Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / iunie /

Bazele psihopedagogice de formare a atitudinilor de învățare la elevii de vârstă școlară mică prin individualizarea și diferențierea instruirii


Autor: Nour Alexandra
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Vasile Panico
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 iunie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 septembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.80 Mb / în română

Teza

CZU 373.3.015.3(043.3)

Adobe PDF document 2.89 Mb / în română
180 pagini


Cuvinte Cheie

atitudini, atitudine de învățare, instruire, individualizare, diferențiere, motivație, învățare centrată pe elev, particularități individuale ale elevului, Model pedagogic

Adnotare

Structura tezei: Teza este constituită din introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, 140 de pagini de text de bază, adnotări în limbile română, engleză și rusă, bibliografie (202 surse) și anexe, 17 tabele și 12 figuri, 15 publicații.

Domeniul de cercetare: Teoria generală a educației.

Scopul cercetării: stabilirea fundamentelor științifice, elaborarea și validarea experimentală a Modelului pedagogic de formare a atitudinilor de învățare la elevii de vârstă școlară mică prin individualizarea și diferențierea instruirii.

Obiectivele cercetării: stabilirea reperelor psihopedagogice ale atitudinilor de învățare; determinarea reperelor teoretico-metodologice și elucidarea etapelor, fazelor diferențierii și individualizării instruirii; elucidarea sistemului de condiții psihopedagogice de formare a atitudinilor de învățare la elevii de vârstă școlară mică; elaborarea Modelului pedagogic de formare a atitudinilor de învățare în baza individualizării și diferențierii instruirii; validarea experimentală a Modelului pedagogic de formare a atitudinilor de învățare prin individualizarea și diferențierea instruirii.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării: redefinirea conceptului atitudine de învățare; fundamentarea psihopedagogică a conceptului atitudine de învățare a elevilor de vârstă școlară mică din perspectiva diferențierii și individualizării instruirii; fundamentarea științifică a fenomenului diferențierii și individualizării instruirii în contextul educației centrate pe elev; elaborarea unui Model pedagogic de formare a atitudinilor de învățare la elevi în contextul diferențierii și individualizării instruirii.

Problema științifică importantă soluționată în cercetare constă în fundamentarea teoretică și aplicativă a funcționalității Modelului pedagogic de formare a atitudinilor de învățare la elevii de vârstă școlară mică în baza diferențierii și individualizării procesului de învățământ, în elucidarea reciprocității dintre procesul de formare a atitudinilor de învățare și individualizarea/diferențierea instruirii având ca efect sporirea nivelului de formare a atitudinilor de învățare și a reușitei școlare a elevilor de vârstă școlară mică.

Semnificația teoretică a cercetării: dezvoltarea unor aspecte ale teoriei atitudinii de învățare prin redefinirea, determinarea structurii, elucidarea principiilor și condițiilor pedagogice; precizarea și valorificarea instruirii; fundamentarea teoretică a Modelului pedagogic de formare a atitudinilor de învățare la elevii de vârstă școlară mi fundamentelor științifice ale individualizării și diferențierii că. Valoarea aplicativă a lucrării: identificarea sistemului de instrumente și indicatori de diagnosticare a nivelului de formare a atitudinilor de învățare la elevii de vârstă școlară mică și validarea experimentală a Modelului pedagogic de formare a atitudinilor de învățare la elevi; elaborarea și aplicarea etapelor și regulilor de individualizare și diferențiere a instruirii orientate spre eficientizarea formării atitudinilor de învățare la elevi. De asemenea, a fost confirmată valoarea acestora în practica educațională.

Implementarea rezultatelor științifice: s-a realizat prin intermediul cercetărilor experimentale din cadrul a două instituții de învățământ din mun. Chișinău - L.T. „George Meniuc” și L.T. „Ion Creangă” prin implementarea fundamentelor teoretico-aplicative elaborate și structurate în Modelul pedagogic de formare a atitudinilor de învățare prin individualizarea și diferențierea instruirii, inclusiv, prin intermediul comunicărilor la conferințele științifice naționale și internaționale; a publicațiilor științifice și a activităților practice cu elevii și învățătorii acestora.

Cuprins


1. BAZELE PSIHOPEDAGOGICE DE FORMARE A ATITUDINILOR DE ÎNVĂȚARE LA ELEVI
 • 1.1 Delimitări conceptuale ale atitudinilor
 • 1.2 Caracteristica generală a atitudinilor de învățare
 • 1.3 Particularitățile psihopedagogice ale atitudinilor de învățare la elevii de vârstă școlară mică
 • 1.4 Concluzii la Capitolul 1

2. FUNDAMENTE TEORETICE ȘI PRAXIOLOGICE ALE DIFERENȚIERII ȘI INDIVIDUALIZĂRII INSTRUIRII
 • 2.1 Trăsăturile caracteristice ale individualizării și diferențierii instruirii
 • 2.2 Modelul pedagogic de formare a atitudinilor de învățare prin individualizarea și diferențierea instruirii
 • 2.3 Strategii de diferențiere și individualizare a instruirii
 • 2.4 Concluzii la Capitolul 2

 • 3. VALIDAREA EXPERIMENTALĂ A MODELULUI PEDAGOGIC DE FORMARE A ATITUDINILOR DE INVĂȚARE LA ELEVII DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ
 • 3.1 Diagnosticarea nivelului inițial al atitudinilor de învățare la elevii de vârstă școlară mică
 • 3.2 Condiții și strategii psihopedagogice de formare a atitudinilor de învățare la elevii de vârstă școlară mică în baza individualizării și diferențierii instruirii
 • 3.3 Validarea experimentală a Modelului pedagogic de formare a atitudinilor de învățare la elevii de vârstă școlară mică
 • 3.4 Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURICULUM VITAE