Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea competenței de self-management a activității de învățare la studenți


Autor: Lașcu Lilia
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Valentina Botnari
doctor, conferenţiar universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 octombrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 decembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.91 Mb / în română

Teza

CZU 378.1.091(043.3)

Adobe PDF document 4.28 Mb / în română
174 pagini


Cuvinte Cheie

competență, învățare, activitate de învățare, management, self-management, competența de self-management

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie (155 surse) și 15 anexe, 125 pagini de text de bază, 25 figuri, 20 tabele.

Publicaţii la tema tezei: rezultatele cercetării sunt publicate în 12 lucrări știinţifice: 3- articole în reviste ştiinţifice în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, 7- articole în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale și 2- articole în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale. Cuvintele-cheie: competență, învățare, activitate de învățare, management, self-management, competența de self-management.

Domeniul de studiu: 5. Științe sociale și economice. 53 Științe ale educației Scopul cercetării vizează fundamentarea teoretică, elaborarea şi validarea experimentală a Modelului pedagogic de formare a competenţei de self-management (MPCSM) a activităţii de învăţare la studenți. Obiectivele cercetării: reliefarea contribuțiilor științifice valorice de interpretare a fenomenelor: competență și învățare; fundamentarea epistemologică și elaborarea conceptului ,,competenţa de selfmanagement a activităţii de învăţare la studenţi”; stabilirea bazelor metodologice ale formării competenţei de self-management a activităţii de învăţare la studenți; constatarea contextelor de formare și a nivelului inițial al deținerii de către studenți a achizițiilor pentru competența de self-management a activității de învățare; elaborarea și validarea experimentală a Modelului pedagogic de formare a competenţei de selfmanagement a activităţii de învăţare la studenţi interpretarea rezultatelor experimentale, deducerea concluziilor și elaborarea recomandărilor practice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării constă în argumentarea științifică a conceptului competenţă de self-management a activităţii de învăţare la studenţi; elaborarea conținutului structural al CSM a activității de învățare la studenți; elaborarea indicatorilor de performanță privind nivelul deținerii competenței de self-management a activității de învățare la studenți; demonstrarea valențelor variilor contexte de formare a competenței de self-management a activității de învățare la studenți transpuse întrun model special elaborat și argumentat pedagogic.

Problema științifică importantă soluționată în domeniul respectiv constă în determinarea fundamentelor teoretice și a celor metodologice ale formării competenţei de self-management ale activităţii de învăţare la studenţi prin integralizarea teoriilor pedagogice și a celor psihologice și elaborarea Modelului pedagogic de formare a competenţei de self-management a activităţii de învăţare la studenţi, fapt ce a contribuit la eficientizarea pregătirii profesionale a pedagogilor și la dezvoltarea conținutului teoriei generale a educației.

Semnificaţia teoretică a cercetării rezidă în argumentarea teoretică a conceptului de competență de self-management a activităţii de învăţare la studenţi;fundamentarea și elaborarea Modelului pedagogic de formare a competenţei de self-management a activităţii de învăţare la studenţi; determinarea sistemului de principii (al priorităţii construcţiei ,,cunoașterii”; al autonomiei şi individualizării/personalizării; al învăţării contextuale; al învăţării prin colaborare; al priorităţii evaluării formative), implicit a condițiilor de formare a CSM a activităţii de învăţare la formabilii din mediul academic.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în validarea experimentală a instrumentelor (Chestionarul și Fișa de observare) axate pe evaluarea achizițiilor pentru competența de self-management a activității de învățare la studenți; validarea Modelului pedagogic de formare a competenţei de selfmanagement (MPCSM) a activităţii de învăţare la studenţii din mediul academic (ciclul I); actualizarea curriculumului universitar la cursul ,,Teoria și metodologia dezvoltării vorbirii”; elaborarea recomandărilor pentru cadrele didactice implicate în formarea competențelor profesionale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat în baza experimentului pedagogic pe un eșantion de 104 studenți ciclul I (studii superioare de licență), facultatea Pedagogie, Geografie, Biologie și Chimie din cadrul Universității de Stat din Tiraspol, precum și prin intermediul publicațiilor și comunicărilor științifice.

Cuprins


1. FUNDAMENTE EPISTEMOLOGICE ALE FORMĂRII COMPETENȚEI DE SELF-MANAGEMENT A ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE LA STUDENȚI
 • 1.1. Abordarea științifică a conceptului de competență
 • 1.2. Perspective de interpretare a învățării
 • 1.3. Conceptul de competență de self-management a activității de învățare la studenți – prioritate actuală a învățământului academic
 • 1.4. Aspectul metodologic al formării competenţei de self-management a activităţii de învăţare la studenţi
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. STUDIUL CIRCUMSTANȚELOR ȘI PREMISELOR FORMĂRII COMPETENȚEI DE SELF-MANAGEMENT A ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE LA STUDENȚI
 • 2.1. Experiențe pedagogice de formare a competenţei de self-management a activităţii de învăţare la studenţi
 • 2.2. Achiziții debutante pentru competența de self-management a activității de învățare la studenți
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. METODOLOGIA FORMĂRII COMPETENȚEI DE SELF-MANAGEMENT A ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE LA STUDENȚI
 • 3.1. Fundamentarea și elaborarea Modelului pedagogic de formare a competenţei de selfmanagement a activităţii de învăţare la studenţi
 • 3.2. Dimensiunea investigativ - experimentală de valorificare a Modelului pedagogic de formarea a competenţei de self-management a activităţii de învăţare la studenţi
 • 3.3. Investigații experimentale privind validarea Modelului pedagogic de formare a competenţei de self-management a activităţii de învățare la studenți
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI