Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / iulie /

Pregătirea masteranzilor facultăților de educație fizică și sport prin creativitate managerială


Autor: Volcu Irin
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Victor Manolachi
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 iulie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 septembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.12 Mb / în română

Teza

CZU 378.245:796.03 005.322:001.8

Adobe PDF document 5.00 Mb / în română
158 pagini


Cuvinte Cheie

creativitate, creativitate managerială, strategii didactice, formare a competențelor, pregătire managerială, management creativ

Adnotare

Structura tezei include: adnotare (în limbile română, engleză, rusă), introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 232 titluri, 12 anexe, 127 de pagini text de bază, 11 tabele, 44 de figuri şi lista abrevierilor.

Publicaţii la tema tezei: 9 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu – teoria și metodologia pedagogică.

Scopul cercetării constă în fundamentarea metodologică a pregătirii manageriale a masteranzilor din domeniul educaţiei fizice şi sportului prin intermediul creativităţii manageriale.

Obiectivele cercetării: 1. Analiza teoretică a problemei privind pregătirea profesională a masteranzilor prin dezvoltarea creativității manageriale. 2. Determinarea rolului pregătirii profesionale a studenților-masteranzi, viitori specialiști în domeniul educației fizice și sportului, în contextul conţinuturilor manageriale şi de dezvoltare a creativității manageriale. 3. Elaborarea reperelor metodologice ale pregătirii profesionale a masteranzilor prin dezvoltarea potențialului creativ. 4. Elaborarea structurii şi conţinutului demersului formativ al creativității manageriale în baza cursului „Managementul creativității și inovării în sport”. 5. Argumentarea experimentală a eficienţei cursului „Managementul creativității și inovării în sport”.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în elaborarea și argumentarea metodologiei de pregătire a studenților- masteranzi în cadrul cursului ,,Managementul creativității și inovării în sport”, și stabilirea eficienței noului curriculum.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniu constă în abordarea interpretativă a pregătirii profesionale a masteranzilor prin dezvoltarea creativității manageriale și formarea competențelor creative în cadrul cursului „Managementul creativității și inovării în sport”, fapt care a contribuit la eficientizarea procesului respectiv și a racordării acestuia la standartele europene ale domeniului.

Importanța teoretică constă în determinarea noțiunii de creativitate managerială, elaborarea demersului formativ al potențialului creativ în cadrul cursului ,,Managementul creativității și inovării în sport” a masteranzilor, precum și în definirea relațiilor managementsport; creativitate managerială-creativitate în sport.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în posibilitatea utilizării metodologiei centrate pe dezvoltarea potențialului creativ şi aplicarea acestora în practică. Dezvoltarea creativității manageriale la masteranzii facultăților de educație fizică și sport au fost validate experimental în cadrul cursului elaborat ,,Managementul creativității și inovării în sport”, fiind formulate concluzii şi recomandări pertinente în vederea perfecționării procesului instructiv al specialiștilor din domeniu. Rezultatele obținute vin să completeze datele teoretice și practice din domeniu, în vederea formării unui specialist creativ, inovator, deschis spre o dezvoltare profesională continuă.

Implementarea rezultatelor cercetării. Rezultatele au fost implementate în cadrul procesului instructiv al Universității de Stat de Educație Fizică și Sport în procesul pregătirii specialiştilor de calificare înaltă în domeniul educaţiei fizice şi sportului.

Cuprins


1. FUNDAMENTE TEORETICE ALE CREATIVITĂȚII MANAGERIALE A MASTERANZILOR FACULTĂȚILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
 • 1.1. Creativitatea managerială: conceptualizare și contextualizare
 • 1.2. Managementul creativ în organizațiile sportive inovative
 • 1.3. Factorii creativității și metode de dezvoltare a creativității manageriale
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. METODOLOGIA DE FORMARE A CREATIVITĂȚII MANAGERIALE A MASTERANZILOR FACULTĂȚII DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
 • 2.1. Metodele și organizarea cercetării
 • 2.2. Dezvoltarea potențialului creativ ca factor important în pregătirea profesională a specialistului din domeniul educaţiei fizice şi sportului
 • 2.3. Rolul creativității manageriale în pregătirea masteranzilor pentru elaborarea strategiilor organizaţiilor sportive
 • 2.4. Creativitatea - premisă a performanței în învățământul superior de educație fizică și sport
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. DEMERSUL FORMATIV EXPERIMENTAL ÎN BAZA CURSULUI ,,MANAGEMENTUL CREATIVITĂȚII ȘI INOVĂRII ÎN SPORT”
 • 3.1. Configurația metodologică a cursului ,,Managementul creativității și inovării în sport”
 • 3.2. Demersul formativ a cursului „Managementul creativității și inovării în sport”
 • 3.3. Evaluarea competențelor mangeriale ale masteranzilor ca efect al demersului formativ
 • 3.4. Repere în dezvoltarea unității primare de management
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL AUTORULUI