorice la studenţii coregrafi în procesul de formare profesională a acestora.

Implementarea rezultatelor cercetării s-a realizat prin aplicarea practică a Modelului pedagogic elaborat de noi în cadrul procesului de instruire la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP).

Cuprins


1. POZIȚIONĂRI ARTISTICE, AXIOLOGICE ŞI PEDAGOCICE ALE FORMĂRII ORIENTĂRILOR VALORICE (ESTETICE) LA STUDENŢI PRIN ARTA COREGRAFICĂ
  • 1.1. Arta coregrafică – purtătoare a sistemului de valori
  • 1.2. Axiologie – cadru de referinţă în formarea orientărilor valorice (estetice) la studenţi prin arta coregrafică
  • 1.3. Particularităţile pedagocice ale formării orientărilor valorice (estetice) la studenţi prin arta coregrafică
  • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. FUNDAMENTE METODOLOGICE ALE FORMĂRII ORIENTĂRILOR ESTETICE LA STUDENŢI PRIN ARTA COREGRAFICĂ
  • 2.1. Conceptualizarea formării orientărilor estetice la studenți prin arta coregrafică
  • 2.2. Modelarea formării orientărilor estetice la studenţi prin arta coregrafică
  • 2.3. Concluzii la Capitolul 2

3. DEMERSUL EXPERIMENTAL AL FORMĂRII ORIENTĂRILOR ESTETICE LA STUDENŢI PRIN ARTA COREGRAFICĂ
  • 3.1. Diagnosticarea nivelului de manifestare a orientărilor estetice la studenţii facultăţilor cu profil artistic
  • 3.2. Validarea experimentală a Modelului pedagogic de formare a orientărilor estetice la studenţi prin arta coregrafică
  • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
DECLARAȚIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE